Justina Kiudytė

 

KAUNO SKYRIAUS 

PSICHOLOGO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1.  Kauno skyriaus (toliau – Skyrius) psichologas yra specialistų grupės darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė.

2.  Pareigybės lygis – A1.

3.  Pareigybės paskirtis – teikti psichologinę pagalbą Skyriaus registre esantiems asmenims sprendžiant psichologines problemas ar šalinant kitus kriminogeninius veiksnius, atlikti pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos aprobuotas metodikas ir vykdyti Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotas elgesio pataisos programas, teikti metodinę pagalbą Skyriaus darbuotojams dėl darbo su Skyriaus registre esančiais asmenimis.

4.  Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.    turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų krypčių grupės psichologijos studijų krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu (vienpakopių universitetinių studijų arba bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius) ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2.    būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais probaciją, bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, baudžiamojo poveikio ir auklėjamojo poveikio priemonių vykdymą, Psichologų profesinės etikos kodeksu;

5.3.    mokėti sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus;

5.4.    gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.5.    būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

5.6.    turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos kelių transporto priemonę.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijos:

6.1.    priskirtoje veiklos teritorijoje vykdo individualias ir grupinės psichologines konsultacijas, padedant Skyriaus registre esantiems asmenims įveikti psichologines krizes, spręsti kylančias problemas, padėti adaptuotis visuomenėje;

6.2.    dalyvauja Skyriaus registre esančių asmenų Individualaus priežiūros plano priemonių įgyvendinime bei jų korekcijoje, siekiant kontroliuoti kriminogeninius veiksnius ir įgyvendinti tinkamas prevencines ir intervencines priemones;

6.3.    vykdo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotas programas bei atlieka motyvacinį darbą su Skyriaus registre esančiais asmenimis dėl įsitraukimo į programines veiklas;

6.4.    organizuoja ir vykdo psichologinių krizių, savižudybių ir tyčinio savęs žalojimo prevenciją, intervenciją ir postvenciją, užtikrinant Skyriaus registre esančių asmenų savižudybių ir savęs žalojimų skaičiaus mažinimą;

6.5.    organizuoja ir veda edukacinius užsiėmimus Skyriaus darbuotojams psichikos sveikatos klausimais;

6.6.    teikia metodinę pagalbą įstaigos personalui bendravimo su nuteistaisiais ir kitais psichologinio spektro klausimais, siekiant padidinti psichologinį pasiruošimą darbui;

6.7.    organizuoja ir vykdo Skyriaus registre esantiems asmenims psichologinius užsiėmimus grupėse, veda paskaitas psichikos sveikatos klausimais, vykdant narkomanijos, alkoholizmo prevenciją, užtikrinant socialinių įgūdžių ugdymą bei formavimą, švietimą aktualiomis bendravimo, krizinių situacijų, konstruktyvaus konfliktų sprendimo temomis;

6.8.    organizuoja psichologinių tyrimų nuteistųjų ar personalo tarpe atlikimą, siekiant identifikuoti kylančias problemas bei rengiant jų sprendimo projektus;

6.9.    atlieka pakartotinio nusikalstamumo elgesio rizikos vertinimus naudojant adaptuotas ir aprobuotas pakartotinio nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikos, teikia rekomendacijas dėl priemonių parinkties aktualių kriminogeninių veiksnių įtakos mažinimui ir / ar valdymui;

6.10.  dalyvauja rengiant socialinio tyrimo išvadas;

6.11.  bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis bei įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, kitais socialiniais partneriais, psichologinės pagalbos teikimo klausimais, organizuoja savanorių, padedančių vykdyti resocializaciją, paiešką ir darbą;

6.12.  vykdydamas funkcijas, palaiko ryšius su Skyriaus registre esančių asmenų artimaisiais, siekiant užtikrinti psichologinės pagalbos efektyvumą;

6.13.  vyksta į Skyriaus aptarnaujamas teritorijas

6.14.  pagal pareigybės kompetenciją kaupia, tvarko statistinius duomenis, teikia duomenis Skyriaus ir įstaigos veiklos ir statistinėms ataskaitoms sudaryti;

6.15.  teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją dalyvauja nagrinėjant asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus;

6.16.  pagal pareigybės kompetenciją teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl skyriaus veiklos tobulinimo;

6.17.  pagal pareigybės kompetenciją dalyvauja įstaigos direktoriaus įsakymais sudarytų darbo grupių ir komisijų veikloje;

6.18.  vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

 

______________________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 11 d. 09:55