Irena Žilinskienė

 

VILNIAUS REGIONO SKYRIAUS

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vilniaus regiono skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 12.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

           

3. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga nustatytoje Vilniaus miesto savivaldybės veiklos teritorijoje organizuoti ir užtikrinti Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, vykdyti probaciją, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemones (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą), atlikti asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimus – specialiosios veiklos srities – probacijos ir bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymo užtikrinimo – funkcijas.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius probaciją, bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, baudžiamojo poveikio ir auklėjamojo poveikio priemonių vykdymu, ir su asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas atlikimu;

4.3. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu:

4.4. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.5. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos transporto priemones;

4.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.7. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;

4.8. būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui.

                                   

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. planuoja ir vykdo probuojamųjų priežiūrą;

5.2. vykdo viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemones;

5.3. rengia teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus teikimus ir medžiagą, atstovauja teisme, nagrinėjant Skyriaus teikimus;

5.4. atlieka nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos aprobuotas nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikas;

5.5. atlieka kaltinamųjų socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimus ir rengia socialinio tyrimo išvadas;

5.6. teisės aktų nustatyta tvarka padeda laisvės atėmimo vietoms rengti socialinio tyrimo išvadas dėl nuteistųjų, kuriuos rengiamasi lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų;

5.7. teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrimiesiems teismo paskirtų pareigų ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymą kontroliuoja elektroninėmis stebėjimo priemonėmis, tikrina teismo nustatytų pareigų vykdymą specialiosiomis priemonėmis;

5.8. dirba su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos informacinėmis sistemomis;

5.9. vyksta į Skyriaus aptarnaujamas teritorijas ir užtikrina tarnybinio automobilio priežiūrą pagal galiojančius teisės aktus;

5.10. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir tvarko kaltinamųjų ir nuteistųjų asmens ir kitus informacinius duomenis, susijusius su asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimu, probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymu, sistemina, apibendrina ir analizuoja kuruojamų pareigūnų pateiktus duomenis, teikia duomenis veiklos ir statistinėms ataskaitoms sudaryti, tvarko probacijos tarnybos registre esančių asmenų asmens bylas, pagal kompetenciją vykdo Lietuvos probacijos tarnybos metų veiklos planą, darbo planus;

5.11. vykdo Lietuvos probacijos tarnybos vykdomų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondųfinansuojamų projektų bausmių vykdymo ir probacijos srityse veiklas;

5.12. teisės aktų nustatyta tvarka pagal pavedimus nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus Skyriaus kompetencijai;

5.13. vykdo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotas elgesio pataisos programas;

5.14. vykdydamas asmenų priežiūrą, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl sutarčių sudarymo;

5.15. atitinkamuose registruose registruoja su nuosprendžių vykdymu susijusius Skyriaus vidaus dokumentus, rengia su Skyriaus vidaus administravimu susijusius dokumentus (pažymas, protokolus ir kt.);

5.16. nustatytoje veiklos teritorijoje organizuoja probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) priemonių vykdymą, kuruoja paskirtus pareigūnus (skiria pavedimus, konsultuoja), nustato kuruojamiems pareigūnams veiklos teritorijas, atlieka veiklos efektyvumo analizę ir teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl veiklos optimizavimo;

5.17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

                                                                                                                   

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui

 

––––––––––––––––––––––

 
Informacija atnaujinta 2020 m. lapkričio 13 d. 10:28