Indrė Rasiulė

 

 

 ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

 

1. Administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra specialistų grupės darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) personalo valdymą ir vidaus administravimą.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS
EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos organizavimą ir bausmių vykdymo sistemos veiklą;
5.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir teisės aktų rengimą;
5.4. sugebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus;
5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;
5.6. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ kompiuterinėmis programomis;
5.7. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones.

 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJAS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:
6.1. pagal kompetenciją renka, kaupia ir apibendrina Tarnybos veiklos statistinius duomenis bei kitą informaciją personalo klausimais, teikia juos Tarnybos vadovybei arba nustatyta tvarka kitoms institucijoms;
6.2. vertina ir pagal kompetenciją rengia Tarnybos darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
6.3. organizuoja ir užtikrina atrankų bei konkursų į valstybės tarnautojų pareigas vykdymą, teikia su tuo susijusią informaciją Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC);
6.4. ieško pretendentų į laisvas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas, talpina skelbimus bei organizuoja atrankos procedūras;
6.5. organizuoja ir vykdo pretendentų į valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas specialų tikrinimą;
6.6. organizuoja ir vykdo personalo priėmimą į pareigas, perkėlimą ir atleidimą iš pareigų; teikia su tuo susijusią informaciją NBFC;
6.7. organizuoja tarnybinių pažymėjimų išdavimą, priėmimą (atleidimo iš tarnybos, galiojimo termino pabaigos ir kitais atvejais) ir jų teisingą apskaitą, koordinuoja valstybės tarnautojų bei darbuotojų pažymėjimų išdavimą / grąžinimą;
6.8. administruoja Skyriaus veiklos dokumentaciją personalo klausimais dokumentų valdymo sistemos priemonėmis;
6.9. pagal kompetenciją kontroliuoja Tarnybos personalo kasmetinių atostogų grafiko projekto rengimą, organizuoja kasmetinių ir tikslinių atostogų suteikimą ir jų apskaitą; teikia su tuo susijusią informaciją NBFC;
6.10. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja pataisos pareigūnams reikalingų sveikatos priežiūros paslaugų suteikimą, rengia su tuo susijusius dokumentus;
6.11. vykdo Tarnybos pareigūnų, išeinančių į pensiją, dalyvavimą socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis programoje, siekiant užtikrinti tai reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;
6.12. formuoja, tvarko ir nustatyta tvarka perduoda Tarnybos archyvui Skyriaus dokumentacijos personalo klausimais archyvines bylas bei atleistų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas;
6.13. rengia pažymų ir kitų dokumentų, kurių reikia Tarnybos personalo asmeniniams ir socialiniams klausimams spręsti, projektus;
6.14. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir kitus įstaigos veiklos dokumentus, juos įformina ir kontroliuoja jų vykdymą;
6.15. teikia aktualią reikalingą informaciją paskelbimui Tarnybos interneto svetainėje;
6.16. pagal kompetenciją konsultuoja Tarnybos darbuotojus;
6.17. dalyvauja Tarnybos direktoriaus įsakymais sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;
6.18. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

_______________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 28 d. 10:36