Rima Sasnauskienė

 

VILNIAUS REGIONO SKYRIAUS

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Vilniaus regiono skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra specialistų grupės pareigybė.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – nustatytoje veiklos teritorijoje vykdyti resocializacijos priemones Skyriaus registre esantiems asmenims.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, baudžiamojo ir auklėjamojo poveikio priemonių vykdymą, resocializacijos priemonių teikimą;

5.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis, mokėti dirbti kompiuterinėmis programomis;

5.4. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę su mechanine pavarų dėže;

5.5. mokėti bendrauti rusų kalba;

5.6. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. motyvuoja priežiūroje esančius asmenis spręsti piktnaudžiavimo psichiką veikiančiomis medžiagomis problemą ir kitas nusikalstamą elgesį palaikančias socialines, psichologines, elgesio problemas;

6.2. konsultuoja ir teikia pagalbą priežiūroje esantiems asmenims sprendžiant priklausomybės psichiką veikiančioms medžiagoms problemas;

6.3. prižiūri įpareigojimo gydytis priklausomybės ligas vykdymą, bendradarbiauja su gydymo ir reabilitacijos paslaugas teikiančiomis įstaigomis;

6.4. vykdo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotas elgesio pataisos programas;

6.5. dirba su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos informacinėmis sistemomis;

6.6. vyksta į Skyriaus aptarnaujamas teritorijas ir užtikrina tarnybinio automobilio priežiūrą pagal galiojančius teisės aktus;

6.7. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir tvarko informaciją apie asmenis, kuriems suteiktos socialinės reabilitacijos paslaugos, teikia duomenis veiklos ir statistinėms ataskaitoms sudaryti, pagal kompetenciją vykdo Vilniaus apygardos probacijos tarnybos metų veiklos planus, darbo planus;

6.8. atitinkamuose registruose registruoja Skyriaus dokumentus;

6.9. vykdydamas asmenų priežiūrą, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais;

6.10. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

 

________________________

 

 

 

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 5 d. 08:03