Sonata Gaudutienė

 

VEIKLOS KOORDINAVIMO IR KONTROLĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Lietuvos probacijos tarnybosVeiklos koordinavimo ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis vykdyti funkcijas, įsisavinant Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitas subsidijų programas, regioninių, nacionalinių, tarptautinių bei kitų projektų vykdymui, teikiant siūlymus ir betarpiškai dalyvaujant Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) veikloje vykdant minėtus projektus, analizuojant ir užtikrinant tinkamą jų įgyvendinimo eigą.

4. Pareigybės pavaldumasšias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

II SKYRIUS

 SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;  

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir ES teisės aktais, reglamentuojančiais ES paramos įsisavinimą, bausmių vykdymo sistemos veiklą;

5.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir teisės aktų rengimą;

5.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas ir teikti pasiūlymus;

5.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ kompiuterinėmis programomis.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6.  Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. nuolat renka, sistemina, kaupia ir analizuoja informaciją apie regioninių, ES, tarptautinių ir kitų fondų ar programų galimą paramą Tarnybai, vykdant probaciją, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, baudžiamojo poveikio ir auklėjamojo poveikio priemones;

6.2. koordinuoja projektų paraiškų pateikimo ir vertinimo procesą;

6.3. pagal kompetenciją inicijuoja ir rengia regioninius, nacionalinius, tarptautinius, kitus projektus bei programas įvairiems fondams dėl finansinės paramos gavimo;

6.4. koordinuoja, analizuoja ir užtikrina tinkamą vykdomų projektų įgyvendinimo eigą;

6.5. pagal kompetenciją bendradarbiauja su tarptautiniais bei nacionaliniais fondais, organizacijomis, institucijomis;

6.6. rengia bei dalyvauja rengiant projektinei veiklai reikalingų dokumentų projektus, juos įvertina, pateikia savo pastabas ir pasiūlymus;

6.7. koordinuoja projektų veiklas įgyvendinančių Tarnybos darbuotojų vykdomas funkcijas, teikia jiems metodinę pagalbą;

6.8. konsultuoja ir teikia reikalingą informaciją bei dokumentus projektų vykdytojams ir kontroliuojančioms institucijoms;

6.9. organizuoja projektinių veiklų įgyvendinimą pagal projektų sutartyje numatytą veiklų grafiką ir tikslus;

6.10. renka ir sistemina duomenis apie projektų ir programų veiklų įgyvendinimą bei tinkamai ir laiku teikia ataskaitas apie projektų, programų veiklų vykdymą;

6.11. organizuoja bei dalyvauja organizuojant Tarnybos viešuosius bei vidaus renginius;

6.12. vertina viešinimui skirtą, Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų parengtą informaciją;

6.13. rengia Lietuvos probacijos tarnybos apžvalgas, pristatymus, kitą reikalingą medžiagą konferencijoms, seminarams, pasitarimams ir pan.,

6.14. koordinuoja ir kontroliuoja Tarnybos bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei savanoriais;

6.15. analizuoja kitų valstybių praktiką probacijos ir kitų bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdyme, analizuoja ją ir teikia pasiūlymus dėl gerosios praktikos šioje srityje perėmimo;

6.16. ieško bendradarbiavimo su kitų valstybių institucijomis, vykdančiomis bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu ar probaciją, galimybių, užmezga kontaktus su jų atstovais bei keičiasi abipusiai naudinga informacija;

6.17. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

 

_______________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 3 d. 16:30