Raimonda Mikalauskienė

 

 

 

KAUNO REGIONO SKYRIAUS

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno regiono skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 12.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti priemones, skatinančias nepilnamečių ir asmenų iki 21 m. (toliau - nepilnamečiai), esančių Skyriaus registre elgesio pokyčius, nustatytoje teritorijoje vykdyti Skyriaus registre esančių pilnamečių ir nepilnamečių probaciją, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemones (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) bei atlikti kaltinamųjų asmenų socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimus bei užtikrinti Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais probaciją, bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, baudžiamojo poveikio ir auklėjamojo poveikio priemonių vykdymą;

4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.4. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.5. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos transporto priemones;

4.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.7. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;

4.8. būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. Skyriaus veiklos teritorijoje planuoja ir vykdo probuojamųjų ir asmenų, kuriems paskirta viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmės, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemonės (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) priežiūrą, organizuoja ir vykdo priemones, skatinančias nepilnamečių, esančių Skyriaus registre elgesio pokyčius, bei priemones skatinančias jų užimtumą;

5.2. vykdo probuojamųjų ir kitų Skyriaus registre esančių pilnamečių ir nepilnamečių priežiūrą, atlieka kaltinamųjų asmenų socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimus ir rengia socialinio tyrimo išvadas, teisės aktų nustatyta tvarka padeda laisvės atėmimo vietoms rengti socialinio tyrimo išvadas dėl nuteistųjų, kuriuos rengiamasi lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų;

5.3. teikia priežiūroje esantiems asmenims informaciją apie probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) priemonių vykdymo tvarką ir sąlygas, šias baudžiamosios atsakomybės priemones atliekančių asmenų teises ir pareigas;

5.4. rengia, teikia teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus teikimus ir medžiagą bei atstovauja teismo posėdžiuose;

5.5. atlieka nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotas nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikas;

5.6. vykdo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotas elgesio pataisos programas ir taiko atkuriamojo pobūdžio priemones, siekiant sutaikyti nuteistąjį ir nukentėjusįjį ir atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą;

5.7. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka socialinės aplinkos ištyrimus pagal laisvės atėmimo vietų paklausimus;

5.8. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir tvarko kaltinamųjų ir nuteistųjų asmens ir kitus informacinius duomenis, susijusius su asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimu, probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymu, tvarko priežiūroje esančių asmenų asmens bylas bei teikia jas į archyvą, dirba su informacinėmis sistemomis;

5.9. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, siekiant užtikrinti veiksmingą probuojamųjų bei kitų Skyriaus registre esančių asmenų resocializaciją ir mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą, teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl bendradarbiavimo sutarčių sudarymo ir rengia jų bei savanoriško darbo sutarčių projektus;

5.10. sistemina ir analizuoja duomenis, rengia veiklos statistines (darbo su nepilnamečiais) ir kitas ataskaitas bei teikia duomenis Skyriaus veiklos statistinėms ir kitoms ataskaitoms sudaryti, pagal kompetenciją vykdo Lietuvos probacijos tarnybos metų veiklos planą, bei Skyriaus priemonių planus, dalyvauja šių planų sudaryme, prižiūri tarnybinio lengvojo automobilio techninę būklę, kontroliuoja automobilio naudojimą tarnybinėms funkcijoms vykdyti, rengia tarnybinio lengvojo automobilio naudojimo grafiką;

5.11. teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrimiesiems teismo paskirtų pareigų ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymą kontroliuoja elektroninėmis stebėjimo priemonėmis, tikrina teismo nustatytų pareigų vykdymą specialiosiomis priemonėmis;

5.12. vykdo Lietuvos probacijos tarnybos vykdomų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų finansuojamų projektų bausmių vykdymo ir probacijos srityse veiklas;

5.13. vykdydamas asmenų priežiūrą, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais;

5.14. pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, rengia atsakymų į juos projektus;

5.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

____________________

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. spalio 1 d. 10:30