Živilė Mikulskienė

 

VEIKLOS KOORDINAVIMO IR KONTROLĖS SKYRIAUS

VIRŠININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

                      1. Veiklos koordinavimo ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.

                      2. Pareigybės grupė – 6.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

                      3. Skyriaus viršininko pareigybė reikalinga tinkamam ir vienodam bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu (išskyrus turtinių teisių apribojimo bausmes), baudžiamojo poveikio priemonių (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą, įmoką į nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą), auklėjamojo poveikio priemonių (išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) ir probacijos (toliau – bausmės, nesusijusios su laisvės atėmimu ir probacija) vykdymo koordinavimui, Lietuvos probacijos tarnybos veiklos kontrolei – vykdyti specialiosios veiklos srities – bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos vykdymo užtikrinimo – funkcijas.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo ar teisės krypties išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį bausmių vykdymo srityje;

4.3. turėti vadovaujamojo darbo patirties, kuriai prilyginami darbo laikotarpiai faktiškai vadovaujant institucijai, įstaigai ar įmonei arba institucijos, įstaigos ar įmonės administracijos bet kokios formos padaliniui, taip pat norminių teisės aktų rengimo patirties;

4.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinės teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, valstybės tarnautojų veiklos etiką, išmanyti Lietuvos Respublikos ir tarptautinius teisės aktus bei tarptautines sutartis, reglamentuojančias probacijos ir bausmių vykdymo aspektus;

4.5. mokėti anglų arba prancūzų, arba vokiečių kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų reikalavimus;

4.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

4.8. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.9. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.10. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;

4.11. būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui;

4.12. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, skiria Skyriaus pareigūnams tarnybines užduotis ir kontroliuoja jų vykdymą, užtikrindamas tinkamą Skyriaus uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą;

5.2. pagal kompetenciją rengia bei dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos vykdymo, projektus;

5.3. koordinuoja Lietuvos probacijos tarnybos veiklos organizavimą, koordinuoja tinkamą ir vienodą bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos vykdymą, socialinio tyrimo išvadų rengimą,

5.4. teikia Lietuvos probacijos tarnybai metodinę ir praktinę pagalbą vykdant teismų nuosprendžius (nutartis), diegiant ir vykdant nuteistųjų nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo, resocializacijos ir atkuriamojo teisingumo priemones;

5.5. planuoja ir užtikrina asmenų stebėjimą elektroninio stebėjimo sistemoje;

5.6. kontroliuoja iš institucijų ar asmenų gaunamą informaciją ir užtikrina operatyvų reagavimą;

5.7. koordinuoja ir kontroliuoja atkuriamojo teisingumo ir resocializacijos priemonių vykdymą probacijos tarnyboje;

5.8. užtikrina informacijos apie paros laikotarpio ypatingus įvykius, kriminogeninę būklę bei šių duomenų perdavimą vadovybei ir kitiems atsakingiems asmenims;

5.9. teikia Lietuvos probacijos tarnybos direktoriui siūlymus dėl teisinio reguliavimo, susijusio su bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos, socialinio tyrimo išvadų rengimo, tobulinimo;

5.10. pagal kompetenciją organizuoja ir kontroliuoja saugomų asmenų, kuriems taikoma apsauga nuo nusikalstamo poveikio, probacijos ir bausmių, nesusijusių, su laisvės atėmimu, priežiūros vykdymą, nuteistųjų socialinės aplinkos tyrimą;

5.11. koordinuoja probacijos tarnybos bendradarbiavimą su valstybės ir savivaldybės institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais;

5.12. nagrinėja piliečių ir nuteistųjų pareiškimus (prašymus), pasiūlymus ir skundus bei kitų institucijų paklausimus bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos vykdymo, socialinių išvadų rengimo klausimais, rengia atsakymus į juos, užtikrindamas teisėtus probacijos tarnybos pareigūnų veiksmus;

5.13. informuoja Lietuvos probacijos tarnybos direktorių apie nustatytus trūkumus probacijos tarnybos veikloje ir siūlo priemones jiems pašalinti;

5.14. teikia pasiūlymus Lietuvos probacijos tarnybos direktoriui dėl teisės aktų pakeitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios;

5.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus pavedimus, tam kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Lietuvos probacijos tarnybos direktoriui.

 

__________________

 
Informacija atnaujinta 2019 m. gruodžio 4 d. 13:12