Lina Puslienė

 

ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS
RAŠTINĖS ADMINISTRATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 

1. Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) raštinės administratorius yra specialistų grupės darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė.
2. Pareigybės lygis – B.
3. Pareigybės paskirtis – organizuoti dokumentų valdymą Lietuvos probacijos tarnyboje (toliau – Tarnyba).
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, įgytą iki 2009 metų, ar specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų;
5.2. turėti darbo su dokumentų valdymo sistemomis patirties bei išmanyti dokumentų valdymo procesų ypatybes biudžetinėse įstaigose;
5.3. išmanyti dokumentų rengimo (įskaitant ir elektroninių), tvarkymo ir apskaitos taisykles, archyvinio darbo reikalavimus;
5.4. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, žinybiniais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais dokumentų rengimą ir valdymą;
5.5. mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
5.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, ją apibendrinti, rengti išvadas, pastabas ir pasiūlymus, pagal kompetenciją priimant sprendimus.


III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka tokias funkcijas:
6.1. organizuoja įstaigos dokumentų valdymą;
6.2. koordinuoja Tarnybos raštvedžių darbą, teikia jiems metodinę pagalbą;
6.3. atlieka DVS administratoriaus funkcijas (išskyrus programavimo sritį);
6.4. koordinuoja DVS darbą įstaigoje, teikia siūlymus dėl jos veikimo tobulinimo ir informuoja apie nustatytas veikimo klaidas ar trūkumus, konsultuoja Lietuvos probacijos tarnybos darbuotojus darbo su DVS klausimais, teikia jiems metodinę ir praktinę pagalbą šioje srityje;
6.5. rengia įstaigos dokumentacijos plano, dokumentacijos plano papildymų, registrų sąrašų projektus, kontroliuoja jų taikymą, formuojant bylas įstaigoje (teritoriniuose padaliniuose);
6.6. pagal kompetenciją rengia įstaigos veiklos dokumentus;
6.7. konsultuoja įstaigos darbuotojus dokumentų valdymo klausimais;
6.8. rengia ilgai saugomų bylų apyrašų projektus;
6.9. rengia dokumentų naikinimo aktų projektus;
6.10. metams pasibaigus, pildo užbaigtų bylų apskaitos duomenis;
6.11. registruoja įstaigoje gautas sąskaitas faktūras ir perduota jas vykdytojams (DVS priemonėmis);
6.12. paskirsto, registruoja dokumentus, gautus į Lietuvos probacijos tarnybos elektroninį paštą;
6.13. tikrina Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale E.teismas.lt Tarnybos vardu gautą informaciją, registruoja ją ir tvarko; su įstaigos vadovybės rezoliucija perduoda vykdytojams;
6.14. sudaro ir tvarko dokumentų bylas, priskirtas skyriui pagal Lietuvos probacijos tarnybos atitinkamų metų dokumentacijos planus, ir saugo jas iki atrinkimo naikinti;
6.15. nesant Skyriaus raštvedžio, atlieka jo funkcijas;
6.16. tvarko, kaupia, sistemina statistinius analitinius duomenis apie Lietuvos probacijos tarnybos veiklą ir teikia juos Skyriaus vedėjui;
6.17. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus, pavaduotojo ir Skyriaus vedėjo pavedimus, tam kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

___________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 28 d. 10:38