Marija Sakalienė

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

 

1. Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistų grupės pareigybė.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis padėti skyriaus vedėjui užtikrinti tinkamą ir efektyvų Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) žmogiškųjų išteklių valdymą ir vidaus administravimą.

4. Pareigybės pavaldumasšias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. turėti ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių valdymo ar vidaus administravimo srityje;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos organizavimą ir bausmių vykdymo sistemos veiklą;

5.4. išmanyti Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statutą, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir tvarkymą, teisės aktų rengimą;

5.5. gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, formuluoti užduotis, siūlyti motyvuotus problemų sprendimų būdus;

5.6. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti teisės aktų projektus;

5.7. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programinių paketų;

5.8. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones;

5.9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.

.

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO

FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir / arba dalyvauja juos rengiant, užtikrindamas Tarnybai pavestų uždavinių įgyvendinimą;

6.2. vertina ir pagal kompetenciją rengia Tarnybos darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, teikia skyriaus vedėjui siūlymus, siekdamas užtikrinti pareigybių aprašymo ir vertinimo metodikos nuostatų įgyvendinimą;

6.3. rengia įsakymų dėl Tarnybos pareigybių sąrašų patvirtinimo projektus, užtikrina pareigūnų pareigybių sąrašų pateikimą derinti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos;

6.4. pagal kompetenciją tvarko, kaupia, sistemina statistinius, analitinius personalo veiklos duomenis, apibendrina skyriaus specialistų pateiktus duomenis ir teikia juos įstaigos vadovybei, rengia Tarnybos personalo veiklos ataskaitas;

6.5. bendradarbiauja su Nacionaliniu bendrųjų funkcijų centru (toliau – NBFC), koordinuoja veiklą, susijusią su centralizuotų personalo administravimo funkcijų atlikimu, tikrina centro parengtų teisės aktų projektų ir kitų dokumentų atitiktį vidaus tarnybą, valstybės tarnybą ir darbo santykius reglamentuojantiems teisės aktams, teikia juos pasirašyti Tarnybos direktoriui;

6.6. koordinuoja konkursų ir atrankų į valstybės tarnautojų pareigas skelbimą bei atšaukimą, teikia informaciją NBFC. Rengia laisvų darbo vietų ataskaitas;

6.7. ieško pretendentų į laisvas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas, talpina skelbimus bei organizuoja atrankos procedūras;

6.8. pagal kompetenciją organizuoja Tarnybos valstybės tarnautojų ir darbuotojų priėmimą į pareigas, perkėlimą ir atleidimą;

6.9. organizuoja pareigūnų tarnybinių pažymėjimų išdavimą, priėmimą (atleidimo iš tarnybos, galiojimo termino pabaigos ir kitais atvejais) ir jų teisingą apskaitą; koordinuoja valstybės tarnautojų bei darbuotojų pažymėjimų išdavimą / grąžinimą;

6.10. kontroliuoja Tarnybos personalo kasmetinių atostogų grafiko rengimą, organizuoja kasmetinių ir tikslinių atostogų suteikimą, jų apskaitą, teikia su tuo susijusią informaciją NBFC;

6.11. koordinuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis kvalifikacijos kėlimą, nustato personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo poreikį, rengia metinių mokymų planų projektus, su kvalifikacijos kėlimu susijusias ataskaitas, teikia reikiamą informaciją NBFC;

6.12. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja pataisos pareigūnų siuntimą į Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrą privalomiems periodiniams sveikatos patikrinimams;

6.13. organizuoja Tarnybos pareigūnų ir pretendentų į pareigūnų pareigas fizinio pasirengimo tikrinimo ir (ar) atitikties papildomiems reikalavimams tikrinimų atlikimą;

6.14. tikrina ir tikslina duomenis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje PIDTIS, užtikrinant Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

6.15. organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimą, koordinuoja veiklos vertinimo eigą bei teikia informaciją NBFC. Esant poreikiui, atlieka reikiamas analizes bei ataskaitas;

6.16. vykdo Tarnybos pareigūnų, išeinančių į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis, dalyvavimą programoje, siekiant užtikrinti tai reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

6.17. pagal kompetenciją teikia informaciją paskelbimui Tarnybos interneto svetainėje;

6.18. pagal kompetenciją rengia atsakymų į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, kitų valstybės ir savivaldybių institucijų, visuomeninių organizacijų paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus projektus, dalyvauja rengiant atsakymus į asmenų prašymus, pareiškimus, skundus;

6.19. koordinuoja skyriaus specialistų darbą, teikia jiems metodinę pagalbą, konsultuoja Tarnybos darbuotojus tarnybos / darbo santykių klausimais;

6.20. dalyvauja Tarnybos direktoriaus įsakymais sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

6.21. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

 

 

_____________________

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. spalio 25 d. 17:44