Svetlana Linkienė

 

VILNIAUS REGIONO SKYRIAUS

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

            1. Vilniaus regiono skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra specialistų grupės pareigybė.

            2. Pareigybės lygis – B.

            3. Pareigybės paskirtis – nustatytoje veiklos teritorijoje vykdyti priežiūrą asmenų, kuriems paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės: uždraudimas naudotis specialia teise, viešųjų teisių atėmimas,teisė dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas ir nemokami darbai.

            4. Pareigybės pavaldumasšias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 m.;

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais probaciją, bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, baudžiamojo poveikio ir auklėjamojo poveikio priemonių vykdymą;

5.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.4. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis, mokėti dirbti kompiuterinėmis Microsoft Office programomis;

5.5. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones.

 

III SKYRIUS

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO

FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. Skyriaus veiklos teritorijoje planuoja ir vykdo priežiūrą asmenų, kuriems paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės: uždraudimas naudotis specialia teise, viešųjų teisių atėmimas,teisė dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimas ir nemokami darbai;

6.2. teikia priežiūroje esantiems asmenims informaciją apie baudžiamojo poveikio priemonių (uždraudimo naudotis specialia teise, viešųjų teisių atėmimo,teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimo ir nemokamų darbų) vykdymo tvarką ir sąlygas, šias baudžiamosios atsakomybės priemones atliekančių asmenų teises ir pareigas;

6.3. rengia, teikia teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus teikimus ir medžiagą bei atstovauja teismo posėdžiuose;

6.4. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir tvarko kaltinamųjų ir nuteistųjų asmens ir kitus informacinius duomenis, susijusius su baudžiamojo poveikio priemonių (uždraudimo naudotis specialia teise, viešųjų teisių atėmimo,teisės dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla atėmimo ir nemokamų darbų) vykdymu, tvarko priežiūroje esančių asmenų asmens bylas bei teikia jas į archyvą, dirba su informacinėmis sistemomis;

6.5. teikia duomenis veiklos ir statistinėms ataskaitoms sudaryti, pagal kompetenciją vykdo Lietuvos probacijos tarnybos metų veiklos planą bei kitus patvirtintus priemonių planus;

6.6. vykdydamas asmenų priežiūrą, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais;

6.7. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, rengia atsakymų į juos projektus;

6.8. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos  tikslai.

 

 

 

____________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 4 d. 10:56