Diana Rapalienė

 

                                                                                       PATVIRTINTA

             Lietuvos probacijos tarnybos

             direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 9 d.

                                                                                                    įsakymu Nr. LP-01/1-03

 

 

ŠIAULIŲ REGIONO SKYRIAUS

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

  1. Šiaulių regiono skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra specialistų grupės pareigybė.
    1. Pareigybės lygis – B.
    2. Pareigybės paskirtis – vykdyti Skyriaus registre esantiems asmenims paskirtų probacijos, laisvės apribojimo ar viešųjų darbų bausmių, auklėjamojo/baudžiamojo poveikio priemonių terminų skaičiavimus, priežiūroje esančių asmenų asmens duomenų suvedimą į naudojamas informacines sistemas, sisteminti duomenis ir rengti veiklos statistines, kitas ataskaitas.
    3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų;

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais probaciją, bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, baudžiamojo poveikio ir auklėjamojo poveikio priemonių vykdymą;

5.3. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti ir valdyti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus;

5.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles,

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

5.6. turėti planavimo ir organizavimo įgūdžių.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO

FUNKCIJOS

 

            6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. skaičiuoja ir tikrina asmenų, kuriems paskirta probacija, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmės, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemonės (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą), bausmės atlikimo terminus;

6.2. skaičiuoja ir nustato į Skyriaus registrą įtrauktų asmenų, kuriems paskirta probacija, Lietuvos Respublikos probacijos įstatymo 23 straipsnyje nustatytus trijų ketvirtadalių ir dviejų trečdalių probacijos terminų dalis ir apie tai informuoja asmenį prižiūrintį pareigūną;

6.3. tvarko priežiūroje esančių asmenų duomenis informacinėse sistemose (sukuria bylas, įveda pirminius asmenų duomenis;

            6.4. siunčia pranešimus kompetentingoms institucijoms apie asmenų įtraukimą/išbraukimą į/iš duomenų registrus;

            6.5. rengia teismams paklausimus dėl pateiktuose nuosprendžiuose esančių bausmės atlikimo terminų skaičiavimo netikslumų pašalinimo; pagal gautus atsakymus koreguoja bausmės terminus, pagal poreikį siunčia patikslintus pranešimus kompetentingoms institucijoms, koreguoja patikslintus duomenis informacinėje sistemoje;

            6.6. įformina įtrauktų į duomenų registrus asmens bylas;

            6.7. kontroliuoja savalaikį asmenų išbraukimą iš duomenų registrų;

            6.8. veda Skyriaus priežiūroje esančių asmenų, įtrauktų/išbrauktų į įstaigos duomenų registrus, apskaitą;

            6.9. sistemina, analizuoja ir rengia statistines ataskaitas, pagal kompetenciją vykdo patvirtintus priemonių planus;

6.10. pagal kompetenciją rengia atsakymus ir kitokio pobūdžio raštus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka pagal pavedimus nagrinėja asmenų prašymus ir pranešimus, priskirtinus Skyriaus kompetencijai;

6.11. kontroliuoja prižiūrimųjų asmens bylų tvarkymą, saugojimą, išdavimą laikinam naudojimui darbuotojams ir jų grąžinimą, siekiant užtikrinti asmens bylų apskaitą;

6.12. organizuoja archyvinių asmens bylų perdavimą į įstaigos archyvą, užtikrinant archyvinių asmens bylų apskaitą;

6.13. konsultuoja kitus skyriaus darbuotojus dėl bausmių ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių terminų skaičiavimo;

6.14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

_______________________

 

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. rugpjūčio 11 d. 17:13