Laura Fomkinienė

 

VEIKLOS STEBĖSENOS IR KONTROLĖS SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra specialistų grupės darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigybė.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis organizuoti Lietuvos probacijos tarnybos (toliau - Tarnyba) veiklos planavimą (planų vykdymo ir atsiskaitymo kontrolę), veiklos duomenų tvarkymą, apibendrinimą, analizavimą bei sisteminimą, siekiant padėti tinkamai organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Tarnybos veiklą.

4. Pareigybės pavaldumasšias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

 5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1.   turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2.   išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių, teisės aktų rengimo rekomendacijų reikalavimus;

5.3.   mokėti rengti teisės aktų projektus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

5.4.   būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija ir teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, bausmių vykdymą;

5.5.   mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti gautą informaciją, rengti atitinkamas išvadas, prognozes, mokėti tinkamai naudoti analitinę programinę įrangą;

5.6.   mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ kompiuterinėmis programomis.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1.   pagal įstaigos struktūrinių padalinių pateiktus duomenis organizuoja Tarnybos metinio veiklos plano projekto rengimą ir pateikimą tvirtinti;

6.2.   renka ir apibendrina informaciją apie Tarnybos metinio veiklos plano priemonių vykdymą, organizuoja metinio veiklos plano ataskaitų rengimą, pagal Skyriaus kompetenciją rengia kitų veiklos planų įgyvendinimo ataskaitas;

6.3.   renka, sistemina ir apibendrina informaciją apie Tarnybos direktoriui pavestų metinių užduočių vykdymą, prireikus teikia šią informaciją Tarnybos direktoriui tam, kad būtų užtikrintas efektyvus šios informacijos valdymas ir administracinių padalinių veiklos koordinavimas, siekiant įstaigai iškeltų tikslų;

6.4.   pagal kompetenciją tvarko, renka, kaupia ir apibendrina Tarnybos veiklą charakterizuojančius statistinius duomenis, šių duomenų pagrindu rengia Tarnybos veiklos statistines ataskaitas ir teikia jas Tarnybos vadovui, Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir kitoms įstaigoms;

6.5.   teikia reikalingą statistinę informaciją, rengiant Tarnybos apžvalgas, pristatymus, kitą reikalingą medžiagą konferencijoms, seminarams, pasitarimams ir pan., užtikrindamas teisingą ir objektyvų reikalingų duomenų pateikimą;

6.6.   dokumentų valdymo sistemos saugomų dokumentų ir duomenų pagrindu teikia Tarnybos vadovybei ir darbuotojams reikalingą informaciją, užtikrindamas operatyvų, tikslų ir išsamų informacijos valdymą;

6.7.       teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl statistinės informacijos rinkimo, kaupimo ir analizės tobulinimo;

6.8.   dalyvauja rengiant teisės aktų projektus Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais ar pats šiuos projektus rengia, užtikrindamas Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų tinkamą įgyvendinimą;

6.9.   pagal Skyriaus kompetencija rengia raštų projektus, susijusius su statistinių duomenų apie Tarnybos veiklą pateikimu įvairioms institucijoms;

6.10.   pagal pareigybės kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, Kalėjimų departamento paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, rengia atsakymų į juos projektus, dalyvauja rengiant atsakymų į asmenų prašymus, pareiškimus bei skundus;

6.11.   atlieka Tarnybos veiklos stebėseną bei teikia siūlymus Skyriaus viršininkui;

6.12.   pildo Skyriaus darbuotojų darbo grafiką bei darbo laiko apskaitos žiniaraštį, užtikrindamas teisingą darbo laiko apskaitą;

6.13.   pagal kompetenciją dalyvauja Tarnybos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;

6.14.   pagal pareigybės kompetenciją vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus viršininko pavedimus, kad būtų įgyvendinti Skyriui pavesti uždaviniai ir funkcijos.

____________________

 

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 11 d. 10:23