Liutauras Zenonas Bražėnas

 

KOMPETENCIJŲ UGDYMO, PROJEKTŲ IR
TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SKYRIAUS
VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui (įstaigos vadovo pavaduotojui).

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 

3. Veiklos planavimas.
4. Personalo valdymas.
5. Tarptautiniai ryšiai.

 

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

6. Skyriaus veiklos planavimas.
7. Personalo mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo organizavimas.
8. Įstaigos tarptautinio bendradarbiavimo bei projektinės veiklos koordinavimas.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 

9. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
10. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
11. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
12. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
13. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
14. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
15. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
16. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
17. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
18. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

19. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
19.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.2. studijų kryptis – komunikacija (arba);
19.3. studijų kryptis – teisė (arba);
19.4. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);
19.5. studijų kryptis – viešasis administravimas;

arba:
19.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.7. darbo patirtis – žmogiškųjų išteklių plėtros patirtis;
19.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai;

arba:
19.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.10. darbo patirtis – tarptautinės finansinės paramos programų ir / ar projektų valdymo srityje;
19.11. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai;

arba:
19.12. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
19.13. darbo patirtis – tarptautinio bendradarbiavimo srities patirtis;
19.14. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
20. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
20.1. kalba – anglų;
20.2. kalbos mokėjimo lygis – B2.

 

VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 

21. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
21.1. komunikacija – 4;
21.2. analizė ir pagrindimas – 4;
21.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
21.4. organizuotumas – 4;
21.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
22. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
22.1. lyderystė – 4;
22.2. veiklos valdymas – 4;
22.3. strateginis požiūris – 4.
23. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
23.1. informacijos valdymas – 4.


________________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 28 d. 10:21