Irena Bimbirienė

 

TURTO VALDYMO SKYRIAUS PATARĖJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

      PAREIGYBĖ

 

  1. Turto valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) patarėjas yra specialistų grupės pareigybė.
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Pareigybės paskirtis – padėti Skyriaus vedėjui vykdyti Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) buhalterinę apskaitą, užtikrinti racionalų ir taupų materialinių ir finansinių  išteklių naudojimą.
  4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

5.1.  turėti socialinių mokslų ar verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2.  turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje patirtį;

5.3.  išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (VSAFAS), viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą reglamentuojančius teisės aktus bei išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės tvarkymą biudžetinėse įstaigose;

5.4.  mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus;

5.5.  savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbo veiklą;

5.6.  sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir savo darbe taikyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu, buhalterinės apskaitos informacine sistema, naudotis kitomis informacinėmis technologijomis, turėti patirties dirbant su buhalterinės apskaitos programomis LABBIS ir BONUS, Viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinę sistemą (toliau – VSAKIS) (duomenų derinimo, eliminavimo ir pateikimo patirties), mokėti naudotis valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistema (toliau – VBAMS).

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

6.1.  organizuoja Tarnybos buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą ir kitus teisės aktus;

6.2.  teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus Tarnybos direktoriui, auditoriams, asignavimų valdytojams bei kitoms institucijoms;

6.3.  teikia Skyriaus vedėjui ir Tarnybos direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;

6.4.  rengia Tarnybos biudžeto sąmatų vykdymo ataskaitas, finansinę atskaitomybę, finansų kontrolės būklės ataskaitą, statistines ataskaitas bei kitas reikiamas įstaigos ataskaitas ir nustatyta tvarka bei terminais pateikia atsakingoms institucijoms;

6.5.  užtikrina savalaikį Lietuvos probacijos tarnybos finansinių ataskaitų rinkinio duomenų derinimą, eliminavimą ir pateikimą į VSAKIS sistemą;

6.6.  vykdo išankstinę finansų kontrolę, remdamasis pateiktais dokumentais grąžina ūkinės operacijos dokumentus, jeigu išankstinės kontrolės metu nustato, kad ūkinė operacija yra neteisėta;

6.7.  vizuoja ir pasirašo banko dokumentus, buhalterinės apskaitos registrus, sąmatas, sutartis, pažymas, ataskaitas ir kitus dokumentus;

6.8.  kontroliuoja ūkinių operacijų teisėtumą;

6.9.  dalyvauja Tarnybos biudžeto formavimo procese, teikia informaciją apie Tarnybos asignavimo poreikį;

6.10.   užtikrina savalaikį mokėjimų prognozių pateikimą ir bendrųjų žurnalų apskaitos duomenų tvarkymą VBAMS;

6.11.   teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui ir Tarnybos direktoriui buhalterinės apskaitos sistemos tobulinimo, skyriaus darbo organizavimo klausimais;

6.12.   kaupia ir sistemina finansinę ir kitokią Skyriaus funkcijoms įgyvendinti reikalingą informaciją, laiku ją pildo ir keičia, užtikrina informacijos ir duomenų, kuriais disponuoja saugojimą ir konfidencialumą;

6.13.   užtikrina tinkamą buhalterinių dokumentų saugojimą ir perdavimą į archyvą nustatyta tvarka;

6.14.   koordinuoja Skyriaus vyriausiųjų specialistų, vykdančių buhalterinės apskaitos funkcijas, darbą, teikia jiems metodinę pagalbą;

6.15.   pagal kompetenciją dalyvauja įstaigos komisijų ir darbo grupių veikloje;

6.16.   pagal pareigybės kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, Kalėjimų departamento paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, rengia atsakymų į juos projektus, dalyvauja rengiant atsakymų į asmenų prašymus, pareiškimus bei skundus projektus;

6.17.   vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tikslai.

 

___________________________

 
Informacija atnaujinta 2021 m. birželio 1 d. 15:42