Vita Leščinskienė

 

 

 

VILNIAUS REGIONO SKYRIAUS

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Vilniaus regiono skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 12.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga nustatytoje savivaldybės veiklos teritorijoje organizuoti ir užtikrinti Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, vykdyti priežiūrą asmenų, kuriems paskirta probacija, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmės, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemonės (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą), atlikti asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimus – specialiosios veiklos srities – probacijos ir bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymo užtikrinimo – funkcijas.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais probaciją, bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, baudžiamojo poveikio ir auklėjamojo poveikio priemonių vykdymą;

4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

4.4. būti susipažinusiam su dokumentų rengimo taisyklėmis, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.5. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip „B“ kategorijos transporto priemones;

4.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.7. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;

4.8. būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. planuoja, organizuoja, kontroliuoja nustatytoje veiklos teritorijoje dirbančių specialistų veiklą, nustato jiems veiklos teritorijas ir probacijos tarnybos registre esančių asmenų kategorijas vykdyti probaciją, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą), atlieka jų darbo drausmės kontrolę, duoda pavedimus ir atlieka pavedimų vykdymo kontrolę;

5.2. organizuoja dokumentų valdymą ir jų apskaitą, pasirašo siunčiamus dokumentus;

5.3. nustato materialinį poreikį Skyriaus funkcijų vykdymo užtikrinimui, užtikrina tinkamą tarnybinių patalpų ir technikos eksploatavimą;

5.4. atlieka probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) priemonių vykdymo efektyvumo analizę ir teikia siūlymus Skyriaus viršininkui dėl šios veiklos optimizavimo;

5.5. dirba su Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos informacinėmis sistemomis;

5.6. rengia ir teikia teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus teikimus ir medžiagą, atstovauja teismo posėdžiuose prižiūrimųjų priežiūros vykdymo klausimais;

5.7. tvirtina asmenų, kuriems paskirta intensyvi priežiūra, dienotvarkes;

5.8. taiko atkuriamojo pobūdžio priemones siekiant sutaikyti probuojamąjį ir nukentėjusįjį ir atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą;

5.9. planuoja ir vykdo probuojamųjų priežiūrą;

5.10. vykdo viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmes, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemones;

5.11. atlieka nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos aprobuotas nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikas;

5.12. atlieka kaltinamųjų socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimus ir rengia socialinio tyrimo išvadas;

5.13. teisės aktų nustatyta tvarka padeda laisvės atėmimo vietoms rengti socialinio tyrimo išvadas dėl nuteistųjų, kuriuos rengiamasi lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų;

5.14. vyksta į Skyriaus aptarnaujamas teritorijas tarnybiniais automobiliais ir užtikrina tarnybinių automobilių priežiūrą pagal galiojančius teisės aktus;

5.15. teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrimiesiems teismo paskirtų pareigų ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymą kontroliuoja elektroninėmis stebėjimo priemonėmis, tikrina teismo nustatytų pareigų vykdymą specialiosiomis priemonėmis;

5.16. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir tvarko kaltinamųjų ir nuteistųjų asmens ir kitus informacinius duomenis, susijusius su asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimu, probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymu, sistemina ir analizuoja pateiktus duomenis, rengia veiklos ir statistines ataskaitas, tvarko probacijos tarnybos registre esančių asmenų asmens bylas, pagal kompetenciją vykdo Lietuvos probacijos tarnybos metų veiklos planą, darbo planus;

5.17. vykdo Lietuvos probacijos tarnybos vykdomų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų finansuojamų projektų bausmių vykdymo ir probacijos srityse veiklas;

5.18. teisės aktų nustatyta tvarka pagal pavedimus nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus Skyriaus kompetencijai;

5.18. vykdo Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotas elgesio pataisos programas;

5.19. vykdydamas asmenų priežiūrą, bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, teikia Skyriaus viršininkui siūlymus dėl sutarčių sudarymo;

5.20. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

____________________

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2021 m. rugsėjo 21 d. 16:24