Romas Ostanavičius

 

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

  1. Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – įstaiga) direktorius yra statutinis valstybės tarnautojas (statutinės įstaigos vadovas).
  2. Pareigybės grupė – 3.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Ši pareigybė skirta vadovauti įstaigai, organizuoti jos darbą įgyvendinant įstaigai pavestas funkcijas, taip pat koordinuoti ir kontroliuoti įstaigos administracijos padalinių veiklą.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.   turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

4.2.   turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamojo darbo vidaus tarnybos sistemoje patirtį;

4.3.   turėti ne mažesnę kaip 5 metų teisinio darbo arba viešojo administravimo, vadybos, socialinio darbo srityse patirtį;

4.4.   išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, valstybės turto naudojimą, valstybės tarnautojų veiklos etiką, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymą, Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą, Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodeksą, Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą, Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymą, tarptautinių organizacijų ir institucijų rekomendacijas alternatyvių laisvės atėmimui bausmių (probacijos) srityje, kitus teisės aktus;

4.5.    gerai išmanyti vadovavimo įstaigai sistemą teoriniu ir praktiniu aspektais, vadovavimo įstaigai metodus;

4.6.    gebėti koordinuoti administracijos padalinių darbą, operatyviai priimti racionalius sprendimus;

4.7.     mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

4.8.     mokėti dirbti „Microsoft Office“ programų paketu;

4.9.     atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“;

4.10.atitikti sveikatos būklės reikalavimus pagal sveikatos būklės reikalavimų sąvado III skiltį;

4.11.atitikti vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų trečiąjį lygį.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1.    vadovauja įstaigai, užtikrindamas jai pavestų funkcijų ir uždavinių įgyvendinimą, įstaigos administracijos padalinių veiklos kontrolę;

5.2.    užtikrina, kad įstaigos veikla būtų pagrįsta teisėtumo, įstatymų viršenybės, žmogaus teisių ir laisvių gerbimo, asmenų lygybės prieš įstatymus, humanizmo, bausmių vykdymo individualizavimo, teisingo ir progresyvaus bausmių atlikimo, visuomenės dalyvavimo nuteistųjų pataisos procese, probuojamojo resocializacijos ir visuomenės saugumo, probacijos priemonių individualizavimo, minimalios intervencijos ir proporcingumo, bendradarbiavimo, subsidiarumo ir savanorystės skatinimo, atkuriamojo teisingumo įgyvendinimo ir viešumo principais;

5.3.    veikia įstaigos vardu ir atstovauja jai visose institucijose, prireikus dalį savo teisių perduoda jam pavaldiems įstaigos pataisos pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;

5.4.    organizuoja įstaigos veiklos planavimą ir analizę, teikia Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) direktoriui tvirtinti įstaigos metinį veiklos planą, užtikrina plane numatytų priemonių vykdymą;

5.5.    pagal savo kompetenciją leidžia įsakymus, duoda nurodymus ir įpareigojimus administracijos padaliniams ar atskiriems jų valstybės tarnautojams ir (ar) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, užtikrindamas tinkamą įstaigai pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

5.6.    pagal savo kompetenciją skatina ir skiria drausmines nuobaudas įstaigos pareigūnams, valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, ir priima sprendimus dėl jų atsakomybės už teisės aktų pažeidimus;

5.7.      teisės aktų nustatyta tvarka priima sprendimą dėl probuojamojo priežiūros vykdymo sustabdymo arba tai įgalioja atlikti probuotoją;

5.8.      nustato įstaigos direktoriaus pavaduotojui veiklos sritis ir priskiria įstaigos administracijos padalinius, už kurių veiklą jie atsakingi;

5.9.      tvirtina įstaigos struktūrinių padalinių nuostatus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių sąrašus ir aprašymus, supažindina ar įgalioja atsakingą asmenį pasirašytinai supažindinti pavaduotoją ir administracijos padalinių, už kurių veiklą atsakingas jis pats, vadovus su jų pareigybių aprašymais;

5.10.  organizuoja personalo parinkimą ir racionalų paskirstymą, užtikrindamas personalui įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas darbo ir poilsio sąlygas;

5.11.    organizuoja ir (ar) savarankiškai atlieka įstaigos veiklos efektyvumo vertinimą (atsižvelgdamas ir į užsienio valstybių praktiką) ir įgyvendina arba pagal kompetenciją siūlo įgyvendinti Kalėjimų departamento direktoriui priemones dėl veiklos optimizavimo ir modernizavimo;

5.12.    organizuoja ir koordinuoja bendradarbiavimą su socialiniais partneriais, valstybinėmis Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių organizacijomis, siekdamas įtraukti visuomenę į nuteistųjų resocializacijos procesą, užtikrinti šio proceso veiksmingumą ir mažinti nuteistųjų nusikalstamų veikų recidyvą;

5.13.   organizuoja asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų pagal jam nustatytas veiklos sritis nagrinėjimą ir savarankiškai juos nagrinėja, taip pat užtikrina sprendimų dėl šių pareiškimų objektyvumą, skaidrumą ir atitiktį teisės aktų reikalavimams;

5.14.   užtikrina įstaigos pastatų, statinių, inžinerinės ir kitos technikos tinkamą priežiūrą ir eksploatavimą;

5.15.    užtikrina, kad įgyvendinant įstaigos uždavinius racionaliai ir optimaliai būtų valdomi ir panaudojami finansiniai, materialiniai, intelektiniai ir informacijos ištekliai;

5.16.    kontroliuoja įstaigos administracinę ir ūkinę veiklą;

5.17.    užtikrina teisės aktų reikalavimų vykdymą įstaigoje civilinės saugos, priešgaisrinės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje;

5.18.    teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją visuomenės informavimo priemonėms, priima Lietuvos Respublikos valdžios ir valdymo, tarptautinių organizacijų ir užsienio valstybių atstovus;

5.19.   pasirašo visus su įstaigos veikla susijusius finansinius dokumentus, sudaro sutartis, suderinęs su Kalėjimų departamento direktoriumi, atidaro bankuose įstaigos atsiskaitomąsias ir kitas sąskaitas ar įgalioja dalį šių funkcijų vykdyti savo pavaduotojus;

5.20.    teisės aktų nustatyta tvarka valdo ir racionaliai naudoja įstaigos lėšas ir kitą turtą;

5.21.    atlieka kitas teisės aktų nustatytas funkcijas;

5.22.    vykdo kitus su įstaigos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Kalėjimų departamento direktoriaus pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus Kalėjimų departamento direktoriui.

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 3 d. 10:51