Elita Gogytė

 

 

ŠIAULIŲ REGIONO SKYRIAUS

SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

1. Šiaulių regiono skyriaus (toliau – Skyrius) specialistas yra specialistų grupės pareigybė.

2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – nustatytoje veiklos teritorijoje teikti mediacijos (atkuriamojo teisingumo) paslaugas Skyriaus priežiūroje esantiems asmenims.

4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

DARBUOTOJUI

 

5. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;

5.2. turėti teisinio, socialinio ar edukacinio darbo arba darbo probacijoje patirties;

5.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais baudžiamąją, baudžiamojo proceso, bausmių vykdymo teisę, Probacijos įstatymu ir kitais probacijos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais bei mediacijos procesą reguliuojančiais teisės aktais;

5.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei pasiūlymus;

5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo reikalavimus;

5.6. mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu.

 

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

6.1. priskirtoje veiklos teritorijoje teikia mediacijos (atkuriamojo teisingumo) paslaugas baudžiamosios justicijos srityje Skyriaus priežiūroje esantiems asmenims;

6.2. teisės aktų nustatyta tvarka vykdo teismų ir prokuratūros pavedimus ir kt. institucijų prašymus dėl mediacijos ar kitų atkuriamojo pobūdžio priemonių taikymo ikiteisminio ar teisminio bylos nagrinėjimo proceso metu;

6.3. teikia metodines rekomendacijas Skyriaus pareigūnams dėl tinkamų mediacijai atvejų atrankos, nagrinėja pateiktų atvejų tinkamumą, informuoja apie atvejų netinkamumo priežastis;

6.4. konsultuoja Skyriaus priežiūroje esančius asmenis apie mediacijos taikymo galimybes, taikinamojo tarpininkavimo paslaugų teikimo sąlygas, supažindina su mediacijos eiga ir principais;

6.5. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, kitais socialiniais partneriais, atkuriamojo teisingumo įgyvendinimo klausimais, organizuoja savanorių, padedančių vykdyti mediaciją, paiešką ir darbą;

6.6. kaupia ir tvarko informaciją apie mediacijoje dalyvavusius asmenis ir mediacijos procesą;

6.7. rengia mediacijos proceso dokumentaciją ir tvarko registrą;

6.8. teikia duomenis veiklos, statistinėms ataskaitoms sudaryti, pagal kompetenciją vykdo Lietuvos probacijos tarnybos ir Skyriaus priemonių planus;

6.9. organizuoja ir vykdo priemones, skirtas Skyriaus veiklos viešinimui atkuriamojo teisingumo vykdymo srityje, teikia duomenis apie jų įvykdymą;

6.10. teikia siūlymus dėl Skyriaus veiklos tobulinimo, Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio atkuriamojo teisingumo vykdymo srityje;

6.11. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus tikslai.

 

________________________

 

 

 
Informacija atnaujinta 2019 m. gruodžio 3 d. 11:28