Pavel Urliuk

 

RESOCIALIZACIJOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Veiklos koordinavimo ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 12.


II SKYRIUS
PASKIRTIS

3. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga visą parą vykdyti asmenų stebėjimą elektroninio stebėjimo sistemoje, koordinuoti, kontroliuoti, priimti iš institucijų ar asmenų gaunamą informaciją ir operatyviai į ją reaguoti.


III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ar jam pavaldžiose įstaigose patirtį;
4.3. turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutu, Bausmių vykdymo kodeksu, Suėmimo vykdymo įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymą, suėmimą, suimtųjų ir nuteistųjų apsaugos ir priežiūros vykdymą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
4.4. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.5. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;
4.6. būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui.


IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
5.1. elektroninio stebėjimo sistemos priemonėmis nuolat kontroliuoja probuojamųjų, nuteistųjų, kuriems paskirta intensyvi priežiūra, judėjimą, sukuria bei panaikina elektroninės stebėjimo sistemos prieigą šios sistemos vartotojams, išduoda ir keičia elektroninio stebėjimo įrangą;
5.2. kontroliuoja elektroninio stebėjimo sistemos priemonėmis probuojamųjų, nuteistųjų, kuriems paskirta intensyvi priežiūra, ir kitų nuteistųjų judėjimą;
5.3. renka ir apibendrina informaciją apie paros laikotarpio ypatingus įvykius, kriminogeninę būklę bei užtikrina šių duomenų perdavimą vadovybei ir kitiems atsakingiems asmenims;
5.4. gavęs pranešimą apie netinkamą nuteistųjų priežiūrą, ypatingą įvykį ar ekstremalią situaciją nedelsiant reaguoja į situaciją ir informuoja Lietuvos probacijos tarnybos ir Kalėjimų departamento vadovybę;
5.5. įstaigos vadovybės nurodymu iškviečia į tarnybą Lietuvos probacijos darbuotojus, esant poreikiui ir Kalėjimų departamento ekstremalių situacijų operacijų centro ar prevencinės grupės narius;
5.6. įstaigos vadovybės nurodymu dalyvauja užkardant ypatingus įvykius, teikia neatidėliotiną pagalbą stichinių nelaimių, katastrofų, avarijų ar ekstremalių situacijų atvejais;
5.7. suteikia aktualią informaciją besikreipiantiems asmenims, priima dokumentus iš interesantų ir perduoda juos darbuotojui, atsakingam už dokumentų registravimą, vykdo kitus veiksmus užtikrindamas ,,vieno langelio“ principo įgyvendinimą;
5.8. pagal Skyriaus kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, Kalėjimų departamentui pavaldžių įstaigų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat atsakymus į nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą;
5.9. kontroliuoja elektroninio stebėjimo sistemų nenutrūkstamą darbą bei nustatyta tvarka reaguoja į pažeidimus;
5.10. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima sprendimus administracinių nusižengimų teisenoje;
5.11. pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščius, užtikrindamas teisingą darbo laiko apskaitą;
5.12. pagal Skyriaus kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;
5.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio vadovybės pavedimus, tam kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 17 d. 08:41