Galina Leontjeva

 

KAUNO SKYRIAUS

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

  1. Kauno skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra specialistų grupės darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė.
    1. Pareigybės lygis – B.
    2. Pareigybės paskirtis – vykdyti Skyriaus registre esantiems asmenims paskirtų probacijos, laisvės apribojimo ar viešųjų darbų bausmių, auklėjamojo / baudžiamojo poveikio priemonių terminų skaičiavimus, priežiūroje esančių asmenų asmens duomenų suvedimą į naudojamas informacines sistemas, sisteminti duomenis ir rengti veiklos statistines, kitas ataskaitas.
    3. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.    turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais probaciją, bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, baudžiamojo poveikio ir auklėjamojo poveikio priemonių vykdymą;

5.3. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti ir valdyti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus;

5.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles,

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

5.6. turėti planavimo ir organizavimo įgūdžių.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

            6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. skaičiuoja ir tikrina asmenų, kuriems paskirta probacija, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmės, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemonės (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą), bausmės atlikimo terminus;

6.2. skaičiuoja ir nustato į Skyriaus registrą įtrauktų asmenų, kuriems paskirta probacija, Lietuvos Respublikos probacijos įstatyme nustatytus trijų ketvirtadalių ir dviejų trečdalių probacijos terminų dalis ir apie tai informuoja asmenį prižiūrintį pareigūną;

6.3. tvarko priežiūroje esančių asmenų duomenis informacinėse sistemose (sukuria bylas, įveda pirminius asmenų duomenis;

            6.4. siunčia pranešimus kompetentingoms institucijoms apie asmenų įtraukimą/išbraukimą į/iš duomenų registrus;

            6.5. rengia teismams ir kitoms teisėsaugos institucijoms paklausimus dėl pateiktuose nuosprendžiuose esančių bausmės atlikimo terminų skaičiavimo netikslumų pašalinimo; pagal gautus atsakymus koreguoja bausmės terminus, pagal poreikį siunčia patikslintus pranešimus kompetentingoms institucijoms, koreguoja patikslintus duomenis informacinėje sistemoje;

            6.6. įformina įtrauktų į duomenų registrus asmens bylas;

            6.7. kontroliuoja savalaikį asmenų išbraukimą iš duomenų registrų;

            6.8. veda Skyriaus priežiūroje esančių asmenų, įtrauktų (išbrauktų) į (iš) įstaigos duomenų registrus (-ų), apskaitą;

            6.9. sistemina, analizuoja ir rengia statistines ataskaitas, pagal kompetenciją vykdo patvirtintus priemonių planus;

6.10. pagal kompetenciją rengia atsakymus ir kitokio pobūdžio raštus valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka pagal pavedimus nagrinėja asmenų prašymus ir pranešimus, priskirtinus Skyriaus kompetencijai;

6.11. kontroliuoja prižiūrimųjų asmens bylų tvarkymą, saugojimą, išdavimą laikinam naudojimui darbuotojams ir jų grąžinimą, siekiant užtikrinti asmens bylų apskaitą;

6.12. organizuoja archyvinių asmens bylų perdavimą į įstaigos archyvą, užtikrinant archyvinių asmens bylų apskaitą;

6.13. konsultuoja kitus skyriaus darbuotojus dėl bausmių ir kitų baudžiamosios atsakomybės priemonių terminų skaičiavimo;

6.14. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

_______________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 11 d. 10:29