Vasilij Krivošejev

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

  1. Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis yra specialistų grupės pareigybė.
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Pareigybės paskirtis – planuoti, organizuoti, tvarkyti, apibendrinti Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) valdomo turto duomenis bei sisteminti juos, koordinuoti ir kontroliuoti įstaigos materialinį aprūpinimą, rūpintis darbuotojų tinkamomis, saugiomis ir sveikomis darbo sąlygomis.
  4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.  turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam pralygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2.  turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį turto valdymo srityje;

5.3.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymu, Viešųjų pirkimų įstatymu bei kitais ūkinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;

5.4.  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus;

5.5.  gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei teisės aktų rengimo taisykles bei mokėti taikyti jas praktikoje;

5.6.  išmanyti civilinę, priešgaisrinę ir darbuotojų saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

5.7.  mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas privalo vykdyti šias funkcijas:

6.1.  organizuoja Tarnybos darbuotojų aprūpinimą reikiamu inventoriumi, kanceliarinėmis bei ūkinėmis prekėmis;

6.2.  atlieka pagal kompetenciją priskirtų sutarčių vykdymą, ataskaitų tikrinimą ir teikiamų prekių / paslaugų kokybės kontrolę;

6.3.  pagal kompetenciją rengia pirkimo užduotis;

6.4.  teikia pasiūlymus dėl nereikalingo turto nurašymo bei organizuoja nurašyto turto utilizacijos procedūras;

6.5.  organizuoja Tarnybos aprūpinimą tarnybiniu transportu bei jo tinkamą naudojimą, vadovaujantis Tarnybos transporto priemonių naudojimo taisyklėmis;

6.6.  rengia transporto priemonių techninių apžiūrų grafikus ir kontroliuoja jų vykdymą;

6.7.  atlieka einamosios finansų kontrolės procedūras;

6.8.  organizuoja deramą įstaigos pastatų eksploataciją;

6.9.       organizuoja Tarnybos materialinių vertybių inventorizaciją;

6.10.   organizuoja materialinių vertybių paskirstymą, įformina jų perdavimą – priėmimą ir teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja materialinių vertybių nurašymo procedūras;

6.11.   organizuoja ir vykdo įstaigos pareigūnų aprūpinimą uniformine apranga pagal nustatytas normas ir dėvėjimo terminus;

6.12.   rengia informaciją apie Tarnybos energetinių resursų naudojimą, pokyčius ir lėšų sąnaudas, teikia išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui;

6.13.   užtikrina, kad visose darbo vietose būtų sudarytos sveikos ir saugios darbo sąlygos;

6.14.   nustatyta tvarka instruktuoja (įvadinis darbų saugos instruktažas) priimamus į darbą asmenis bei kontroliuoja kaip laikomasi darbuotojų saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų;

6.15.   dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus įstaigoje,tvarko nelaimingų atsitikimų darbe tyrimų dokumentų apskaitą;

6.16.   atlieka veiksnių keliamos rizikos vertinimą pagal patvirtintą metodiką;

6.17.   pildo Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraštį;

6.18.   dalyvauja rengiant atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, Lietuvos probacijos tarnyboje gautus paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat atsakymus į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, užtikrindamas pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą pagal kompetenciją;

6.19.   pagal pareigybės kompetenciją dalyvauja Tarnybos darbo grupių ir komisijų veikloje;

6.20.   pagal pareigybės kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

__________________________

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. liepos 14 d. 11:56