Donatas Racevičius

 

KLAIPĖDOS REGIONO SKYRIAUS

VIRŠININKO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Klaipėdos regiono skyriaus (toliau – Skyrius) viršininkas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 6.

 

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Skyriaus viršininko pareigybė reikalinga vadovauti Skyriui, organizuoti ir užtikrinti Skyriaus nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą – vykdyti bendrosios veiklos srities – vidaus administravimo, teisės, socialinio darbo – funkcijas ir specialiosios veiklos srities – bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, ir probacijos vykdymo kontrolės, socialinių tyrimų išvadų rengimo – funkcijas.

 

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo srityje;

4.3. išmanyti probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemonių (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) vykdymą ir asmens socialinės aplinkos tyrimo procesą, kriminogeninių veiksnių valdymą, biudžetinių įstaigų administravimą ir dokumentų valdymą;

4.4. sugebėti organizuoti, planuoti veiklą, operatyviai priimti racionalius sprendimus;

4.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti ir valdyti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus;

4.6. sugebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;

4.7. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.8. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;

4.9. būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. nustato Skyriaus darbuotojams veiklos teritorijas ir probacijos tarnybos registre esančių asmenų kategorijas priežiūros vykdymui, organizuoja probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemonių (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) vykdymą;

5.2. atlieka probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio (išskyrus atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) priemonių vykdymo efektyvumo analizę ir teikia siūlymus Lietuvos probacijos tarnybos direktoriui dėl šios veiklos optimizavimo;

5.3. organizuoja atkuriamojo pobūdžio priemonių siekiant sutaikyti probuojamąjį ir nukentėjusįjį ir atlyginti nusikalstama veika padarytą žalą taikymą;

5.4. organizuoja probuojamųjų teisės pažeidimų prevenciją;

5.5. bendradarbiauja su valstybės ir savivaldybių institucijomis ir įstaigomis, asociacijomis, religinėmis bendruomenėmis ir bendrijomis, savanoriais, siekiant užtikrinti veiksmingą probuojamųjų resocializaciją ir mažinti jų nusikalstamų veikų recidyvą, koordinuoja asociacijų, religinių bendruomenių ir bendrijų, savanorių darbą su probuojamaisiais;

5.6. organizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytų teikimų ir medžiagos rengimą ir teikimą teismui;

5.7. organizuoja nusikalstamo elgesio rizikos vertinimų pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos aprobuotas nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikas atlikimą;

5.8. organizuoja kaltinamųjų socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimų atlikimą ir socialinio tyrimo išvadų rengimą;

5.9. organizuoja teisės aktų nustatyta tvarka pagalbos teikimą laisvės atėmimo vietoms rengti socialinio tyrimo išvadas dėl nuteistųjų, kuriuos rengiamasi lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų;

5.10. organizuoja kaltinamųjų ir nuteistųjų asmens ir kitų informacinių duomenų, susijusių su asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimu, probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymu, kaupimą ir tvarkymą, probacijos tarnybos registre esančių asmenų asmens bylų tvarkymą, analizuoja duomenis bei teikia statistines ir kitas veiklos ataskaitas;

5.11. nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, priskirtinus Skyriaus kompetencijai;

5.12. suderinus su Lietuvos probacijos tarnybos direktoriumi, informuoja visuomenę apie Skyriaus veiklą;

5.13. organizuoja Lietuvos probacijos tarnybos vykdomų Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų finansuojamų projektų bausmių vykdymo ir probacijos srityse veiklų vykdymą;

5.14. organizuoja Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotų elgesio pataisos programų vykdymą;

5.15. dalyvauja rengiant Lietuvos probacijos tarnybos metų veiklos planus, rengia Skyriaus darbo planų projektus, teikia juos tvirtinti direktoriui, koordinuoja patvirtintų planų vykdymą;

5.16. teisės aktų nustatyta tvarka pagal kompetenciją organizuoja Skyriaus dokumentų valdymą;

5.17. nustato Skyriaus darbuotojų mokymų ir kvalifikacijos kėlimo poreikį ir teikia direktoriui pasiūlymus sudarant mokymo planą;

5.18. nustato materialinį poreikį Skyriaus funkcijų vykdymo užtikrinimui, užtikrina tinkamą tarnybinių patalpų ir technikos eksploatavimą;

5.19. tikrina Skyriuje vedamas prižiūrimųjų asmens bylas, teikia metodinę pagalbą Skyriaus darbuotojams;

5.20. rengia Skyriaus pareigūnų ir darbuotojų pareigybių aprašymų projektus, teikia juos tvirtinti direktoriui;

5.21. kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbo laiką, užtikrina tinkamą Skyriaus darbuotojų darbo laiko apskaitos žiniaraščių pildymą;

5.22. teikia siūlymus Lietuvos probacijos tarnybos direktoriui dėl stažuotės vadovų paskyrimo naujai priimtiems į Skyrių darbuotojams;

5.23. dalyvauja planuojant ir organizuojant nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo ir resocializacijos priemonių nuteistiesiems, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, diegimą laisvės atėmimo vietų įstaigose ir vertinant jų veiksmingumą;

5.24. supažindina naujai priimtus į Skyrių darbuotojus su Lietuvos probacijos tarnybos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis, nuostatais ir teisės aktais, reglamentuojančiais probacijos tarnybų veiklą;

5.25. vykdo kitus su Lietuvos probacijos tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus pavaduotojui.

 

____________________

 

 

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. rugpjūčio 17 d. 12:58