Gintarė Burokienė

 

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus pavaduotojas yra statutinis valstybės tarnautojas.
2. Pareigybės grupė – 4.

 

II SKYRIUS
PASKIRTIS

3. Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus pavaduotojo pareigybė reikalinga koordinuoti ir kontroliuoti asmenų, esančių Lietuvos probacijos tarnybos registre, priežiūrą ir resocializaciją bei nesant Lietuvos probacijos tarnybos direktoriui, atlikti jo funkcijas – vykdyti bendrosios veiklos srities – vidaus administravimo, teisės ir specialiosios veiklos srities – bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, įgyvendinimo, probacijos, socialinio darbo, socialinių tyrimų išvadų rengimo – funkcijas.

 

III SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1 turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės, psichologijos ar socialinio darbo krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį bausmių vykdymo sistemos srityje ar probacijoje;
4.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį bausmių vykdymo sistemos srityje;
4.3. būti susipažinusiam su biudžetinių įstaigų veikla ir bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymą reglamentuojančiais teisės aktais;
4.4. išmanyti probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemonių (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) vykdymą ir asmens socialinės aplinkos tyrimo procesą, kriminogeninių veiksnių valdymą;
4.5. gebėti planuoti, organizuoti ir koordinuoti įstaigos teritorinių padalinių veiklą;
4.6. mokėti valdyti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus;
4.7. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.8. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos kelių transporto priemones;
4.9. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;
4.10. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;
4.11. būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui.

 

IV SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:
5.1. užtikrina, kad Lietuvos probacijos tarnybos registre esančių asmenų priežiūros ir resocializacijos vykdymas atitiktų teisės aktų keliamus reikalavimus;
5.2. nesant Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus, atlieka jo funkcijas;
5.3. kontroliuoja ir koordinuoja probuojamųjų ir kitų Lietuvos probacijos tarnybos registre esančių asmenų priežiūros vykdymą, kaltinamųjų socialinės aplinkos tyrimų atlikimą, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimų atlikimą ir socialinio tyrimo išvadų rengimą;
5.4. analizuoja probuojamųjų ir kitų Lietuvos probacijos tarnybos registre esančių asmenų priežiūros vykdymą, kaltinamųjų socialinės aplinkos tyrimų atlikimą, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimų atlikimą ir socialinio tyrimo išvadų rengimą, teikia siūlymus teikia išvadas ir pasiūlymus Lietuvos probacijos tarnybos direktoriui dėl tarnybinės veiklos gerinimo bei optimizavimo;
5.5. rengia Lietuvos probacijos tarnybos metų veiklos planus bei teikia juos ir tarnybos skyrių darbo planų projektus tvirtinti Lietuvos probacijos tarnybos direktoriui, koordinuoja patvirtintų planų vykdymą;
5.6. teisia siūlymus Lietuvos probacijos tarnybos direktoriui dėl veiklos tobulinimo bei rengia teisės aktų pakeitimo projektus;
5.7. informuoja Lietuvos probacijos tarnybos direktorių apie naujus teisės aktus, reglamentuojančius probacijos tarnybos veiklą, jų pasikeitimus ar rengiamus projektus;
5.8. kontroliuoja ir koordinuoja bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, siekiant užtikrinti veiksmingą probuojamųjų resocializaciją ir mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą, kontroliuoja asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, savanorių darbą su probuojamaisiais,
5.9. koordinuoja ir kontroliuoja, kad kaltinamųjų ir nuteistųjų bei kitų Probacijos tarnybos registre esančių asmenų asmens bylos ir kiti informaciniai duomenys, susiję su asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimu, probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymu, būtų kaupiami ir tvarkomi teisės aktų nustatyta tvarka;
5.10. nustato Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo poreikį ir teikia direktoriui pasiūlymus sudarant mokymo planą;
5.11. suderinus su Lietuvos probacijos tarnybos direktoriumi, informuoja visuomenę apie tarnybos veiklą;
5.12. kontroliuoja ir koordinuoja Lietuvos probacijos tarnybos vykdomų (kaip pareiškėjo ar kaip partnerio) Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų finansuojamų projektų veiklas;
5.13. teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, rengia atsakymų į juos projektus;
5.14. analizuoja kitų valstybių patirtį organizuojant ir vykdant probaciją ir kitas bausmes, nesusijusias su laisvės atėmimu, teikia pasiūlymus tarnybos direktoriui dėl gerosios patirties perėmimo;
5.15. vykdo kitus su Lietuvos probacijos tarnyba susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.


V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis pareigūnas pavaldus Lietuvos probacijos tarnybos direktoriui.

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 18 d. 08:57