Rūta Gabrienė

 

 ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 

1. Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistų grupės darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – organizuoti, kontroliuoti ir vykdyti prekių, paslaugų ar darbų viešuosius pirkimus Lietuvos probacijos tarnyboje (toliau – Tarnyba).
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;
5.3. būti susipažinus su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, Viešųjų pirkimų įstatymu bei kitais ūkinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktasi;
5.4. gebėti organizuoti ir vykdyti viešųjų pirkimų procedūras;
5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją bei rengti išvadas, sugebėti savarankiškai organizuoti bei planuoti savo darbą;
5.6. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
5.7. sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.

 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. organizuoja ir vykdo prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus;
6.2. rengia Tarnybos einamaisiais biudžetiniais metais numatomų vykdyti darbų, prekių ir paslaugų viešųjų pirkimų planų projektus, planų papildymų projektus;
6.3. esant poreikiui vykdo viešųjų pirkimų plano patikslinimo procedūras, pakeistus ir įstaigos vadovo patvirtintus plano pakeitimus pateikia Kalėjimų departamentui bei siekiant užtikrinti informacijos apie viešuosius pirkimus sklaidą ir viešumą teikia paskelbimui Tarnybos interneto svetainėje;
6.4. rengia Tarnyboje vykdomų viešųjų pirkimų dokumentus (skelbimus, kvietimus, pirkimo sąlygas), jų patikslinimus (paaiškinimus), pranešimus tiekėjams ir kitus dokumentus ar reikalingą informaciją;
6.5. vykdo elektroninius viešuosius pirkimus Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (toliau – CVP IS) bei Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) priemonėmis ir naudojantis CPO elektroniniu katalogu;
6.6. viešųjų pirkimų plano pagrindu rengia pirkimų suvestines bei skelbia CVP IS;
6.7. teisės aktų nustatyta tvarka rengia viešųjų pirkimų skelbimus, viešojo pirkimo procedūrų ataskaitas bei įvykdytų ar nutrauktų pirkimo sutarčių ataskaitas;
6.8. registruoja visus per kalendorius metus atliktus mažos vertės pirkimus pirkimų registracijos žurnale bei teikia ataskaitas už įvykdytus pirkimus;
6.9. derina Tarnybos objektų remonto rangos sutartis, rengia ir derina konkursų medžiagas;
6.10. skaičiuoja sudarytų viešųjų pirkimų sutarčių vertes ir veda apskaitą teisės aktų numatyta tvarka;
6.11. viešųjų pirkimų įstatymo numatyta tvarka CVP IS skelbia pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis ir šių sutarčių pakeitimus;
6.12. dalyvauja Tarnybos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
6.13. pagal kompetenciją atstovauja įstaigą sprendžiant su viešaisiais pirkimais susijusius klausimus kitose įstaigose ir organizacijose;
6.14. bendradarbiauja su Tarnybos pirkimų iniciatoriais ir vykdo išankstinę pirkimo paraiškų tinkamo pateikimo kontrolę, konsultuoja vykdomų pirkimų paraiškų rengimo klausimais, nagrinėja perkamų prekių, paslaugų ar darbų sutarčių projektus ir teikia pastabas dėl jų parengimo;
6.15. teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei vidinių dokumentų, reglamentuojančių prekių, paslaugų ir darbų pirkimą procedūrų pakeitimus, kad būtų vykdomas Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymas, gerinama darbo kokybė;
6.16. pagal pareigybės kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, Kalėjimų departamento paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, rengia atsakymų į juos projektus, dalyvauja rengiant atsakymų į asmenų prašymus, pareiškimus bei skundus projektus;
6.17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

_______________________

 

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 28 d. 10:29