Karolis Bareikis

 

 

 

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

TEISININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) teisininkas yra specialistų grupės pareigybė.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti Lietuvos probacijos tarnyboje sudaromų sutarčių atitikimą galiojantiems teisės aktams, tikrinti informaciją Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale „e.teismai.lt“ ir atstovauti visų instancijų teismuose.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. išmanyti civilinius teisinius santykius, civilinį ir administracinį procesus, darbo teisę, specialiuosius teisės aktus, reguliuojančius sutarčių sudarymą ir viešuosius pirkimus, kitus teisės aktus, būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis, Dokumentų rengimo taisyklėmis, teisės aktais, reguliuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, bausmių ir probacijos vykdymo teisinius santykius, Lietuvos probacijos tarnybos veiklą, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis probacijos ir bausmių vykdymo srityje;

5.3. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;

5.4. gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;

5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, rengti teisės aktų projektus ir teikti išvadas parengtiems teisės aktų projektams;

5.6. mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;

5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. atstovauja Lietuvos probacijos tarnybai visų instancijų teismuose, nagrinėjant su bausmių ir probacijos vykdymų susijusias bylas, rengia ieškinius (skundus), atsiliepimus į ieškinius (skundus) ir kitus procesinius dokumentus;

6.2. kontroliuoja teismuose esančių bylų eigą, analizuoja ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui apie teismų praktiką bylose dėl viešojo administravimo subjektų aktų teisėtumo; kaupia ir teikia teisminių bylų statistiką;

6.3. Skyriaus vedėjui pavedus, nagrinėja ir teikia išvadas dėl pirkimo dokumentų ir pirkimo sutarčių, dalyvauja viešųjų pirkimų ginčų procesui reikalingų dokumentų rengime ir dalyvauja šių ginčų teismo procesuose;

6.4. nustatyta tvarka rengia ar vizuoja pirkimo iniciatorių parengtus sutarčių projektus, vykdo sutarčių teisinę priežiūrą, teikia pastabas ir pasiūlymus dėl šių sutarčių keitimo ir tobulinimo;

6.5. rengia teisinius dokumentus (pretenzijas, įspėjimus, paklausimus ir pan.) civilinių sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejais, siekiant apginti ir užtikrinti Lietuvos probacijos tarnybos interesus;

6.6. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojams;

6.7. nagrinėja Seimo kontrolierių, Teisingumo ministerijos, Kalėjimų departamento administracinių padalinių ir Lietuvos probacijos tarnybos bei kitų institucijų siūlymus tobulinti teisės aktus;

6.8. Skyriaus vedėjui pavedus rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus;

6.9. dalyvauja rengiant atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, Lietuvos probacijos tarnyboje gautus paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat atsakymus į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, užtikrindamas pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą pagal kompetenciją;

6.10. vykdo teismams ir teisėsaugos institucijoms pateikiamų dokumentų (atsiliepimų, ieškinių, pareiškimų ir pan.) administravimą, užtikrindamas Skyriuje pagal dokumentacijos planą sudaromų bylų tinkamą tvarkymą ir saugojimą iki jų perdavimo į departamento archyvą;

6.11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

______________________________

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. rugpjūčio 17 d. 14:04