Jorinas Janavičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos probacijos tarnybos

direktoriaus 2019 m. balandžio 5 d.

įsakymu Nr. LP-01/1-44

 

KLAIPĖDOS REGIONO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Klaipėdos regiono skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 9.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti tinkamą probuojamųjų asmenų priežiūrą naudojant elektroninio stebėjimo priemones, kontroliuoti elektroninių stebėjimo priemonių teisėtą naudojimą bei apskaitą, rūpinantis įrangos technine priežiūra, vykdyti viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemonių (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) atlikimą bei asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimo atlikimą – vykdyti bendrosios veiklos srities – informacinių ir komunikacinių sistemų priežiūros ir specialiosios veiklos srities – probacijos, probuojamųjų asmenų priežiūros, naudojant elektroninio stebėjimo priemones – funkcijas.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1 turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. turėti darbo patirtį vykdant probuojamųjų priežiūrą, taikant elektroninio stebėjimo įrangą;

4.3. būti susipažinusiam su biudžetinių įstaigų veikla ir bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;

4.4. išmanyti probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemonių (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) vykdymą ir asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas atlikimą;

4.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti ir valdyti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus;

4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.7. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.8. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;

4.9. būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. teisės aktų nustatyta tvarka probuojamiesiems teismo paskirtų pareigų ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymą kontroliuoja elektroninėmis stebėjimo priemonėmis;

5.2. organizuoja bei užtikrina elektroninių stebėjimo priemonių teisėtą naudojimą, apskaitą bei inicijuoja įrangos techninę priežiūrą;

5.3. sistemina ir analizuoja pareigūnų pateiktus elektroninės stebėjimo įrangos naudojimo duomenis, rengia ir teikia šių duomenų statistines ataskaitas;

5.4. atlieka elektroninio stebėjimo priemonių naudojimo efektyvumo analizę ir teikia siūlymus dėl elektroninio stebėjimo priemonių naudojimo efektyvumo optimizavimo;

5.5. pagal pavedimus, teisės aktų nustatyta tvarka, nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, susijusius elektroninės stebėjimo įrangos naudojimu, rengia atsakymų į juos projektus;

5.6. teikia metodinę pagalbą pareigūnams dėl elektroninės stebėjimo įrangos naudojimo, organizuoja ir vykdo konkrečių atvejų analizes, konsultacijas;

5.7. viešina valstybės ir savivaldybių institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms ir visuomenei Skyriaus veiklą, taikant elektroninės stebėjimo įrangą;

5.8. Skyriaus veiklos teritorijoje vykdo probuojamųjų ir kitų Skyriaus registre esančių asmenų priežiūrą, atlieka kaltinamųjų socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimus ir rengia socialinio tyrimo išvadas;

5.9. pagal nustatytą formą sudaro Individualų probuojamojo priežiūros, Bausmės, auklėjamojo ar baudžiamojo poveikio priemonės vykdymo priežiūros planus ir organizuoja jų vykdymą;

5.10. teikia Skyriaus registre esantiems asmenims informaciją apie probacijos ir baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmoką į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) priemonių vykdymo tvarką ir sąlygas, šias baudžiamosios atsakomybės priemones atliekančių asmenų teises ir pareigas;

5.11. rengia ir teikia teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus teikimus ir medžiagą;

5.12. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir tvarko kaltinamųjų, nuteistųjų ir kitų Skyriaus registre esančių asmenų asmens ir kitus informacinius duomenis, susijusius su asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimu, probacijos ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymu, tvarko Skyriaus registre esančių asmenų asmens bylas bei teikia jas į archyvą, veda asmens duomenis į Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) informacinę sistemą KADIS;

5.13. atlieka duomenų, vedamų į Kalėjimų departamento informacinę sistemą KADIS, patikrinimus, analizuoja gautus rezultatus ir teikia siūlymus dėl duomenų suvedimo ir naudojimo efektyvumo optimizavimo;

5.14. atlieka nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus pagal Kalėjimų departamento aprobuotas nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikas;

5.15. pagal kompetenciją vykdo Lietuvos probacijos tarnybos metų veiklos plano bei Skyriaus darbo plano priemones, dalyvauja šių planų sudaryme;

5.16. dalyvauja Lietuvos probacijos tarnybos vykdomų (kaip pareiškėjo ar kaip partnerio) Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų paramos fondų finansuojamų projektų veiklose;

5.17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

6. Šias pareigas einantis pareigūnas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

 

––––––––––––––––––––––

 

 

 

 

Susipažinau

___________________________________

(Parašas)

___________________________________

(Vardas ir pavardė)

____________________________________

(Data)

 

 

 

 
Informacija atnaujinta 2020 m. rugpjūčio 17 d. 13:00