Viktorija Stančikaitė-Grėbliauskienė

 

 

KAUNO REGIONO SKYRIAUS

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Kauno regiono skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra specialistų grupės pareigybė.

2. Pareigybės lygis – B.

3. Pareigybės paskirtis – teikti mediacijos paslaugas nustatytoje veiklos teritorijoje.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą arba specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytus iki 1995 metų;

5.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais baudžiamąją, baudžiamojo proceso, bausmių vykdymo teisę, Probacijos įstatymu bei kitais probacijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;

5.3. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

5.4. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus;

5.5. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.

5.6. turėti teisę vairuoti B kategorijos transporto priemonę su mechanine pavarų dėže;

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

6.1. teikia mediacijos paslaugas Skyriaus registre esantiems asmenims, kaupia ir tvarko informaciją apie mediacijoje dalyvavusius asmenis ir mediacijos procesą;

6.2. teikia mediacijos paslaugas asmenims, kurie nėra Skyriaus tarnybos registre (kai asmuo kreipiasi pats ar jį nukreipia kitos institucijos), kaupia ir tvarko informaciją apie mediacijoje dalyvavusius asmenis ir mediacijos procesą;

6.3. teikia duomenis veiklos ir statistinėms ataskaitoms sudaryti, pagal kompetenciją vykdo Lietuvos probacijos tarnybos metų veiklos planą, Skyriaus priemonių planus;

6.4. organizuoja ir vykdo priemones, skatinančias asmenų, esančių Skyriaus registre, elgesio pokyčius;

6.5. vyksta į asmenų, kuriems teikiamos mediacijos paslaugos, gyvenamąsias, mokslo ar darbo vietas;

6.6. rengia mediacijos proceso dokumentaciją;

6.7. pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją (atostogų, ligos, komandiruotės atveju);

6.8. dalyvauja Lietuvos probacijos tarnybos vykdomų (kaip pareiškėjo ar kaip partnerio) Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų finansuojamų projektų veiklose;

6.9. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

 

____________________________________

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. gruodžio 4 d. 09:24