Denisas Dergačiovas

 

ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 

1. Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistų grupės darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) informacinių sistemų sklandų veikimą, kompiuterizuotų darbo vietų priežiūrą.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. turėti darbo patirties informacinių technologijų taikymo ir priežiūros srityje;
5.3. mokėti dirbti su sistemine programine įranga, operacinėmis sistemomis;
5.4. mokėti dirbti su taikomosiomis programomis ir atviro kodo taikomosiomis programomis, gebėti kurti taikomąsias programas;
5.5. išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės informacinių išteklių valdymą, informacinių sistemų veiklą, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos naudojimo tvarką, būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir bausmių vykdymą;
5.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.7. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;
5.8. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones.

 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
6.1. modernizuoja Tarnybos informacines sistemas, vietinį kompiuterinį tinklą, telekomunikacinius ryšius;
6.2. vykdo kompiuterizuotų darbo vietų parengimą darbui, rūpinasi jų atnaujinimu;
6.3. atlieka Tarnybos padalinių kompiuterinės įrangos ir kitos organizacinės įrangos priežiūrą, gedimų diagnostiką, organizuoja ir vykdo remonto darbus;
6.4. prižiūri Tarnybos padalinių kompiuterių tinklo darbą;
6.5. vykdo Tarnybos informacinės sistemos duomenų administratoriaus funkcijas;
6.6. kuria, tobulina, testuoja, diegia ir parametrizuoja informacines sistemas ir taikomąją programinę įrangą arba prireikus koordinuoja informacinių sistemų ir taikomosios programinės įrangos kūrimą, tobulinimą, testavimą, diegimą ir parametrizavimą;
6.7. plečia Tarnybos kompiuterių tinklą, parengia naudoti naują įrangą, įrengia ir prijungia naujas kompiuterizuotas darbo vietas;
6.8. testuoja kompiuterius, atlieka virusų paiešką ir naikina juos;
6.9. atlieka interneto, elektroninio pašto ir duomenų perdavimo sistemų priežiūrą;
6.10. administruoja kompiuterių tinklo vartotojų prisijungimo teises;
6.11. diegia spausdintuvų tvarkykles, keičia spausdintuvų ir kopijavimo įrangos eksploatacines medžiagas, atlieka kitus spausdintuvų priežiūros profilaktikos darbus;
6.12. prižiūri įstaigos kompiuterinių programų naudojimo legalumą;
6.13. tvarko organizacinės, kopijavimo, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos apskaitą, atlieka informacinių technologijų įrangos perdavimo darbuotojams ir perėmimo procedūras (einamosios finansų kontrolės procedūros) pagal įstaigoje nustatytą tvarką ir atsako už šių procedūrų tinkamą atlikimą;
6.14. atsižvelgdamas į kompiuterinės įrangos naudojimo intensyvumą ir darbo specifiką teikia, įstaigos direktoriui pasiūlymus dėl įstaigoje esančios fiziškai nusidėvėjusios ir morališkai pasenusios kompiuterių ir programinės įrangos nurašymo, dalyvauja ją nurašant;
6.15. administruoja kompiuterizuotą dokumentų valdymo sistemą, tvarko kitas informacines sistemas, kurios susijusios su įstaigos veikla;
6.16. užtikrina kompiuterizuotų darbo vietų ir bendro naudojimo kompiuterinės bei biuro technikos aprūpinimą eksploatacinėmis medžiagomis;
6.17. pagal pareigybės kompetenciją nustato Tarnybai reikalingų prekių ir paslaugų poreikį, rengia technines užduotis ir specifikacijas viešiesiems pirkimams vykdyti, administruoja ir kontroliuoja sutarčių vykdymą;
6.18. pagal pareigybės kompetenciją konsultuoja ir teikia metodinę ir praktinę pagalbą Tarnybos darbuotojams;
6.19. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

________________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 28 d. 10:32