Mantvydas Mažeika

 

KAUNO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Kauno skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra statutinis valstybės tarnautojas.

2. Pareigybės grupė – 9.

 

II SKYRIUS

PASKIRTIS

 

3. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos probacijos tarnybos registre esančių asmenų priežiūrą elektroninėmis stebėjimo priemonėmis, užtikrinti elektroninių stebėjimo priemonių teisėtą naudojimą bei apskaitą, rūpintis įrangos technine priežiūra, organizuoti ir užtikrinti įstaigos nuostatuose nustatytų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, bei atlikti kaltinamųjų asmenų socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimus bei užtikrinti Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą – vykdyti specialiosios veiklos srities – probuojamų asmenų, kurie stebimi elektroninio stebėjimo priemonėmis, priežiūros – funkcijas.

 

III SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM PAREIGŪNUI

 

4. Pareigūnas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį išsilavinimą, iki 2009 metų įgytą aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį bausmių vykdymo srityje;

4.3. būti susipažinusiam su biudžetinių įstaigų veikla ir bausmių, nesusijusių su laisvės atėmimu, vykdymo sistemos veiklą reglamentuojančiais teisės aktais;

4.4. išmanyti probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, baudžiamojo poveikio (išskyrus turto konfiskavimą, išplėstinį turto konfiskavimą ir įmokas į nukentėjusiųjų nuo nusikaltimo asmenų fondą) ir auklėjamojo poveikio priemonių (išskyrus įspėjimą ir atidavimą į specialią auklėjimo įstaigą) vykdymą ir asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas atlikimą;

4.5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti ir valdyti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus;

4.6. gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu „Microsoft Office“ programiniu paketu;

4.7. turėti teisę vairuoti ne žemesnės kaip ,,B“ kategorijos transporto priemones;

4.8. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Lietuvos Respublikos vidaus tarnybos statute;

4.9. atitikti sveikatos būklės reikalavimus, nustatytus Sveikatos būklės reikalavimų asmenims, pretenduojantiems į vidaus ar kitą statutinę tarnybą, mokytis vidaus reikalų profesinio mokymo įstaigos įvadinio mokymo kursuose ar statutinės įstaigos vadovo siuntimu kitoje švietimo įstaigoje, pareigūnams, kursantams, sąvade, patvirtintame Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 1V-380/V-618, pagal šio sąvado III skiltį;

4.10. būti tokio fizinio pasirengimo, kuris atitiktų vidaus tarnybos sistemos pareigūnų fizinio pasirengimo reikalavimų, patvirtintų Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2019 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. 1V-55, trečiajam lygiui.

 

IV SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO FUNKCIJOS

 

5. Šias pareigas einantis pareigūnas vykdo šias funkcijas:

5.1. teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrimiems asmenims teismo paskirtų pareigų ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymą kontroliuoja elektroninėmis stebėjimo priemonėmis, uždeda, nuima ir prižiūri elektroninio stebėjimo prietaisus;

5.2. organizuoja bei užtikrina elektroninių stebėjimo priemonių teisėtą naudojimą, apskaitą, bei inicijuoja įrangos techninę priežiūrą;

5.3. sistemina ir analizuoja elektroninės stebėjimo įrangos naudojimo duomenis, rengia ir teikia šių duomenų statistines ataskaitas; atlieka elektroninio stebėjimo priemonių naudojimo efektyvumo analizę ir teikia siūlymus dėl elektroninio stebėjimo priemonių naudojimo efektyvumo optimizavimo;

5.4. koordinuoja priskirtų specialistų tarnybinę veiklą;

5.5. vykdo priežiūrą probuojamųjų su intensyvia priežiūra, atlieka kaltinamųjų asmenų socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimus ir rengia socialinio tyrimo išvadas, teisės aktų nustatyta tvarka padeda laisvės atėmimo vietoms rengti socialinio tyrimo išvadas dėl nuteistųjų, kuriuos rengiamasi lygtinai paleisti iš pataisos įstaigų su intensyvia priežiūra;

5.6. atlieka nusikalstamo elgesio rizikos vertinimus pagal Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus aprobuotas nusikalstamo elgesio rizikos vertinimo metodikas asmenims, kurie paleisti iš pataisos įstaigų su intensyvia priežiūra;

5.7. pagal nustatytą formą sudaro individualų probuojamųjų priežiūros planus ir organizuoja jų vykdymą asmenims, kurie paleisti iš pataisos įstaigų su intensyvia priežiūra, viršininko nustatytoje savivaldybės teritorijoje;

5.8. suveda ir koreguoja duomenis elektroninio stebėjimo sistemoje pagal pateiktas dienotvarkes ir dienotvarkių išimtis, asmenims, kurie paleisti iš pataisos įstaigų su intensyvia priežiūra;

5.9. įrengia ir išmontuoja elektroninio stebėjimo įrangą asmenų, kurie paleisti iš pataisos įstaigų su intensyvia priežiūra, taip pat asmenų, kuriems skirtos pareigos, draudimai, baudžiamojo poveikio priemonės, stebimos elektroninio stebėjimo priemonėmis, gyvenamosiose vietose. Nuima ir uždeda elektroninio stebėjimo priemones asmenims, kurių elgesys kontroliuojamas šiomis priemonėmis.

5.10. rengia ir teikia teismui Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytus teikimus ir medžiagą dėl asmenų, kurie paleisti su intensyvia priežiūra bei atstovauja teismo posėdžiuose nagrinėjant teikimus;

5.11. teisės aktų nustatyta tvarka kaupia ir tvarko kaltinamųjų ir nuteistųjų bei kitų Probacijos tarnybos registre esančių asmenų asmens bylas ir kitus informacinius duomenis, susijusius su asmens socialinės aplinkos, kriminogeninių veiksnių, taip pat kitų aplinkybių, galinčių padėti teismui individualizuoti probacijos sąlygas, tyrimu, probacijos, viešųjų darbų ir laisvės apribojimo bausmių, auklėjamojo ir baudžiamojo poveikio priemonių vykdymu, teikia juos į archyvą, dirba su informacinėmis sistemomis;

5.12. teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, susijusius su elektroninės stebėjimo įrangos naudojimu, rengia atsakymų į juos projektus;

5.13. sistemina, analizuoja, rengia statistines ir kitas ataskaitas bei teikia duomenis Skyriaus veiklos ir statistinėms ataskaitoms sudaryti; atlieka duomenų, vedamų į Kalėjimų departamento informacinę sistemą KADIS, patikrinimus, analizuoja gautus rezultatus ir teikia siūlymus dėl duomenų suvedimo ir naudojimo efektyvumo optimizavimo;

5.14. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir priima sprendimus administracinių nusižengimų teisenoje;

5.15. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų ir darbo grupių veikloje, užtikrindamas komisijoms ir darbo grupėms pavestų užduočių tinkamą įgyvendinimą;

5.16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Lietuvos probacijos tarnybos tikslai.

 

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO PAREIGŪNO PAVALDUMAS

 

            6. Šias pareigas einantis pareigūnas tiesiogiai pavaldus Skyriaus viršininkui.

 

 

____________________

 
Informacija atnaujinta 2022 m. sausio 11 d. 09:46