Simona Banėnienė

 

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS
PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 

1. Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) patarėjas yra specialistų grupės darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – padėti Tarnybos direktoriui formuojant įstaigos įvaizdį, informuoti visuomenę apie Tarnybos veiklą, organizuoti įstaigos išorinę ir vidinę komunikaciją.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų žurnalistinio arba ryšių su visuomene darbo patirtį;
5.3 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, viešąjį administravimą, visuomenės informavimą bei probacijos ir kitų bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymą reguliuojančiais teisės aktais;
5.4. mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti pranešimus, straipsnius ir analitinę medžiagą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; rengti išvadas ir pasiūlymus; savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;
5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
5.6. mokėti užsienio (anglų, prancūzų arba vokiečių) kalbą pažengusio vartotojo B1 lygiu.

 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. kuria Tarnybos įvaizdį, nuolat teikia informaciją visuomenei ir žiniasklaidai, formuodamas objektyvią nuomonę apie įstaigos veiklą;
6.2. rengia Tarnybos ryšių su visuomene strategiją bei įgyvendina ją;
6.3. rengia pranešimus Tarnybos vadovybei ir informacinius pranešimus žiniasklaidai, teikia atsakymus į žurnalistų klausimus, organizuoja spaudos konferencijas, seminarus, diskusijas ir kitus viešo pobūdžio renginius, susijusius su visuomenės informavimu, užtikrindamas visuomenės teisę gauti visapusišką informaciją apie Tarnybos veiklą;
6.4. konsultuoja Tarnybos darbuotojus, dalyvaujančius televizijos laidose, spaudos konferencijose, kituose informavimo ir viešinimo renginiuose, suderindamas bendrą atstovavimo poziciją; organizuoja Tarnybos atstovų interviu su visuomenės informavimo priemonių atstovais;
6.5. kuria ir palaiko ryšius su visuomene, valstybės institucijomis ir visuomeninėmis organizacijomis, siekdamas gerinti Tarnybos įvaizdį;
6.6. stebi ir analizuoja visuomenės informavimo priemonių ir valstybės institucijų teikiamą viešąją informaciją apie Tarnybos veiklą, reaguoja į pasirodančią klaidingą ar netikslią informaciją, nedelsdamas paneigia klaidingą arba patikslina netikslią informaciją;
6.7. atlieka Tarnybos informacinio pristatymo darbus: organizuoja informacinių leidinių, lankstinukų, kalendorių leidybą, televizijos, radijo laidų, vaizdo siužetų apie įstaigos veiklą kūrimą, inicijuoja Tarnybos reprezentacinių priemonių kūrimą, atranką ir įsigijimą;
6.8. organizuoja ir dalyvauja organizuojant Tarnybos tarptautinius renginius, konferencijas ir seminarus, parodas, svečių priėmimus ir kitus renginius, užtikrindamas įstaigos reprezentavimą ir tarnybinio protokolo reikalavimų laikymąsi;
6.9. koordinuoja ir pagal kompetenciją vykdo Tarnybos vykdomų projektų viešinimo veiklą;
6.10. koordinuoja Tarnybos darbą vidinės komunikacijos srityje, padėdamas Tarnybos vadovybei formuoti ir įgyvendinti nuoseklią ir efektyvią, pagrįstą bendradarbiavimu vidinės komunikacijos politiką;
6.11. vykdo Tarnybos interneto svetainės turinio priežiūrą, administruoja Tarnybos interneto svetainę, užtikrindamas jos struktūros ir turinio atitikimą Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo nuostatoms ir pateikiamos informacijos aktualumą, patikimumą ir reguliarų informacijos atnaujinimą, teikia pasiūlymus dėl svetainių tobulinimo;
6.12. renka, Tarnybos interneto svetainėje skelbia ir nuolat atnaujina informaciją apie Tarnybos bei teritorinių padalinių kontaktinius duomenis, darbuotojų telefonų sąrašus, kitą aktualią kontaktinę informaciją;
6.13. Tarnybos direktoriaus pavedimu rengia oficialias kalbas, sveikinimus ir kitus proginius tekstus valstybės švenčių, minėtinų dienų ir kitomis progomis;
6.14. sudaro ir nuolat atnaujina valstybės švenčių, minėtinų dienų bei kitomis progomis sveikintinų Tarnybos vardu institucijų ir asmenų sąrašus;
6.15. dalyvauja rengiant ir rengia Tarnybos veiklos pristatymus, apžvalgas, kitą reikalingą medžiagą konferencijoms, seminarams ir pan., užtikrindamas tinkamą įstaigos veiklos reprezentavimą ir reikalingos informacijos suteikimą pagal kompetenciją;
6.16. organizuoja periodinių leidinių, naujienų agentūrų, interneto svetainių prenumeratos poreikio Tarnyboje išaiškinimą, užsakymą, sutarčių atnaujinimą; rengia paraiškas, technines užduotis ir specifikacijas viešiesiems pirkimams pagal pareigybės kompetenciją;
6.17. konsultuoja, teikia metodinę ir praktinę pagalbą Tarnybos darbuotojams viešųjų ryšių, įstaigos įvaizdžio kūrimo klausimais;
6.18. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, visuomeninių organizacijų paklausimus, kitokio pobūdžio raštus ir prireikus rengia į juos atsakymus; dalyvauja rengiant atsakymus į asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus;
6.19. pagal kompetenciją sudaro ir tvarko dokumentų bylas, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą, naikinimą ir perdavimą į archyvą;
6.20. pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
6.21. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

 
Informacija atnaujinta 2022 m. kovo 15 d. 16:19