Milda Sokolovskienė

 

ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
TEISININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 

1. Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) teisininkas yra specialistų grupės darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A1.
3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti, teisės aktų reikalavimų laikymąsi Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) veikloje taip, kad Tarnybos sudaromų sutarčių, parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų projektai atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus ir teisės technikos reikalavimus, atstovauti ir ginti Tarnybos teises ir teisėtus interesus visų instancijų teismuose.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti teisės studijų krypčių grupės aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu (vienpakopių universitetinių studijų arba bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius) ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. išmanyti civilinius teisinius santykius, civilinį ir administracinį procesus, darbo teisę, specialiuosius teisės aktus, reguliuojančius sutarčių sudarymą ir viešuosius pirkimus, kitus teisės aktus, būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, bausmių ir probacijos vykdymo teisinius santykius, taip pat, su Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis probacijos ir bausmių vykdymo srityje;
5.3. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;
5.4. gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti teisės aktų projektus ir teikti išvadas parengtiems teisės aktų projektams;
5.6. mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
5.7. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos kelių transporto priemones.

 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. pagal kompetenciją rengia Tarnybos dokumentus, teisės aktų projektus, juos įformina ir kontroliuoja jų vykdymą;

6.2. pagal kompetenciją rengia Tarnybos sudaromų sutarčių (išskyrus bendradarbiavimo) projektus ir kontroliuoja jų vykdymą bei terminus;
6.3. pagal skyriaus kompetenciją rengia atsakymų projektus į valstybės ir savivaldybių institucijų ar kitų įstaigų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat, į fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus ar skundus;
6.4. derina Tarnybos sudaromų sutarčių, parengtų teisės aktų ir kitų dokumentų atitiktį Lietuvos Respublikos įstatymams, kitus teisės aktų ir teisės technikos reikalavimams;
6.5. užtikrina asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų Tarnyboje įgyvendinimą bei vykdo asmens duomenų apsaugos pareigūno funkcijas;
6.6. konsultuoja ir teikia metodinę pagalbą Tarnybos darbuotojams asmens duomenų apsaugos ir teisiniais klausimais;
6.7. pagal kompetenciją atstovauja Tarnybai visų instancijų teismuose, rengia ieškinius (skundus), atsiliepimus į ieškinius (skundus) ir kitus procesinius dokumentus;
6.8. analizuoja ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui apie teismų praktiką bylose dėl viešojo administravimo subjektų aktų teisėtumo; kaupia ir teikia teisminių bylų statistiką;
6.9. rengia teisinius dokumentus (pretenzijas, įspėjimus, paklausimus ir pan.) civilinių sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejais, siekiant apginti ir užtikrinti Tarnybos interesus;
6.10. Skyriaus vedėjui pavedus, nagrinėja ir teikia išvadas dėl pirkimo dokumentų ir pirkimo sutarčių, dalyvauja viešųjų pirkimų ginčų procesui reikalingų dokumentų rengime ir dalyvauja šių ginčų teismo procesuose;
6.11. pagal kompetenciją vykdo teismams ir teisėsaugos institucijoms pateikiamų dokumentų (atsiliepimų, ieškinių, pareiškimų ir pan.) administravimą, užtikrindamas Skyriuje pagal dokumentacijos planą sudaromų bylų tinkamą tvarkymą ir saugojimą iki jų perdavimo į archyvą;
6.12. nagrinėja Seimo kontrolierių, Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos administracinių padalinių ir Tarnybos bei kitų institucijų siūlymus tobulinti teisės aktus;
6.13. nuolat tikrina ir teikia informaciją Tarnybos vadovybei apie naujus teisės aktus ar jų projektus, susijusius su Tarnybos veikla;
6.14. pagal kompetenciją rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų, užtikrindamas, kad šie teisės aktų projektai neprieštarautų probaciją reglamentuojantiems įstatymams, kitiems įstatymams ir teisės aktams;
6.15. dalyvauja Tarnybos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
6.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

__________________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 28 d. 10:25