Marija Sakalienė

 

ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 

1. Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistų grupės darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – padėti Skyriaus vedėjui užtikrinti tinkamą ir efektyvų Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) personalo valdymą ir vidaus administravimą.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.


II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį personalo valdymo ar vidaus administravimo srityje;
5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos organizavimą ir bausmių vykdymo sistemos veiklą;
5.4. išmanyti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir tvarkymą, teisės aktų rengimą;
5.5. gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimų būdus;
5.6. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti teisės aktų projektus;
5.7. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programinių paketų;
5.8. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones.

 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
6.1. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir kitus Tarnybos veiklos dokumentus arba dalyvauja juos rengiant, užtikrindamas Tarnybai pavestų uždavinių įgyvendinimą;
6.2. vertina ir pagal kompetenciją rengia Tarnybos darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, teikia Skyriaus vedėjui siūlymus; konsultuoja įstaigos struktūrinių padalinių vadovus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, siekdamas užtikrinti pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos nuostatų įgyvendinimą;
6.3. rengia įsakymų dėl Tarnybos pareigybių sąrašų patvirtinimo projektus, užtikrina pareigūnų pareigybių sąrašų pateikimą derinti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;
6.4. pagal kompetenciją tvarko, kaupia, sistemina statistinius, analitinius personalo veiklos duomenis, apibendrina Skyriaus specialistų pateiktus duomenis ir teikia juos Tarnybos vadovybei arba nustatyta tvarka kitoms institucijoms; rengia ataskaitas bei kitą informaciją personalo veiklos klausimais, atlieka personalo sudėties, kaitos ir darbo drausmės analizę;
6.5. bendradarbiauja su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru (toliau – NBFC), koordinuoja veiklą, susijusią su centralizuotų personalo administravimo funkcijų atlikimu, tikrina centro parengtų teisės aktų projektų ir kitų dokumentų atitiktį vidaus tarnybą, valstybės tarnybą ir darbo santykius reglamentuojantiems teisės aktams, teikia juos pasirašyti Tarnybos direktoriui;
6.6. koordinuoja konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas skelbimą bei atšaukimą, teikia informaciją NBFC;
6.7. ieško pretendentų į laisvas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas, talpina skelbimus bei organizuoja atrankos procedūras;
6.8. pagal kompetenciją organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimą į pareigas, perkėlimą ir atleidimą; teikia su tuo susijusią informaciją NBFC;
6.9. organizuoja pareigūnų tarnybinių pažymėjimų išdavimą, priėmimą (atleidimo iš tarnybos, galiojimo termino pabaigos ir kitais atvejais) ir jų teisingą apskaitą; koordinuoja valstybės tarnautojų bei darbuotojų pažymėjimų išdavimą / grąžinimą;
6.10. kontroliuoja Tarnybos personalo kasmetinių atostogų grafiko rengimą, organizuoja kasmetinių ir tikslinių atostogų suteikimą, jų apskaitą, teikia su tuo susijusią informaciją NBFC;
6.11. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja pataisos pareigūnams reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimą, rengia su tuo susijusius dokumentus;
6.12. vykdo Tarnybos pareigūnų, išeinančių į pensiją, dalyvavimą socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis programoje, siekiant užtikrinti tai reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;
6.13. dalyvauja organizuojant valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimą, teikia informaciją NBFC. Esant poreikiui atlieka reikiamas analizes bei ataskaitas;
6.14. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda archyvui Skyriaus dokumentacijos personalo klausimais archyvines bylas bei atleistų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas;
6.15. rengia pažymų ir kitų dokumentų, kurių reikia Tarnybos personalo asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti, projektus;
6.16. pagal kompetenciją rengia atsakymų į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, visuomeninių organizacijų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus projektus, dalyvauja rengiant atsakymus į asmenų prašymus, pareiškimus, skundus;
6.17. pagal kompetenciją teikia informaciją paskelbimui Tarnybos interneto svetainėje;
6.18. konsultuoja Tarnybos darbuotojus tarnybos / darbo santykių klausimais;
6.19. pildo Skyriaus ir įstaigos vadovybės darbo laiko apskaitos žiniaraščius, užtikrindamas teisingą darbo laiko apskaitą;
6.20. dalyvauja Tarnybos direktoriaus įsakymais sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;
6.21. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

_____________________

 

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 28 d. 10:33