Sonata Gaudutienė

 

KOMPETENCIJŲ UGDYMO, PROJEKTŲ
IR TARPTAUTINIO BENDRADARBIAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 

1. Kompetencijų ugdymo, projektų ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistų grupės darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – koordinuoti Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) projektinę veiklą, projektų paraiškų pateikimo ir vertinimo procesą; analizuoti Europos Sąjungos, kitų tarptautinės bei nacionalinės paramos fondų ir programų finansuojamas priemones ir veiklas, vykdyti paramos lėšų šaltinių paiešką.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
DARBUOTOJUI

 

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį projektų administravimo srityje;
5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą, visuomenės informavimą ir bausmių vykdymo veiklą reguliuojančiais teisės aktais, išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą Lietuvoje, kitus projektinę veiklą reglamentuojančius teisės aktus;
5.4. mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti pranešimus, straipsnius ir analitinę medžiagą, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; rengti išvadas ir pasiūlymus; savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;
5.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.6. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
5.7. mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
5.8. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos kelių transporto priemones.

 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. analizuoja Europos Sąjungos ir kitų tarptautinės bei nacionalinės paramos fondų ir programų finansuojamas priemones ir veiklas, vykdo paramos lėšų šaltinių paiešką, rengia išvadas apie galimybes dalyvauti priemonėse finansinei paramai gauti;
6.2. dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos, tarptautinių, nacionalinių ar regioninių projektų ir kitas subsidijų programas;
6.3. pagal kompetenciją koordinuoja projektų paraiškų pateikimo ir vertinimo procesą;
6.4. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant ir rengia projektams reikalingų dokumentų projektus, juos įvertina, pateikia savo pastabas ir pasiūlymus;
6.5. pagal kompetenciją organizuoja projektinių veiklų įgyvendinimą, teikia reikalingą informaciją, dokumentus projektų vykdytojams ir konsultuojančioms institucijoms;
6.6. pagal kompetenciją renka ir sistemina duomenis apie projektų ir programų veiklų įgyvendinimą bei tinkamai ir laiku teikia ataskaitas apie projektų programinių veiklų vykdymą;
6.7. dalyvauja vykdant viešuosius pirkimus, reikalingus Tarnybos tarptautinių projektų įgyvendinimui;
6.8. dalyvauja organizuojant viešinimo priemonių, susijusių su Tarnybos vykdomais tarptautiniais projektais, įgyvendinimą;
6.9. pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarptautiniais bei nacionaliniais fondais, organizacijomis, institucijomis;
6.10. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją paskelbimui Tarnybos interneto svetainėje;
6.11. atstovauja Tarnybą Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ir organizacijose Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
6.12. rengia Tarnybos teisės aktų ir kitų dokumentų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
6.13. rengia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo Tarnybos projektinės veiklos klausimais, dėl Tarnybos vykdomų projektų įgyvendinimo tobulinimo, jų efektyvumo didinimo ir teikia Tarnybos vadovybei;
6.14. pagal kompetenciją sudaro ir tvarko Skyriaus veiklos dokumentų bylas;
6.15. pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, visuomeninių organizacijų paklausimus, kitokio pobūdžio raštus ir prireikus rengia į juos atsakymus; dalyvauja rengiant atsakymus į asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus
6.16. pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
6.17. nesant Skyriaus darbuotojo (ligos, atostogų ar komandiruotės atveju), atsakingo už tarptautinį bendradarbiavimą, atlieka jo pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas;
6.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.

__________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. vasario 4 d. 10:26