Aušra Dubovikienė

 

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

  1. Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra specialistų grupės pareigybė.
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Pareigybės paskirtis – padėti Skyriaus vedėjui vykdyti Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) buhalterinę apskaitą, užtikrinti racionalų ir taupų materialinių ir finansinių  išteklių naudojimą.
  4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

                     

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.  turėti verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės ar ekonomikos krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2.  turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

5.3.  būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais  valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų buhalterinę apskaitą, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;

5.4.  išmanyti dokumentų rengimą, įforminimą, valdymą ir apskaitą reglamentuojančius teisės aktus;

5.5.  mokėti analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti teisės aktų projektus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;

5.6.  mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu, buhalterinėmis apskaitos programomis LABBIS, BONUS, valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS).

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

6.1.  vykdo Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnų ir darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis darbo užmokesčio bei kitų išmokų susijusių su darbo santykiais apskaičiavimą, visas priskaičiuotas sumas įtraukia į LABBIS programą;

6.2.  vykdo ir užtikrina teisingą ir savalaikį Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojams darbo užmokesčio bei kitų išmokų susijusių su darbo santykiais išmokėjimą banko pavedimais, visas apmokėjimo operacijas įtraukia į LABBIS programą;

6.3.  pagal pateiktus prašymus rengia pažymas apie priskaičiuotą darbo užmokestį ir kitas išmokas, susijusias su darbo santykiais Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojams;

6.4.  rengia ir teikia pranešimus bei ataskaitas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Lietuvos Respublikos socialinės ir darbo apsaugos ministerijos, Valstybinei mokesčių inspekcijai;

6.5.  parengia ir teikia statistines su darbo užmokesčiu susijusias ataskaitas Statistikos departamentui prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės;

6.6.  parengia informaciją apie Tarnybos darbuotojų vidutinį darbo užmokestį ir teisės aktų nustatytais terminais kas ketvirtį pateikia juos atsakingam darbuotojui už duomenų patalpinimą į Tarnybos interneto svetainę;

6.7.  vykdo tinkamą apskaitos dokumentų ir registrų apsaugą, pagal reikalavimus įformina jų  bylas ir nustatyta tvarka perduoda į archyvą;

6.8.  pagal kompetenciją teikia pasiūlymus ir dalyvauja rengiant metinę Tarnybos veiklos programą (metinius veiklos planus);

6.9.  pagal kompetenciją teikia pasiūlymus dėl apskaitos politikos;

6.10.   vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai;

6.11.   nutraukus darbo santykius, perduoda visą turimą dokumentaciją, materialines vertybes, perdavimo faktą įforminant buhalterinės apskaitos duomenų  ir dokumentų perdavimo-priėmimo aktu.

 

 

_____________________________

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 1 d. 15:38