Jurga Vaišnienė

 

KAUNO REGIONO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

  1. Kauno regiono skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistų grupės darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė.
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti elgesio pataisos programų ir kitų resocializacijos priemonių vykdymą Lietuvos probacijos tarnyboje.
  4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.  turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam pralygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu ir turėti patirties socialinio darbo srityje ar darbo su priklausomybės ligomis sergančiais asmenimis srityje; arba turėti socialinių mokslų studijų krypčių grupės aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam pralygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemonių (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) vykdymą ir asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas atlikimo tvarką;

5.3.  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus;

5.4.  gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti;

5.5.  išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles,mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

5.6.  turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos kelių transporto priemones.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1.  vykdo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotas ir kitas elgesio pataisos programas, teisės aktų nustatyta tvarka, pateikia saugojimui reikalingus dokumentus, susijusius su elgesio pataisos programų vykdymu;

6.2.  dalyvauja rengiant individualius probuojamųjų priežiūros planus ir padeda priežiūrą vykdančiam pareigūnui numatyti resocializacijos priemones ir jas įgyvendinti;

6.3.  atlieka individualų ir grupinį darbą su priežiūroje esančiais asmenimis, kurio metu ugdomi gebėjimai gyventi nenusikalstant ir skatinama jų resocializaciją, vykdo kitas resocializacijos priemones, kurių įgyvendinimas padėtų jiems socialiai integruotis visuomenėje;

6.4.  motyvuoja priežiūroje esančius asmenis spręsti piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis problemas ir kitas, darančias įtaką nusikalstamam elgesiui, problemas (socialines, psichologines, tarpasmenines ir kt.);

6.5.  konsultuoja ir teikia pagalbą priežiūroje esantiems asmenims sprendžiant priklausomybės nuo psichiką veikiančių medžiagų problemas, bendradarbiauja su tokias paslaugas teikiančiomis gydymo įstaigomis (įskaitant reabilitacijos centrus, savitarpio pagalbos grupes ir pan.);

6.6.  bendradarbiauja su valstybės bei savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis, bendrijomis, savanoriais, siekiant užtikrinti veiksmingą priežiūroje esančių asmenų resocializaciją, teikia siūlymus dėl bendradarbiavimo sutarčių sudarymo, socialinės pagalbos teikimo, elgesio pataisos programų taikymo ir kt. klausimais;

6.7.  viešina valstybės ir savivaldybių institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir visuomenei Lietuvos probacijos tarnybos veiklą, susijusią su priklausomybių nuo psichiką veikiančių medžiagų problemų sprendimu, elgesio pataisos programų ir kitų resocializacijos priemonių vykdymu;

6.8.  pagal kompetenciją įgyvendina vykdomų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų finansuojamų projektų bausmių vykdymo ir probacijos srityse veiklas;

6.9.  teikia siūlymus dėl priklausomybių nuo psichiką veikiančių medžiagų problemų sprendimo efektyvumo didinimo, resocializacijos priemonių ir elgesio pataisos programų taikymo priežiūroje esantiems asmenims, tarnybinės veiklos tobulinimo ir kitais klausimais;

6.10.   pagal kompetenciją sistemina, analizuoja ir rengia veiklos ir statistines ataskaitas bei teikia duomenis veiklos ir statistinėms ataskaitoms sudaryti;

6.11.   pagal kompetenciją dalyvauja rengiant atsakymų projektus į valstybės bei savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat, į priežiūroje esančių asmenų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus;

6.12.   pagal kompetencija vykdo darbą su probacijos tarnyboje veikiančiomis informacinėmis sistemomis, kurios reikalingos tarnybinei veiklai ir funkcijoms užtikrinti;

6.13.   vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

__________________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. vasario 7 d. 13:05