Živilė Mikulskienė

 

VEIKLOS STEBĖSENOS IR KONTROLĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 9.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti tarnybinių nusižengimų (darbo pareigų pažeidimų) ir kitų teisės pažeidimų prevenciją ir tyrimą Lietuvos probacijos tarnyboje (toliau – Tarnyba), teisės aktų antikorupcinį vertinimą, administruoti veiklą, susijusią su viešųjų ir privačių interesų derinimu.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį socialinių mokslų studijų krypčių grupės ar teisės studijų krypčių grupės išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį atliekant tarnybinius patikrinimus;

4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, susijusius su Lietuvos Respublikos baudžiamojo, Baudžiamojo proceso ir Administracinių nusižengimų kodeksų, taip pat teisės aktus, reglamentuojančius bausmių vykdymo sistemos veiklą bei dokumentų valdymą, valstybės ir tarnybos paslapčių apsaugą, korupcijos prevenciją ir sugebėti juos taikyti praktiškai;

4.4. išmanyti dokumentų rengimo ir derinimo tvarką, įslaptintos informacijos administravimo taisykles;

4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai atlikti metodinį ir analitinį darbą, prognozuoti kriminogeninius procesus;

4.6. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos kelių transporto priemones;

4.7. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.8. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;

4.9. būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui;

4.10. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1 siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriui nustatytus uždavinius ir užtikrinti Tarnybos pareigūnų, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, (toliau – darbuotojai) tarnybinių nusižengimų ir darbo pareigų pažeidimų ištyrimą, atlieka tarnybinius patikrinimus, teikia išvadų projektus skyriaus viršininkui derinti;

5.2. siekdamas įgyvendinti Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatas ir skyriaus uždavinius, pagal kompetenciją kontroliuoja, kaip Tarnybos personalas laikosi šio įstatymo ir Etikos kodekso reikalavimų, ir atlieka šių teisės aktų pažeidimų tyrimą;

5.3. siekdamas korupcijos prevencijos tikslų, Tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka atlieka teisės aktų projektų antikorupcinį vertinimą;

5.4. užtikrindamas Skyriui pavestų uždavinių tinkamą įgyvendinimą, dalyvauja vykdant Tarnybos veiklos stebėseną, kontrolę, patikrinimus ar vykdant kitas vidaus kontrolės priemones;

5.5. užtikrindamas Viešojo administravimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą ir teisę į pagrįstą ir objektyvų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą, nagrinėja nuteistųjų (probuojamųjų) ir kitų asmenų pareiškimus (prašymus), pasiūlymus ir skundus dėl galimų įstaigų personalo neteisėtų veiksmų, rengia atsakymų projektus;

5.6. analizuoja, sistemina ir vertina informaciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas ir teisės pažeidimus, korupcijos pasireiškimo tendencijas ir teikia siūlymus dėl korupcijos apraiškų mažinimo;

5.7. įgyvendindamas Skyriui nustatytas funkcijas naudojasi informacinėmis sistemomis ir registrais tik teisės aktų nustatyta tvarka;

5.8. atlieka Tarnybos veiklos stebėseną ir nustato sritis, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė;

5.9. organizuoja ir vykdo asmenų, siekiančių eiti arba einančių pareigas Tarnyboje tikrinimą;

5.10. rengia Tarnybos darbuotojų, turinčių teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąrašus ir jų pakeitimų projektus, teikia šiuos projektus tvirtinti direktoriui;

5.11. nesant Skyriaus viršininko (atostogų, ligos ar komandiruotės atveju), atlieka jo funkcijas;

5.12. Tarnybos direktoriaus pavedimu, Skyriaus viršininko nurodymu dalyvauja ypatingų įvykių ir kitų ekstremalių situacijų užkardyme ir tyrime;

5.13. nedelsiant reaguoja į situaciją ar gautą informaciją dėl netinkamos nuteistųjų priežiūros ar kitų ypatingų įvykių, tikrina gautą informaciją (pagal telefoninius skambučius, gautus skundus, patikrintas bylas);

5.14. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima sprendimus administracinių nusižengimų teisenoje;

5.15. pagal kompetenciją dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje;

5.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus, tam kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

________________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. kovo 1 d. 14:37