Liutauras Zenonas Bražėnas

 

    ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
VEDĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Pareigybės lygmuo – V pareigybės lygmuo.
2. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus direktoriaus pavaduotojui (įstaigos vadovo pavaduotojui).

 

II SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

 

3. Veiklos planavimas.
4. Informacinių technologijų valdymas.
5. Personalo valdymas.
6. Viešieji pirkimai.
7. Teisė.
8. Dokumentų valdymas.

 

III SKYRIUS
PAREIGYBĖS SPECIALIZACIJA

 

9. Skyriaus veiklos planavimas.
10. Informacinių technologijų valdymo užtikrinimas.
11. Personalo valdymas.
12. Supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimas.
13. Priimamų sprendimų, rengiamų teisės aktų, sutarčių teisinio pagrįstumo užtikrinimas.
14. Dokumentų valdymo organizavimas.

 

IV SKYRIUS
FUNKCIJOS

 

15. Įstaigos vadovui pavedus atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
16. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
17. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
18. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
19. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja struktūrinio padalinio veiklai vykdyti aktualią informaciją.
20. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui arba prireikus vykdo struktūrinio padalinio veiklas.
21. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui arba prireikus rengia ir teikia su struktūrinio padalinio veikla susijusią informaciją.
22. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui arba prireikus rengia su struktūrinio padalinio veikla susijusius dokumentus.
23. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
24. Užtikrina asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įstaigoje įgyvendinimą.
25. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su struktūrinio padalinio veikla susijusius pavedimus.

 

V SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

26. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
26.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.2. studijų kryptis – teisė;
26.3. studijų kryptis – žmonių išteklių vadyba (arba);
26.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
26.5. studijų kryptis – vadyba;

arba:
26.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.7. darbo patirtis – personalo valdymo patirtis;
26.8. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai;

arba:
26.9. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.10. darbo patirtis – dokumentų valdymo srities patirtis;
26.11. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai;

arba:
26.12. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
26.13. darbo patirtis – viešųjų pirkimų srities patirtis;
26.14. darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 5 metai.
27. Atitikimas kitiems reikalavimams:
27.1. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.


VI SKYRIUS
KOMPETENCIJOS

 

28. Bendrosios kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
28.1. komunikacija – 4;
28.2. analizė ir pagrindimas – 4;
28.3. patikimumas ir atsakingumas – 4;
28.4. organizuotumas – 4;
28.5. vertės visuomenei kūrimas – 4.
29. Vadybinės ir lyderystės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
29.1. lyderystė – 4;
29.2. veiklos valdymas – 4;
29.3. strateginis požiūris – 4.
30. Specifinės kompetencijos ir jų pakankami lygiai:
30.1. informacijos valdymas – 4.

________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. vasario 14 d. 09:37