Virginija Raslanienė

 

RESOCIALIZACIJOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Resocializacijos ir priežiūros skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 9.

 

II SKYRIUS
PASKIRTIS

 

3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklą, teikti metodinę ir praktinę pagalbą bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos vykdymo klausimais, vykdyti specialiosios veiklos srities – bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos vykdymo Tarnyboje koordinavimo funkcijas.


III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam prilygintą socialinio darbo krypties ar teisės krypties ar edukologijos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ar jam pavaldžiose įstaigose patirtį;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos organizavimą ir vykdymą bei bausmių vykdymo sistemos veiklą;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;
4.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus, taip pat būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
4.6. mokėti rengti teisės aktų projektus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.7. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;
4.8. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.9. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;
4.10. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-80/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;
4.11. būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui;
4.12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.


IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
5.1. dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, ir probacijos vykdymą, socialinio tyrimo išvadų rengimo, projektus;
5.2. siekdamas užtikrinti tinkamą teismų nuosprendžių (nutarčių) vykdymą teikia Tarnybos skyriams, atliekantiems bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, ir probacijos vykdymo funkcijas (toliau – Tarnybos skyriai), metodinę ir praktinę pagalbą bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, ir probacijos vykdymo, klausimais;
5.6. dalyvauja planiniuose ir neplaniniuose Tarnybos tarnybinės veiklos patikrinimuose bei rengia pažymas apie patikrinimo rezultatus, užtikrindamas tinkamą Tarnybos veiklą;
5.7. teikia Tarnybos skyriams metodinę ir praktinę pagalbą socialinio tyrimo išvadų rengimo klausimais;
5.8. atlieka socialinių tyrimo išvadų kokybės stebėseną ir vykdo atvejų aptarimus su Tarnybos skyriais;
5.9. koordinuoja parengiamojo darbo lygtinai paleidžiant asmenis iš pataisos įstaigos procesą, teikia metodinę ir praktinę pagalbą;
5.10. siekdamas užtikrinti efektyvesnę Tarnybos veiklą, informuoja Skyriaus viršininką apie probacijos tarnybos veikloje nustatytus įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus bei teikia pasiūlymus dėl jų pašalinimo;
5.11. atlieka stebėseną ir vertina Tarnybos veiklos efektyvumą, teikia siūlymus Tarnybos direktoriui dėl Tarnybos veiklos optimizavimo, gerinimo ir inovacijų diegimo;
5.12. teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl teisinio reguliavimo, susijusio su bausmių nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacija, tobulinimo bei dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių Tarnybos veiklą, projektus;
5.13. teikia metodinę pagalbą Tarnybos pareigūnams dėl tinkamo ir efektyvaus teismų sprendimų vykdymo, praktikos vienodinimo;
5.14. koordinuoja Tarnybos ir laisvės atėmimo vietų įstaigų bendradarbiavimą;
5.15. nedelsiant reaguoja į situaciją ar gautą informaciją dėl netinkamos nuteistųjų priežiūros ar kitų ypatingų įvykių, tikrina gautą informaciją (pagal telefoninius skambučius, gautus skundus, patikrintas bylas);
5.16. informuoja Skyriaus viršininką apie nustatytus trūkumus Tarnybos veikloje ir siūlo priemones jiems pašalinti;
5.17. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;
5.18. pagal kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat atsakymus į probacijos tarnybos priežiūroje esančių asmenų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą pagal kompetenciją (priežiūros vykdymo klausimais);
5.19. vykdo asmenų, kuriems paskirta probacija ar kitos baudžiamosios atsakomybės priemonės ir paskirta apsauga nuo nusikalstamo poveikio priemonių, priežiūrą;
5.20. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima sprendimus administracinių nusižengimų teisenoje;
5.21. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus, tam kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

__________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 24 d. 10:38