Aktualu pranešėjams

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. priimtu nutarimu Nr. 1133 patvirtinto Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo 3 punktu, 2022 m. kovo 18 d. Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus įsakymu Nr. V-94 buvo patvirtintas Informacijos apie pažeidimus Lietuvos probacijos tarnyboje teikimo, priėmimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašas bei įdiegti Lietuvos probacijos tarnyboje veikiantys vidiniai informacijos apie pažeidimus teikimo kanalai.

 

Pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą, pranešimai apie pažeidimus vidiniais informacijos apie pažeidimą kanalais teikiami dėl:

1. pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;

2. pavojaus aplinkai;

3. kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;

4. neteisėtos veiklos finansavimo;

5. neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;

6. neteisėtu būdu įgyto turto;

7. padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;

8. kitų pažeidimų.

 

Asmuo, kurį su Probacijos tarnyba sieja arba siejo tarnybos ar darbo arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir kt), informaciją apie pažeidimą Lietuvos probacijos tarnyboje gali pateikti:

1. Lietuvos probacijos tarnyboje, per vidinius informacijos apie pažeidimus teikimo kanalus:

1.1. tiesiogiai, Veiklos stebėsenos ir kontrolės skyriaus pareigūnams, atvykus Probacijos tarnybos buveinės adresu Kalvarijų g. 129-302, LT-08221, Vilnius;

1.2. paštu, Probacijos tarnybos buveinės adresu, atsiųsdamas nustatytos formos ar laisvos formos pranešimą apie pažeidimą, įdėtą į voką su žyma „Kompetetingam subjektui asmeniškai“. Laisvos formos pranešime būtina nurodyti, kad pranešimas yra teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

1.3. Probacijos tarnybos interneto svetainėje, skiltyje „Korupcijos prevencija“ nurodytu elektroninio pašto adresu pranesejuapsauga@probacija.lt, atsiųsti užpildytą nustatytos formos pranešimą apie pažeidimą arba apie pažeidimą pranešti laisvos formos pranešimu, kuriame turi būti pateikta informacija kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi daryti, sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes, savo vardą, pavardę, asmens kodą, darbovietę, kitus kontaktinius duomenis, jei įmanoma, pateikia bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius, nurodyti, kad pranešimas yra teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.

2. kompetentingai institucijai (prokuratūrai) tiesiogiai;

3. viešai.

 

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, bus taikomas konfidencialumas.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

1. to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;

2. asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

 

Asmeniui dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo neatsiranda jokia sutartinė ar deliktinė atsakomybė, taip pat atsakomybė dėl garbės ir orumo įžeidimo, dėl šmeižto, jeigu, Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka teikdamas informaciją apie pažeidimą, jis pagrįstai manė, kad teikia teisingą informaciją.

Asmuo už žalą, atsiradusią dėl informacijos apie pažeidimą pateikimo, atsako tik tokiu atveju, jei įrodoma, kad asmuo negalėjo pagrįstai manyti, kad jo teikiama informacija yra teisinga.

 

>> Pranešimo apie pažeidimą forma <<

Informacija atnaujinta 2022 m. kovo 29 d. 11:34

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Įvykių kalendorius

 
2022 m. liepa
 
P
A
T
K
P
Š
S
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Visi renginiai ir įvykiai