Karolina Monstvilaitė

 

PANEVĖŽIO REGIONO SKYRIAUS

VYRESNIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

 

1. Panevėžio regiono skyriaus (toliau – Skyrius) vyresnysis specialistas yra specialistų grupės pareigybė.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – teikti pagalbą Skyriaus registre esantiems asmenims bei su nuteistaisiais dirbantiems pareigūnams sprendžiant psichologines problemas ar šalinant kitus kriminogeninius veiksnius.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti socialinių mokslų studijų srities psichologijos krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Psichologų etikos kodeksu, Standartizuoto psichologinio įvertinimo metodikų reglamento reikalavimais, kitais teisės aktais, reguliuojančiais bausmių vykdymo bei nuteistųjų resocializacijos metodus ir priemones;

5.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

5.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus;

5.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

5.6. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos transporto priemones.

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

6.1. priskirtoje veiklos teritorijoje vykdo individualias psichologines konsultacijas, padedant Skyriaus registre esantiems asmenims įveikti psichologines krizes, spręsti kylančias problemas, padėti adaptuotis visuomenėje;

6.2. dalyvauja Skyriaus registre esančių asmenų Individualaus priežiūros plano priemonių įgyvendinime bei jų korekcijoje, siekiant kontroliuoti kriminogeninius veiksnius ir įgyvendinti tinkamas prevencines ir intervencines priemones;

6.3. atlieka pakartotinio nusikalstamumo rizikos vertinimus naudojant adaptuotas ir aprobuotas rizikos vertinimo metodikas, kuriomis yra apmokytas dirbti, siekiant pateikti adekvačias rekomendacijas darbui su prižiūrimais asmenimis bei vadovaujasi jomis taikant elgesio korekcijos priemones;

6.4. organizuoja ir vykdo psichologinių krizių, savižudybių ir tyčinio savęs žalojimo prevenciją ir intervenciją, užtikrinant Skyriaus registre esančių asmenų savižudybių ir savęs žalojimų skaičiaus mažinimą;

6.5. atlieka motyvacinį darbą su nuteistaisiais, skatinant juos dalyvauti vykdomose elgesio pataisos programose ir pats vykdo programas, kurių yra apmokytas;

6.6. veda paskaitas personalui psichikos sveikatos bei darbo su nuteistaisiais psichologinių ypatumų klausimais, keliant pareigūnų kvalifikaciją;

6.7. konsultuoja įstaigos darbuotojus, siekiant padidinti psichologinį pasiruošimą darbui, darbo efektyvumą bei suteikti psichologinę pagalbą krizių išgyvenimo metu;

6.8. organizuoja psichologinių tyrimų nuteistųjų ar personalo tarpe atlikimą, siekiant identifikuoti kylančias problemas bei rengiant jų sprendimo projektus;

6.9. Skyriaus registre esantiems asmenims organizuoja ir vykdo psichologinius užsiėmimus grupėse, veda paskaitas psichikos sveikatos klausimais, vykdant narkomanijos, alkoholizmo prevenciją, užtikrinant socialinių įgūdžių ugdymą bei formavimą, švietimą aktualiomis bendravimo, krizinių situacijų, konstruktyvaus konfliktų sprendimo temomis;

6.10. dalyvauja rengiant socialinio tyrimo išvadas;

6.11. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, kitais socialiniais partneriais, psichologinės pagalbos klausimais, organizuoja savanorių, padedančių vykdyti resocializaciją, paiešką ir darbą;

6.12. vykdydamas funkcijas palaiko ryšius su Skyriaus registre esančių asmenų artimaisiais, siekiant užtikrinti psichologinės pagalbos efektyvumą;

6.13. nuolat tobulina savo profesines žinias, užtikrinant kvalifikuotą psichologinės pagalbos teikimą bei užtikrina informacijos apie nuteistuosius konfidencialumą;

6.14. kaupia ir tvarko statistinius duomenis, teikia duomenis veiklos, statistinėms ataskaitoms sudaryti;

6.15. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

 

____________________________________

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. rugpjūčio 17 d. 13:17