Laura Fomkinienė

 

 

ADMINISTRACIJOS REIKALŲ SKYRIAUS

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

 

1. Administracijos reikalų skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra specialistų grupės pareigybė.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – užtikrinti tinkamą įstaigos personalo valdymą, analizuoti ir apibendrinti Lietuvos probacijos tarnybos veiklos duomenis.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

5. Skyriaus specialisto darbo vieta yra Kauno regiono skyriaus patalpose.

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS

EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

6. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1 turėti socialinių mokslų studijų srities aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, darbą su įslaptinta informacija ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu ir probacijos organizavimą ir bausmių vykdymo sistemos veiklą;

6.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų tvarkymą ir teisės aktų rengimą, supaprastintų viešųjų pirkimų organizavimą ir vykdymą;

6.4. sugebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus;

6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

6.6. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ kompiuterinėmis programomis;

6.7. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip B kategorijos transporto priemones.

 

III SKYRIUS

DARBUOTOJAS, EINANTIS ŠIAS PAREIGAS, VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS

 

7. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;

7.2. vertina ir rengia Lietuvos probacijos tarnybos pataisos pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus;

7.3. tvarko, kaupia, sistemina statistinius, analitinius duomenis apie Lietuvos probacijos tarnybos veiklą ir teikia juos įstaigos vadovybei;

7.4. rengia Lietuvos probacijos tarnybos personalo veiklos ataskaitas, dalyvauja Skyriaus kompetencijai priskirtų planų projektų rengime;

7.5. organizuoja tarnybinių pažymėjimų išdavimą, priėmimą (atleidimo iš tarnybos, galiojimo termino pabaigos ir kitais atvejais) ir jų teisingą apskaitą;

7.6. organizuoja naujai priimto personalo įvadinį mokymą ir kontroliuoja naujai priimto personalo išbandymo terminą;

7.7. rengia Lietuvos probacijos tarnybos personalo kasmetinių atostogų grafiką, organizuoja atostogų suteikimą ir jų apskaitą;

7.8. nustato personalo mokymo ir kvalifikacijos kėlimo poreikį, sudaro įstaigos personalo metinius mokymo planus ir organizuoja jų įgyvendinimą;

7.9. pagal kompetenciją, teisės aktų nustatyta tvarka, tvarko duomenis Lietuvos probacijos tarnyboje veikiančiose personalo valdymo informacinėse sistemose ir valstybės tarnautojų registre;

7.10. tvarko dirbančių valstybinėje tarnyboje asmenų privačių interesų deklaracijas, tikrina ir tikslina duomenis privačių interesų deklaravimo informacinėje programoje IDIS, užtikrinant Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimą

7.11. tvarko pataisos pareigūnų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens bylas, užtikrina jų saugojimą pagal teisės aktų reikalavimus, tvarko asmens bylų apskaitą;

7.12. tinkamai įformina ir perduoda į archyvą atleistų darbuotojų asmens bylas, užtikrindamas dokumentų sutvarkymą ir perdavimą teisės aktų nustatyta tvarka;

7.13. skaičiuoja pataisos pareigūnų ir tarnybos Lietuvos valstybei stažus, rengia dokumentus, susijusius su tarnybos stažų patvirtinimu, užtikrindamas teisingą stažų apskaičiavimą kasmetinių atostogų trukmei ir priedams nustatyti;

7.14. teikia Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnams, valstybės tarnautojams ir darbuotojams konsultacijas personalo klausimais;

7.15. tvarko Lietuvos probacijos tarnybos interneto svetainę;

7.16. pildo Skyriaus darbuotojų, vadovybės darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kontroliuoja įstaigos struktūrinių padalinių pildomus darbo laiko apskaitos žiniaraščius, užtikrinant teisingą ir tikslią darbo laiko apskaitą;

7.17. teisės aktų nustatyta tvarka rengia ir pateikia dokumentus dėl pareigūnų ir karių valstybinių pensijų skyrimo išeinantiems į pensiją pareigūnams, vykdo įstaigos pareigūnų, išeinančių į pensiją, socialinio prisitaikymo, medicininės reabilitacijos bei profesinio orientavimo į kitas veiklos sritis, dalyvavimą programoje, siekiant užtikrinti tai reglamentuojančių teisės aktų normų įgyvendinimą;

7.18. dalyvauja Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus įsakymais sudarytų darbo grupių, komisijų darbe;

7.19. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

_______________________

 

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. spalio 2 d. 11:08