Vidas Paužuolis

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

ŪKVEDŽIO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

  1. Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) ūkvedys yra specialistų grupės pareigybė.
  2. Pareigybės lygis – B.
  3. Pareigybės paskirtis užtikrinti įstaigos materialinį aprūpinimą, transporto ir energetinio ūkio darbą, tinkamą statinių eksploatavimą, remontą, statybą, viešųjų pirkimų vykdymą, rūpintis Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) darbuotojų tinkamomis, saugiomis ir sveikomis darbo sąlygomis.
  4. Pareigybės pavaldumasšias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

5.2.  turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį;

5.3.  būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ir kitais bausmių vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais, higienos normomis, Viešųjų pirkimų įstatymu bei kitais ūkinę veiklą reglamentuojančiais teisės aktasi;

5.4.  gebėti organizuoti ir vykdyti viešųjų pirkimų procedūras;

5.5.  išmanyti civilinę, priešgaisrinę ir darbuotojų saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus;

5.6.  mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti informaciją bei rengti išvadas, sugebėti savarankiškai organizuoti bei planuoti savo darbą;

5.7.  mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

5.8.  sklandžiai dėstyti savo mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1.  atlieka Tarnybos pastatus, ūkį ir teritoriją aptarnaujančių įmonių veiklos koordinavimą pagal sudarytas aptarnavimo sutartis, yra atsakingas už suteiktų paslaugų priėmimą;

6.2.  nustato Tarnybai reikalingų kanceliarinių, ūkinių prekių poreikį, vykdo šių prekių kiekinę apskaitą, saugojimą ir išdavimą;

6.3.  pagal kompetenciją rengia pirkimo paraiškas turtui įsigyti;

6.4.  veda Tarnybos pareigūnų (individualiai) uniforminės aprangos apskaitą pagal nustatytas normas ir dėvėjimo terminus;

6.5.  kontroliuoja su įstaiga sudarytų nuomos, prekių ir paslaugų pirkimo-pardavimo, sutarčių vykdymą ir galiojimo terminus;

6.6.  priima Tarnybai priklausantį turtą, išskyrus kompiuterinę, telekomunikacinę įrangą, serverius, vaizdo stebėjimo sistemą ir kitą organizacinę techniką, organizuoja jo saugojimą ir išdavimą, kontroliuoja eksploataciją;

6.7.  dalyvauja atliekat Tarnybos turto inventorizaciją;

6.8.  rengia turto, kuris teisės aktų nustatyta tvarka bus pripažintas nereikalingu ar netinkamu (negalimu) naudoti, sąrašus;

6.9.  teikia pasiūlymus dėl nereikalingo turto nurašymo bei organizuoja nurašyto turto utilizacijos procedūras;

6.10.   sudaro turto sąrašus pagal padalinio kabinetus ir turto naudotojus; su sąrašais pasirašytinai supažindina turto naudotojus;

6.11.   sutikrina teisėtumą gautų sąskaitų faktūrų už prekes ir suteiktas paslaugas su pasirašytomis sutartimis ir kitais dokumentais (pirkimo paraiškomis ir pan.);

6.12.   užtikrina Tarnybos tarnybinių automobilių eksploatavimą;

6.13.   atlieka einamosios finansų kontrolės procedūras;

6.14.   vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

______________________

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugpjūčio 30 d. 09:43