Rolandas Ruslanas Jakučionis

 

VEIKLOS STEBĖSENOS IR KONTROLĖS SKYRIAUS
VIRŠININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 6.


II SKYRIUS
PASKIRTIS

 

3. Skyriaus viršininko pareigybė reikalinga organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą užtikrinant Skyriui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą.


III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį socialinių mokslų studijų krypčių grupės ar teisės studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. turėti patirtį atliekant tarnybinius patikrinimus ir organizuojant bei vykdant korupcijos prevencijos priemones;
4.3. būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinės teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais korupcijos prevenciją, bausmių vykdymą, teisės pažeidimų tyrimą;
4.4. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos kelių transporto priemones;
4.5. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;
4.6. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V- 80/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;
4.7. būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui;
4.8. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.


IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
5.1. organizuoja ir planuoja Skyriaus darbą, atsako už Skyriaus veiklos tikslų įgyvendinimą, uždavinių ir funkcijų vykdymą, veiklos organizavimą;
5.2. organizuoja ir kontroliuoja Skyriui pavestų užduočių vykdymą, pagal kompetenciją derina ir tvirtina Skyriaus pareigūnų parengtus dokumentus;
5.3. teikia siūlymus dėl Skyriaus pareigūnų skyrimo, atleidimo, vertinimo, skatinimo ir tarnybinių nuobaudų skyrimo, pareiginės algos koeficiento nustatymo, priemokų skyrimo ir dėl kitų su Skyriaus pareigūnų tarnybine veikla susijusių klausimų;
5.4. siekdamas užtikrinti efektyvų Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklos planavimą, organizuoja įstaigos metinio veiklos plano projekto rengimą, taip pat informacijos pateikimą nustatyta tvarka ir terminais Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos apie metinio veiklos plano priemonių (taip pat įstaigai nustatytų vertinimo kriterijų) vykdymą;
5.5. siekdamas įvertinti, kaip įgyvendinami Tarnybai nustatyti tikslai ir uždaviniai, organizuoja įstaigos metiniame veiklos plane, struktūrinių padalinių darbo planuose, prireikus – ir kituose planavimo dokumentuose numatytų priemonių vykdymo kontrolę, apie kontrolės rezultatus informuoja Tarnybos vadovybę;
5.4. Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka organizuoja įstaigos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau visi kartu vadinami – darbuotojai), apsaugos nuo galimo neteisėto poveikio ir įtakos priemonių įgyvendinimą;
5.5. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Korupcijos prevencijos įstatyme nustatytų priemonių įgyvendinimą Tarnyboje, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl korupcijos apraiškų mažinimo ir korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo;
5.6. pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip darbuotojai laikosi Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymo, veiklos ir etikos principų;
5.7. užtikrina Tarnyboje gautų pranešimų apie galimus pažeidimus administravimą, apskaitą ir jų nagrinėjimą pagal kompetenciją;
5.8. pagal kompetenciją užtikrina Tarnybos organizuojamų viešųjų pirkimų antikorupcinę stebėseną;
5.9. Tarnybos direktoriaus pavedimu atlieka ar paveda atlikti tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų patikrinimus (tyrimus), vertina tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų tyrimo išvadų ir jų projektų pagrįstumą ir teisėtumą;
5.10. Viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka užtikrina skyriui pavestų nagrinėti asmenų prašymų ir skundų dėl galimų darbuotojų neteisėtų veiksmų nagrinėjimą;
5.11. Tarnybos direktoriaus pavedimu dalyvauja įstaigos veiklos patikrinimuose, jungtinėse tyrimo grupėse ir atliekant kitas kontrolės priemones;
5.12. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus, teikia pastabas ir pasiūlymus Skyriaus veiklai tobulinti;
5.13. pagal Skyriaus kompetenciją užtikrina Tarnybos veiklą charakterizuojančių statistinių duomenų apibendrinimą, šių duomenų pagrindu veiklos statistines ataskaitų parengimą;
5.14. rengia Skyriaus pareigūnų ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, teikia juos tvirtinti direktoriui;
5.15. kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbo laiką, užtikrina tinkamą Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą;
5.16. supažindina naujai priimtus į Skyrių darbuotojus su Tarnybos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, nuostatais ir teisės aktais, reglamentuojančiais Tarnybos ir Skyriaus veiklą;
5.17. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;
5.18. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima sprendimus administracinių nusižengimų teisenoje;

5.19. vykdo kitus su Tarnybos ar Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Tarnybos direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybai nustatyti tikslai ir uždaviniai.

 

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Tarnybos direktoriui.

__________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. vasario 24 d. 09:16