Gryta Butrimavičienė

 

 

KAUNO SKYRIAUS

MEDIATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Kauno skyriaus (toliau – Skyrius) mediatorius yra specialistų grupės darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – teikti mediacijos (atkuriamojo teisingumo) paslaugas Skyriaus registre esantiems asmenims.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. būti išklausęs ne trumpesnius kaip 40 akademinių valandų mokymus mediacijos tema;

5.3. turėti teisinio ar socialinio, ar edukacinio darbo patirties arba darbo bausmių vykdymo srityje ar probacijoje patirties;

5.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais baudžiamąją, baudžiamojo proceso, bausmių vykdymo teisę, Probacijos įstatymu ir kitais probacijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei mediacijos procesą reguliuojančiais teisės aktais;

5.5. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

5.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus;

5.7. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. Skyriaus veiklos teritorijoje teikia mediacijos (atkuriamojo teisingumo) paslaugas baudžiamosios justicijos srityje Skyriaus registre esantiems asmenims;

6.2. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo teismų ir prokuratūros pavedimus ir kt. institucijų prašymus dėl mediacijos ar kitų atkuriamojo pobūdžio priemonių taikymo ikiteisminio ar teisminio bylos nagrinėjimo proceso metu;

6.3. teikia metodines rekomendacijas Skyriaus pareigūnams dėl tinkamų mediacijai atvejų atrankos, nagrinėja pateiktų atvejų tinkamumą, informuoja apie atvejų netinkamumo priežastis;

6.4. konsultuoja Skyriaus registre esančius asmenis apie mediacijos taikymo galimybes, taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikimo sąlygas, supažindina su mediacijos eiga ir principais;

6.5. atlieka taikinamųjų susitarimų vykdymo stebėseną, nuolat informuoja atvejį nukreipusį pareigūną apie susitarimo vykdymo eigą;

6.6. lankosi asmenų, kuriems taikomos mediacijos paslaugos, gyvenamose, mokymosi ar darbo vietose;

6.7. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, kitais socialiniais partneriais, atkuriamojo teisingumo įgyvendinimo klausimais, organizuoja savanorių, padedančių vykdyti mediaciją, paiešką ir darbą;

6.8. esant poreikiui vykdo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotas ir kitas elgesio pataisos programas;

6.9. kaupia ir tvarko informaciją apie mediacijoje dalyvavusius asmenis ir mediacijos procesą;

6.10. rengia mediacijos proceso dokumentaciją ir tvarko registrą;

6.11. teikia duomenis veiklos, statistinėms ataskaitoms sudaryti, pagal kompetenciją vykdo Lietuvos probacijos tarnybos ir Skyriaus priemonių planus;

6.12. organizuoja ir vykdo priemones, skirtas Skyriaus veiklos viešinimui atkuriamojo teisingumo vykdymo srityje, teikia duomenis apie jų įvykdymą;

6.13. teikia siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo, Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio atkuriamojo teisingumo vykdymo srityje;

6.14. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

6.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

________________________

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2022 m. kovo 28 d. 12:58