Virginija Raslanienė

 

VEIKLOS KOORDINAVIMO IR KONTROLĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Veiklos koordinavimo ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 9.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga kontroliuoti Lietuvos probacijos tarnybos veiklą, teikti metodinę ir praktinę pagalbą bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos vykdymo klausimais – vykdyti specialiosios veiklos srities – bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos vykdymo kontrolės – funkcijas.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam prilygintą teisės, socialinio darbo ar edukologijos studijų krypčių išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ar jam pavaldžiose įstaigose patirtį;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos organizavimą ir vykdymą bei bausmių vykdymo sistemos veiklą;

4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

4.5. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus, taip pat būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

4.6. mokėti rengti teisės aktų projektus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.7. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;

4.8. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.9. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.10. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-80/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;

4.11. būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos vykdymą, socialinio tyrimo išvadų rengimo, projektus;   

5.2. siekdamas užtikrinti tinkamą teismų nuosprendžių (nutarčių) vykdymą teikia Lietuvos probacijos tarnybos regionų skyriams metodinę ir praktinę pagalbą bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos vykdymo, socialinio tyrimo išvadų rengimo, klausimais;

5.3. kontroliuoja bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos vykdymą probacijos tarnyboje,užtikrindamas efektyvesnę probacijos tarnybos veiklą;

5.4. dalyvauja planiniuose ir neplaniniuose probacijos tarnybos tarnybinės veiklos patikrinimuose bei rengia pažymas apie patikrinimo rezultatus, užtikrindamas tinkamą Lietuvos probacijos tarnybos veiklą;

5.5. koordinuoja atkuriamojo teisingumo priemonių vykdymą probacijos tarnyboje;

5.6.koordinuoja ir kontroliuoja socialinio tyrimo išvadų rengimą probacijos tarnyboje;

5.7.  priima nuteistuosius, esančius probacijos tarnybos priežiūroje, ir kitus suinteresuotus asmenis;

5.8. siekdamas užtikrinti efektyvesnę Lietuvos probacijos tarnybos veiklą, informuoja Skyriaus viršininką apie probacijos tarnybos veikloje nustatytus įstatymų ir kitų teisės aktų pažeidimus bei teikia pasiūlymus dėl jų pašalinimo;

5.9. pagal kompetenciją rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat atsakymus į probacijos tarnybos priežiūroje esančių asmenų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir asmenų teisę į pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą pagal kompetenciją;

5.10. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

5.11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus, tam kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

__________________

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. lapkričio 18 d. 12:32