Alvydas Kanopa

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

  1. Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistų grupės pareigybė.
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti Lietuvos probacijos tarnybos informacinių sistemų sklandų veikimą, kompiuterizuotų darbo vietų priežiūrą
  4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.  turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2.  turėti darbo patirties informacinių technologijų taikymo ir priežiūros srityje;

5.3.  mokėti dirbti su sistemine programine įranga, operacinėmis sistemomis;

5.4.  mokėti dirbti su taikomosiomis programomis ir atviro kodo taikomosiomis programomis;

5.5.  išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės informacinių išteklių valdymą, informacinių sistemų veiklą, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos naudojimo tvarką, būti susipažinęs su teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir bausmių vykdymą;

5.6.  išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių,teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.7.  gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;

5.8.  turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip ,,B“ kategorijos transporto priemones;

5.9.  atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

6.1.  vykdo Lietuvos probacijos tarnybos informacinės sistemos duomenų ir administratoriaus funkcijas;

6.2.  prižiūri Lietuvos probacijos tarnybos padalinių kompiuterių tinklo darbą;

6.3.  atlieka Lietuvos probacijos tarnybos padalinių kompiuterinės įrangos ir kitos organizacinės įrangos priežiūrą, gedimų diagnostiką, organizuoja ir vykdo remonto darbus;

6.4.  testuoja kompiuterius, atlieka virusų paiešką ir naikina juos;

6.5.  atlieka Lietuvos probacijos tarnybos padaliniuose programinės įrangos diegimo, atnaujinimo darbus;  

6.6.  plečia Lietuvos probacijos tarnybos kompiuterių tinklą, parengia naudoti naują įrangą, įrengia ir prijungia naujas kompiuterizuotas darbo vietas;

6.7.  pagal pareigybės kompetenciją konsultuoja ir teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojams;

6.8.  atlieka interneto, elektroninio pašto ir duomenų perdavimo sistemų priežiūrą;

6.9.  administruoja kompiuterių tinklo vartotojų prisijungimo teises;

6.10.   diegia spausdintuvų tvarkykles, keičia spausdintuvų ir kopijavimo įrangos eksploatacines medžiagas, atlieka kitus spausdintuvų priežiūros profilaktikos darbus;

6.11.   prižiūri įstaigos kompiuterinių programų naudojimo legalumą;

6.12.   tvarko organizacinės, kopijavimo, kompiuterinės technikos ir programinės įrangos apskaitą, atlieka informacinių technologijų įrangos perdavimo darbuotojams ir perėmimo procedūras (einamosios finansų kontrolės procedūros) pagal įstaigoje nustatytą tvarką ir atsako už šių procedūrų tinkamą atlikimą;

6.13.   administruoja kompiuterinę ir programinę įrangą įstaigos organizuojamų renginių metu, organizuoja sistemos priežiūrą;

6.14.   atsižvelgdamas į kompiuterinės įrangos naudojimo intensyvumą ir darbo specifiką teikia, įstaigos direktoriui pasiūlymus dėl įstaigoje esančios fiziškai nusidėvėjusios ir morališkai pasenusios kompiuterių ir programinės įrangos nurašymo, dalyvauja ją nurašant;

6.15.   administruoja kompiuterizuotą dokumentų valdymo sistemą „DocLogix“, tvarko kitas informacines sistemas, kurios susijusios su įstaigos veikla;

6.16.   užtikrina priskirto turto apsaugą ir racionalų jo naudojimą;

6.17.   užtikrina kompiuterizuotų darbo vietų ir bendro naudojimo kompiuterinės bei biuro technikos aprūpinimą eksploatacinėmis medžiagomis;

6.18.   pagal pareigybės kompetenciją įgyvendina susitarimus su Lietuvos Respublikos įmonių, įstaigų ir organizacijų valstybės ar žinybiniais registrais ir informacinėmis sistemomis dėl juose tvarkomos informacijos ar duomenų teikimo;

6.19.   pagal pareigybės kompetenciją nustato Lietuvos probacijos tarnybos reikalingų prekių ir paslaugų poreikį, rengia technines užduotis ir specifikacijas viešiesiems pirkimams vykdyti, administruoja ir kontroliuoja sutarčių vykdymą;

6.20.   saugo, kopijuoja, atkuria ir prižiūri visas Lietuvos probacijos tarnybos padaliniuose naudojamas duomenų bazes, informacines sistemas;

6.21.   vykdo kitus su Lietuvos probacijos tarnybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ir skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

________________________

 
Informacija atnaujinta 2020 m. birželio 1 d. 16:21