Asta Aksomaitienė

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS RAŠTVEDŽIO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

  1. Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) raštvedys yra specialistų grupės pareigybė.
  2. Pareigybės lygis – B.
  3. Pareigybės paskirtis – vykdyti ir kontroliuoti dokumentų valdymą, organizuoti Lietuvos probacijos tarnybos priimamojo darbą.
  4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.  turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

5.2.  turėti patirties dirbant su dokumentų valdymo sistemomis bei išmanyti dokumentų valdymo procesų ypatybes biudžetinėse įstaigose, turėti asmenų aptarnavimo viešojo administravimo institucijose darbo patirties;

5.3.  išmanyti dokumentų rengimo (įskaitant elektroninių), tvarkymo ir apskaitos taisyklių, archyvinio darbo, asmenų aptarnavimo bei jų prašymų nagrinėjimo reikalavimus, taip pat būti susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais įstaigos viešąjį administravimą;

5.4.  mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ kompiuterinėmis programomis;

5.5.  gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.6.  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, ją apibendrinti, rengti išvadas, pastabas ir pasiūlymus, pagal kompetenciją priimant sprendimus.

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka tokias funkcijas:

6.1.  užtikrina sklandų planuojamų renginių bei darbo organizavimą, įstaigos direktoriaus pavedimu informuoja reikalingus įstaigos darbuotojus ir kitus asmenis apie rengiamus susitikimus, posėdžius, pasitarimus ir pan., jų laiką, teikia kitą reikalingą informaciją;

6.2.  aptarnauja į įstaigą atvykstančius lankytojus, priima jų prašymus, esant būtinybei, paprašo pateikti kitą reikalingą informaciją ir dokumentus, konsultuoja, pagal kompetenciją informuoja lankytojus, įteikia ar išsiunčia asmenims atsakymus;

6.3.  padeda organizuoti įstaigos renginius, svečių priėmimus ir pan., užtikrindamas tarnybinio protokolo reikalavimų laikymąsi;

6.4.  rengia Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus darbotvarkę, renka ir pateikia jam su tuo susijusią medžiagą ir kitą reikiamą informaciją;

6.5.  pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitomis valstybės įstaigomis ir institucijomis, atliekant pavestas funkcijas;

6.6.  organizuoja įstaigos dokumentų valdymą, konsultuoja įstaigos darbuotojus dokumentų valdymo klausimais;

6.7.  protokoluoja vykstančius susirinkimus, pasitarimus, komisijų posėdžius;

6.8.  pagal kompetenciją priima ir teikia informaciją telefonu ir elektroniniu paštu;

6.9.  pagal kompetenciją rengia įstaigos veiklos dokumentus;

6.10.   pagal kompetenciją analizuoja, rengia ir derina teisės aktų projektus, teikia pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo;

6.11.   Dokumentų valdymo sistemos priemonėmis tvarko, prižiūri ir registruoja Lietuvos probacijos tarnybos rengiamus ir gaunamus dokumentus, su įstaigos vadovybės rezoliucija perduoda juos vykdytojams;

6.12.   kontroliuoja, kad įstaigos siunčiami dokumentai būtų parengti pagal dokumentų rengimo taisykles;

6.13.   periodiškai tikrina pavedimų vykdymo terminus ir likus 2 darbo dienoms iki pavedimų įvykdymo termino pabaigos, primena atsakingiems darbuotojams apie pavedimų, kurių vykdymo terminas baigiasi;

6.14.   ruošia dokumentų naikinimo aktų projektus;

6.15.   pagal pareigybės kompetenciją sudaro ir tvarko dokumentų bylas, priskirtas skyriui pagal Lietuvos probacijos tarnybos atitinkamų metų dokumentacijos planus, ir saugo jas iki atrinkimo naikinti arba perdavimo į Lietuvos probacijos tarnybos archyvą, kad būtų išsaugoti veiklos įrodymai ir apsaugotos su ja susijusių fizinių ir juridinių asmenų teisės;

6.16.   tvarko, kaupia, sistemina statistinius analitinius duomenis apie Lietuvos probacijos tarnybos veiklą ir teikia juos Skyriaus vedėjui.

6.17.   vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenumatytus, su Skyriaus funkcijomis
susijusius, nenuolatinio pobūdžio Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus, pavaduotojo ir Skyriaus  vedėjo pavedimus, tam kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

 

 

______________________

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. liepos 24 d. 15:55