Pavel Urliuk

 

RESOCIALIZACIJOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Resocializacijos ir priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 12.


II SKYRIUS
PASKIRTIS

 

3. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga visą parą vykdyti nuteistųjų stebėjimą elektroninio stebėjimo sistemoje, koordinuoti, kontroliuoti, priimti iš institucijų ar asmenų gaunamą informaciją ir operatyviai į ją reaguoti.


III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ar jam pavaldžiose įstaigose patirtį;
4.3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Bausmių vykdymo kodeksu, Suėmimo vykdymo įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymą, suėmimą, suimtųjų ir nuteistųjų apsaugos ir priežiūros vykdymą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.5. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;
4.6. būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui.


IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
5.1. elektroninio stebėjimo sistemos priemonėmis nuolat kontroliuoja nuteistųjų, kurių priežiūra vykdoma naudojant elektroninio stebėjimo priemones, judėjimą;
5.2. realiu laiku reaguoja į elektroninio stebėjimo sistemoje fiksuojamus pažeidimus, išsiaiškinant situaciją telefonu ir tinkamai ją fiksuojant sistemoje;
5.3. išduoda ir keičia elektroninio stebėjimo įrangą;
5.4. renka, apibendrina ir teikia statistinius duomenis apie stebimuosius asmenis ir stebėjimo įrangos naudojimą;
5.5. analizuoja elektroninio stebėjimo sistemos duomenis ir rengia pažymas apie sistemos veikimą;
5.6. kontroliuoja elektroninio stebėjimo sistemos nenutrūkstamą darbą bei nustatyta tvarka reaguoja į sutrikimus;
5.7. įstaigos vadovybės nurodymu iškviečia į įstaigą Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojus;
5.8. įstaigos vadovybės nurodymu dalyvauja užkardant ypatingus įvykius, teikia neatidėliotiną pagalbą stichinių nelaimių, katastrofų, avarijų ar ekstremalių situacijų atvejais;
5.9. pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat atsakymus į nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą;
5.10. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima sprendimus administracinių nusižengimų teisenoje;
5.11. po įstaigos darbo valandų, poilsio ir švenčių dienomis reaguoja į įstaigos patalpų apsaugos signalizacijos įsijungimus, kol atvyksta patalpų apsaugos paslaugas teikiančios įmonės atstovai;
5.12. pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, užtikrindamas teisingą darbo laiko apskaitą;
5.13. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;
5.14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio įstaigos vadovybės pavedimus, tam kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

___________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. gegužės 17 d. 08:50