Vaidas Viršilas

 

RESOCIALIZACIJOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Resocializacijos ir priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 9.


II SKYRIUS
PASKIRTIS

 

3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti Lietuvos probacijos tarnybos veiklą (toliau – Tarnyba), teikti rekomendacijas efektyviam resocializacijos procesui užtikrinti ir koordinuoti rekomendacijų vykdymą, teikiant metodinę ir praktinę pagalbą bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos vykdymo klausimais – vykdyti specialiosios veiklos srities – bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos vykdymo kontrolės – funkcijas.

 

III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
PAREIGŪNUI


4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam prilygintą teisės, socialinio darbo ar edukologijos studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų tarnybos bausmių vykdymo įstaigose patirtį;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos organizavimą ir vykdymą bei bausmių vykdymo sistemos veiklą;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;
4.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus, taip pat būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
4.6. mokėti rengti teisės aktų projektus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.7. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;
4.8. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.9. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;
4.10. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V- 80/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;
4.11. būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui.

 

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
5.1. dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos vykdymą, projektus;
5.2. koordinuoja elgesio pataisos programų vykdymą Tarnybos priežiūroje esantiems asmenims ir teikia metodinę pagalbą elgesio pataisos programų vykdymo klausimais;
5.3. koordinuoja ir užtikrina elgesio pataisos programų dokumentacijos tinkamą pildymą ir saugojimą, atlieka elgesio pataisos programų dokumentacijos pildymo ir saugojimo tarnybinės veiklos patikrinimus ir teikia motyvuotas išvadas su rekomendacijomis tarnybinės veiklos tobulinimui;
5.4. organizuoja elgesio pataisos programų efektyvumo tyrimo procedūras;
5.5. organizuoja naujų elgesio pataisos programų adaptavimo procedūrų atlikimą;
5.6. koordinuoja tinkamą individualių probuojamųjų priežiūros planų pildymą ir teikia metodinę pagalbą darbuotojams individualių probuojamųjų priežiūros planų pildymo klausimais, atlieka individualių probuojamųjų priežiūros planų pildymo tarnybinės veiklos patikrinimus ir teikia Skyriau viršininkui motyvuotas išvadas su rekomendacijomis tarnybinės veiklos tobulinimui;
5.7. atlieka individualių probuojamųjų priežiūros planų pildymo stebėseną, esant poreikiui, teikia ataskaitas su pasiūlymais Skyriaus viršininkui;
5.8. koordinuoja pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikų atlikimą ir teikia metodinę pagalbą pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikų vertinimų klausimais,
5.9. atlieka pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikų vertinimų stebėseną, ir teikia Skyriaus viršininkui motyvuotas išvadas su pasiūlymais tarnybinės veiklos tobulinimui;
5.10. organizuoja ir vykdo vidinius mokymus, supervizijas, intervizijas, atvejų aptarimus elgesio pataisos programų vykdymo ir tinkamo dokumentacijos pildymo / saugojimo, individulių probuojamųjų priežiūros planų pildymo, pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikų vertinimų klausimais;
5.11. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, siekiant užtikrinti veiksmingą priežiūroje esančių asmenų resocializaciją;
5.12. koordinuoja asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, savanorių paieškos procesą ir jų įtraukimą į Tarnybos veiklas, rengia tarpinstitucinio bendradarbiavimo sutarčių projektus;
5.13. analizuoja ir vertina specialistų kompetencijos ugdymo ir kvalifikacijos kėlimo poreikį vykdant motyvaciją skatinančias, elgesio pataisos programas, teikia metodinę ir praktinę pagalbą;
5.14. teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl resocializacijos priemonių, elgesio pataisos programų taikymo ir pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikų vertinimo metodikų tobulinimo bei darbuotojų kompetencijos ugdymo ir kvalifikacijos kėlimo poreikio;
5.15. koordinuoja parengiamojo darbo lygtinai paleidžiant asmenis iš pataisos įstaigos procesą, teikia metodinę ir praktinę pagalbą;
5.16. pagal kompetenciją (dėl resocializacijos klausimų) rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų paklausimus, taip pat atsakymus į priežiūroje esančių asmenų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus;
5.17. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima sprendimus administracinių nusižengimų teisenoje;
5.18. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, organizuoja ir koordinuoja komisijų ir darbo grupių sudarymą ir tinkama užduočių vykdymą;
5.19. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus, tam kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 17 d. 08:46