Konstantin Slatvickij

 

KLAIPĖDOS REGIONO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

  1. Klaipėdos regiono skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.
    1. Pareigybės grupė – 9.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

  1. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti elgesio pataisos programų ir kitų resocializacijos priemonių vykdymą Lietuvos probacijos tarnyboje – vykdyti specialiosios veiklos srities – probacijos ir bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymo užtikrinimo – funkcijas.

 

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1.        turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų krypčių grupės ar teisės studijų krypčių grupės išsilavinimą;

4.2.        turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vykdant elgesio korekcijos priemones;

4.3.        būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemonių (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) vykdymą ir asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas atlikimo tvarką;

4.4.        turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos kelių transporto priemones;

4.5.        mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

4.6.        gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti bendrauti ir bendradarbiauti;

4.7.  išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles,mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.8. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.9. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;

4.10. būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui.

 

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO Funkcijos

 

  1. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1.        vykdo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotas ir kitas elgesio pataisos programas;

5.2.        dalyvauja rengiant individualius probuojamųjų priežiūros planus ir padeda priežiūrą vykdančiam pareigūnui numatyti resocializacijos priemones;

5.3. atlieka individualų ir grupinį darbą su priežiūroje esančiais asmenimis, kurio metu ugdomi gebėjimai gyventi nenusikalstant ir skatinama jų resocializaciją, vykdo kitas resocializacijos priemones, kurių įgyvendinimas padėtų jiems socialiai integruotis visuomenėje, vertina motyvacijos ir elgesio pokyčius bei apie rezultatus informuoja priežiūrą vykdantį pareigūną;

5.4. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją dalyvauja analizuojant ir atliekant kaltinamųjų socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimus pagal teismo pavedimus;

5.5. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir tvarko Lietuvos probacijos tarnybos registre esančių asmenų asmens ir kitus informacinius duomenis, susijusius su elgesio pataisos programų vykdymu;

5.6. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, siekiant užtikrinti veiksmingą priežiūroje esančių asmenų resocializaciją, teikia siūlymus dėl bendradarbiavimo sutarčių sudarymo socialinės pagalbos teikimo, elgesio pataisos programų taikymo ir kt. klausimais, dalyvauja rengiant šių sutarčių projektus;

5.7. pagal kompetenciją įgyvendina vykdomų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų finansuojamų projektų bausmių vykdymo ir probacijos srityse veiklas;

5.8. sistemina, analizuoja ir rengia veiklos ir statistines ataskaitas bei teikia duomenis veiklos ir statistinėms ataskaitoms sudaryti;

5.9. teikia siūlymus dėl resocializacijos priemonių ir elgesio pataisos programų taikymo priežiūroje esantiems asmenims, tarnybinės veiklos tobulinimo bei priemonių planų;

5.10. dalyvauja planuojant ir organizuojant resocializacijos priemones, padedančias užtikrinti sėkmingą nuteistųjų, rengiamų lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų, integraciją į visuomenę;

5.11. viešina valstybės ir savivaldybių institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir visuomenei probacijos tarnybos veiklą, vykdant elgesio pataisos programas, kitas resocializacijos priemones;

5.12. pagal kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų,

visuomeninių organizacijų, ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat atsakymus į priežiūroje esančių asmenų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, susijusius su elgesio pataisos programų vykdymu;

5.13. pagal kompetencija vykdo darbą su Lietuvos probacijos tarnyboje veikiančiomis informacinėmis sistemomis, kurios reikalingos tarnybinei veiklai ir funkcijoms užtikrinti;

5.14. esant tarnybiniam būtinumui vykdo probuojamųjų ir asmenų, kuriems paskirta viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmės, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemonės (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) priežiūrą;

5.15. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima sprendimus administracinių nusižengimų teisenoje;

5.16. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

5.17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 19 d. 11:39