Žilvinas Miliauskas

 

KOMPETENCIJŲ UGDYMO, PROJEKTŲ
IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 

1. Kompetencijų ugdymo, projektų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistų grupės darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – koordinuoti Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) ryšių su užsienio valstybių probacijos institucijomis ir tarptautinėmis organizacijomis užmezgimą ir plėtojimą; užtikrinti tinkamą Tarnybos atstovavimą Lietuvos interesams tarptautinėse institucijose ir organizacijose probacijos ir kitų bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymo srityse; bendradarbiauti su tarptautiniais bei nacionaliniais fondais, organizacijomis, Lietuvos atstovybėmis užsienyje ir užsienio šalių atstovybėmis Lietuvoje.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį tarptautinio bendradarbiavimo srityje;
5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, visuomenės informavimą ir bausmių vykdymo veiklą, tarptautinį bendradarbiavimą bei tarptautinį protokolą reguliuojančiais teisės aktais;
5.4. mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti pranešimus, straipsnius ir analitinę medžiagą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; rengti išvadas ir pasiūlymus; savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;
5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
5.6. mokėti anglų kalbą įgudusio vartotojo lygmens C1 lygiu;
5.7. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos kelių transporto priemones.

 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. koordinuoja ir vykdo Tarnybos ryšių su užsienio valstybių probacijos institucijomis ir kitomis tarptautinėmis organizacijomis užmezgimo ir plėtojimo veiklą, užtikrindamas tarpinstitucinį dvišalį ar daugiašalį bendradarbiavimą;
6.2. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl tarptautinių ryšių užmezgimo, palaikymo, plėtros rengimą;
6.3. užtikrina tinkamą Tarnybos atstovavimą Lietuvos interesams tarptautinėse institucijose ir organizacijose probacijos ir kitų bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu vykdymo srityse;
6.4. organizuoja tarptautinių organizacijų bei užsienio valstybių probacijos ir kitų bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu vykdymo institucijų delegacijų priėmimą bei užtikrina, kad būtų laikomasi tarnybinio protokolo reikalavimų; prireikus atlieka vertėjo funkcijas;
6.5. Tarnybos vadovybei pavedus, lydi užsienio valstybių probacijos ir kitų bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu vykdymo institucijų delegacijas; prireikus atlieka vertėjo funkcijas;
6.6. pagal kompetenciją rengia viešinimo medžiagą, informacinius pranešimus apie organizuotas tarptautines konferencijas, seminarus ar kitus renginius;
6.7. pagal kompetenciją rengia reikalingą reprezentacinę medžiagą, pristatymus Tarnybos vadovybei vykstant į tarnybines komandiruotes užsienio valstybėse;
6.8. pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarptautiniais bei nacionaliniais fondais, organizacijomis, Lietuvos atstovybėmis užsienyje ir užsienio šalių atstovybėmis Lietuvoje;
6.9. pagal kompetenciją užtikrina tarptautinio bendradarbiavimo ir kitų dokumentų vertimą iš anglų kalbos;
6.10. kaupia ir analizuoja Tarnybos darbuotojų pateiktas komandiruočių į užsienio valstybes ataskaitas;
6.11. bendradarbiauja su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru Tarnybos darbuotojų užsienio komandiruočių įforminimo klausimais;
6.12. rengia Lietuvos probacijos ir kitų bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymo sistemos apžvalgas, pristatymus, pranešimus;
6.13. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją paskelbimui Tarnybos interneto svetainėje;
6.14. teikia konsultacijas bei metodinę ir praktinę pagalbą Tarnybos darbuotojams pagal pareigybės kompetenciją;
6.15. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, visuomeninių organizacijų paklausimus, kitokio pobūdžio raštus ir prireikus rengia į juos atsakymus; dalyvauja rengiant atsakymus į asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus;
6.16. pagal kompetenciją sudaro ir tvarko Skyriaus dokumentų bylas;
6.17. pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
6.18. nesant Skyriaus darbuotojo (ligos, atostogų ar komandiruotės atveju), atsakingo už projektų koordinavimą, atlieka jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
6.19. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

__________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. kovo 9 d. 13:34