Linas Andronovas

 

KLAIPĖDOS REGIONO SKYRIAUS

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Klaipėdos regiono skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra specialistų grupės pareigybė.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – teikti mediacijos (atkuriamojo teisingumo) paslaugas Skyriaus registre esantiems asmenims.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. turėti socialinio konsultavimo patirties;

5.3. būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais baudžiamąją, baudžiamojo proceso, bausmių vykdymo teisę, Probacijos įstatymu bei kitais probacijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei mediacijos procesą reguliuojančiais teisės aktais;

5.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus;

5.6. mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;

5.7. turėti teisę vairuoti „B“ kategorijos transporto priemones.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

6.1. teikia mediacijos (atkuriamojo teisingumo) paslaugas baudžiamosios justicijos Skyriaus registre esantiems asmenims;

6.2. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo teismų ir prokuratūros pavedimus dėl mediacijos ar kitų atkuriamojo pobūdžio priemonių taikymo ikiteisminio ar teisminio bylos nagrinėjimo proceso metu;

6.3. teikia metodines rekomendacijas Skyriaus pareigūnams dėl tinkamų mediacijai atvejų atrankos, nagrinėja pateiktų atvejų tinkamumą, informuoja apie atvejų netinkamumo priežastis;

6.4. konsultuoja Skyriaus registre esančius asmenis apie mediacijos taikymo galimybes, taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikimo sąlygas, supažindina su mediacijos eiga ir principais;

6.5. atlieka taikinamųjų susitarimų vykdymo stebėseną, nuolat informuoja atvejį nukreipusį pareigūną apie susitarimo vykdymo eigą;

6.6. lankosi asmenų, kuriems taikomos mediacijos paslaugos, gyvenamose, mokymosi ar darbo vietose;

6.7. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, kitais socialiniais partneriais, atkuriamojo teisingumo įgyvendinimo klausimais, organizuoja savanorių, padedančių vykdyti mediaciją, paiešką ir darbą;

6.8. kaupia ir tvarko informaciją apie mediacijoje dalyvavusius asmenis ir mediacijos procesą;

6.9. rengia mediacijos proceso dokumentaciją ir tvarko registrą;

6.10. teikia duomenis veiklos, statistinėms ataskaitoms sudaryti, pagal kompetenciją vykdo Lietuvos probacijos tarnybos ir Skyriaus priemonių planus;

6.11. organizuoja ir vykdo priemones, skirtas Skyriaus veiklos viešinimui, teikia duomenis apie jų įvykdymą;

6.12. teikia siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo atkuriamojo teisingumo vykdymo srityje;

6.13. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

_________________________

 

 

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. rugpjūčio 17 d. 13:03