Ieva Misiūnaitė

 

KAUNO SKYRIAUS

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

  1. Kauno skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra specialistų grupės darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė.
  2. Pareigybės lygis – B.
  3. Pareigybės paskirtis – vykdyti Skyriaus registre esantiems asmenims paskirtų probacijos, laisvės apribojimo ar viešųjų darbų bausmių, auklėjamojo/baudžiamojo poveikio priemonių terminų skaičiavimus, priežiūroje esančių asmenų asmens duomenų suvedimą į naudojamas informacines sistemas, sisteminti duomenis ir rengti veiklos statistines, kitas ataskaitas, vykdyti ir kontroliuoti Skyriaus dokumentų valdymą.
  4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

  1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.   turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

5.2.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais probaciją, bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, baudžiamojo poveikio ir auklėjamojo poveikio priemonių vykdymą;

5.3.   išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

5.4.   mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

5.5.   mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti ir valdyti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus;

5.6.   sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

  1. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1.   skaičiuoja ir tikrina asmenų, kuriems paskirta probacija, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmės, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemonės (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą), bausmės atlikimo terminus;

6.2.   skaičiuoja ir nustato į Skyriaus registrą įtrauktų asmenų, kuriems paskirta probacija, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 23 straipsnyje nustatytus trijų ketvirtadalių ir dviejų trečdalių probacijos terminų dalis ir apie tai informuoja asmenį prižiūrintį pareigūną;

6.3.   tvarko priežiūroje esančių asmenų duomenis informacinėse sistemose (sukuria bylas, įveda pirminius asmenų duomenis);

6.4.   siunčia pranešimus kompetentingoms institucijoms apie asmenų įtraukimą/išbraukimą į/iš duomenų registrus;

6.5.   įformina įtrauktų į duomenų registrus asmens bylas;

6.6.   kontroliuoja savalaikį asmenų išbraukimą iš duomenų registrų;

6.7.   veda Skyriaus priežiūroje esančių asmenų, įtrauktų/išbrauktų į įstaigos duomenų registrus, apskaitą;

6.8.   konsultuoja kitus skyriaus darbuotojus dėl bausmių ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių terminų skaičiavimo;

6.9.   sistemina, analizuoja ir rengia statistines ataskaitas, pagal kompetenciją vykdo patvirtintus priemonių planus;

6.10.   pagal kompetenciją rengia atsakymus ir kitokio pobūdžio raštus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;

6.11.   kontroliuoja prižiūrimųjų asmens bylų tvarkymą, saugojimą, išdavimą laikinam naudojimui darbuotojams ir jų grąžinimą, siekiant užtikrinti asmens bylų apskaitą;

6.12.   organizuoja archyvinių asmens bylų perdavimą į įstaigos archyvą, užtikrinant archyvinių asmens bylų apskaitą;

6.13.   tvarko, peržiūri ir registruoja padalinyje gaunamą ir siunčiamą dokumentaciją ir su įstaigos vadovybės rezoliucija įteikia ją vykdytojams;

6.14.   nesant Administracijos skyriaus raštvedžio, dirbančio Skyriuje, (jo atostogų, komandiruočių metu, laikino nedarbingumo atveju ir pan.) laikinai vykdo jo funkcijas;

6.15.   vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

_______________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 11 d. 10:30