Indrė Rasiulė

 

 

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

  1. Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra specialistų grupės pareigybė.
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą Lietuvos probacijos tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklos duomenų valdymą ir viešinimą, personalo valdymą ir vidaus administravimą.
  4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS

EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vidaus tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos organizavimą ir bausmių vykdymo sistemos veiklą;

5.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir teisės aktų rengimą;

5.4. sugebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus;

5.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

5.6. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ kompiuterinėmis programomis;

5.7. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones.

 

III SKYRIUS

EINANČIO ŠIAS PAREIGAS DARBUOTOJO FUNKCIJAS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

6.1. pagal kompetenciją rengia teisės aktų projektus ir kitus įstaigos veiklos dokumentus;

6.3. pagal kompetenciją renka, kaupia ir apibendrina Tarnybos veiklos statistinius duomenis, teikia juos įstaigos vadovybei; dalyvauja Skyriaus kompetencijai priskirtų planų projektų rengime;

6.4. vykdo reikalingos informacijos paskelbimą ir reguliarų atnaujinimą įstaigos interneto svetainėje, užtikrindamas jos atitiktį teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;

6.5. vertina ir pagal kompetenciją rengia Tarnybos darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;

6.6. organizuoja ir užtikrina atrankų bei konkursų į valstybės tarnautojų pareigas vykdymą, teikia su tuo susijusią informaciją Nacionaliniam bendrųjų funkcijų centrui (toliau – NBFC);

6.7. ieško pretendentų į laisvas darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas, talpina skelbimus bei organizuoja atrankos procedūras;

6.8. organizuoja ir vykdo pretendentų į valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas specialų tikrinimą;

6.9. dalyvauja organizuojant Tarnybos pretendentų į pareigūnų pareigas atitikties fizinio pasirengimo reikalavimams tikrinimą;

6.10. organizuoja tarnybinių pažymėjimų išdavimą, priėmimą (atleidimo iš tarnybos, galiojimo termino pabaigos ir kitais atvejais) ir jų teisingą apskaitą, koordinuoja valstybės tarnautojų bei darbuotojų pažymėjimų išdavimą / grąžinimą;

6.11. organizuoja naujai priimto personalo įvadinį mokymą ir kontroliuoja naujai priimto personalo išbandymo terminą;

6.12. pagal kompetenciją kontroliuoja Tarnybos personalo kasmetinių atostogų grafiko projekto rengimą, organizuoja kasmetinių ir tikslinių atostogų suteikimą ir jų apskaitą; teikia su tuo susijusią informaciją NBFC;

6.13. nustato personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo poreikį, teikia siūlymus sudarant įstaigos personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą, teikia reikiamą informaciją NBFC;

6.14. teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja pataisos pareigūnų siuntimą į Vidaus reikalų ministerijos Medicinos centrą privalomiems periodiniams sveikatos patikrinimams;

6.15.tvarko dirbančių valstybinėje tarnyboje asmenų privačių interesų deklaracijas, tikrina ir tikslina duomenis Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos Privačių interesų deklaracijų tvarkymo informacinėje sistemoje PIDTIS, užtikrinant Lietuvos Respublikos viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

6.16. dalyvauja Tarnybos direktoriaus įsakymais sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

6.17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Tarnybos tikslai.

 

_______________________

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. balandžio 15 d. 10:20