Eglė Martinkėnaitė

 

VEIKLOS STEBĖSENOS IR KONTROLĖS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 9.

 

II SKYRIUS
PASKIRTIS

 

3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga korupcijai atsparios aplinkos kūrimo funkcijoms vykdyti, viešųjų ir privačių interesų derinimo kontrolei Lietuvos probacijos tarnyboje (toliau – Tarnyba) užtikrinti, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų vykdymui užtikrinti, Tarnybos veiklos sričių stebėsenai ir kontrolei vykdyti, norminių teisės aktų vertinimo antikorupciniu pobūdžiu funkcijoms įgyvendinti.

 

III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį teisės studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį Kalėjimų departamente ar jam pavaldžiose įstaigose;
4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su Lietuvos Respublikos baudžiamojo, Baudžiamojo proceso ir Administracinių nusižengimų kodeksų, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymo sistemos veiklą bei dokumentų valdymą, pranešėjų apsaugą, viešųjų ir privačių interesų derinimą, korupcijos prevenciją ir sugebėti juos taikyti praktiškai;
4.4. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką;
4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai atlikti metodinį ir analitinį darbą, prognozuoti kriminogeninius procesus;
4.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;
4.7. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;
4.8. būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui;
4.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
5.1. siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriui nustatytus uždavinius ir užtikrinti Tarnybos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų ištyrimą, atlieka tarnybinius patikrinimus, teikia išvadų projektus skyriaus viršininkui derinti;
5.2. Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus ir skundus, susijusius su galimais Tarnybos darbuotojų neteisėtais veiksmais (neveikimu), rengia atsakymų projektus;
5.3. užtikrina Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatų vykdymą, nagrinėja vidiniais informacijos apie pažeidimus teikimo kanalais gautą informaciją apie pažeidimus, renka ir kaupia nuasmenintus statistinius duomenis, susijusius su gautų pranešimų skaičiumi, sistemina šių duomenų nagrinėjimo rezultatus;
5.4. Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka organizuoja Tarnybos darbuotojų apsaugos nuo galimo neteisėto poveikio priemonių įgyvendinimą;
5.5. įgyvendindamas Skyriui nustatytas funkcijas teisės aktų nustatyta tvarka naudojasi registrų ir informacinių sistemų duomenimis;
5.6. organizuoja ir vykdo asmenų, siekiančių eiti arba einančių pareigas Tarnyboje tikrinimą dėl atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams;
5.7. organizuoja ir atlieka Tarnybos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo bei viešųjų ir privačių interesų derinimo stebėseną ir kontrolę; rengia išankstinių rašytinių rekomendacijų, susijusių su Tarnybos darbuotojų viešųjų ir privačių interesų konfliktų rizikos valdymu bei pretendentų, siekiančių eiti pareigas Tarnyboje, patikrinimo metu nustatyta galima viešųjų ir privačių interesų konfliktų rizika, projektus;
5.8. sudaro ir esant poreikiui atnaujina pareigybių, dėl kurių teikiamas prašymas Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją, sąrašą, teikia nuomonę personalo formavimo procedūrose vertinant Specialiųjų tyrimų tarnybos gautą informaciją apie asmenį;
5.9. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka atsparumo korupcijai lygio nustatymą;
5.10. teisės aktų nustatytais atvejais atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;
5.11. skatina, koordinuoja ir kontroliuoja korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Tarnybos struktūriniuose padaliniuose, kontroliuoja, kaip Tarnybos darbuotojai laikosi antikorupcinio elgesio standartų, konsultuoja juos antikorupcinio elgesio klausimais;
5.12. organizuoja ir rengia mokymus, orientuotus į Tarnybos darbuotojų antikorupcinio sąmoningumo stiprinimą;
5.13. teikia pasiūlymus Skyriaus vadovui dėl korupcijai atsparios aplinkos kūrimo priemonių diegimo ir jų įgyvendinimo, įdiegtų priemonių tobulinimo;
5.14. rengia teisės aktų projektus, kitus dokumentus, susijusius su korupcijos prevencija ir su kita Skyriaus veikla, teikia juos tvirtinti Tarnybos direktoriui;
5.15. rengia Tarnybos korupcijos prevencijos veiksmų planus;
5.16. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, susijusia su korupcijos prevencija ir jos užtikrinimu, korupcijai atsparios aplinkos kūrimu, su kitais struktūriniais padaliniais, kitomis valstybės ar savivaldybių įstaigomis;
5.17. užtikrindamas Skyriui pavestų uždavinių tinkamą įgyvendinimą, dalyvauja vykdant Tarnybos veiklos stebėseną, kontrolę, patikrinimus ar vykdant kitas vidaus kontrolės priemones; nustato sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;
5.18 atlieka sociologinio pobūdžio tyrimus, Tarnybos darbuotojų apklausas korupcijos prevencijos tema, tyrimų rezultatus pateikia paskelbti Tarnybos interneto svetainėje;
5.19. vykdo Tarnybos internetinėje svetainėje esančios struktūrinės srities „Korupcijos prevencija“ publikuojamos informacijos stebėseną, esant poreikiui teikia informaciją papildymui ir atnaujinimui;
5.20. Tarnybos direktoriaus pavedimu, Skyriaus viršininko nurodymu dalyvauja ypatingų įvykių ir kitų ekstremalių situacijų užkardyme ir tyrime;
5.21. siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus viršininko nurodymu pavaduoja skyriaus darbuotojus jiems nesant;
5.22. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima sprendimus administracinių nusižengimų teisenoje;
5.23. dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;
5.24. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus, tam kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

________________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. gegužės 2 d. 08:12