Asmens duomenų apsauga

Lietuvos probacijos tarnyba tvarko asmens duomenis, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

 

Lietuvos probacijos tarnyboje duomenų apsaugos pareigūnu paskirta Jolantą Čuchonską, tel. 8 603 37 143, el. p.  jolanta.cuchonska@probacija.lt

 

Lietuvos probacijos tarnybos direktoriaus 2020-07-27 įsakymas Nr. V-145 „Dėl asmens duomenų tvarkymo ir asmens duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos probacijos tarnyboje tvarkos aprašo patvirtinimo“

 

Su asmens duomenų apsaugos srities teisėmis galima susipažinti Valstybinės duomenų apsaugos svetainės rubrikoje „Jūsų teisės“ adresu: https://vdai.lrv.lt/

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32016R0679

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.29193/asr 

 

Informacija atnaujinta 2022 m. birželio 1 d. 09:29

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Įvykių kalendorius

 
2022 m. birželis
 
P
A
T
K
P
Š
S
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Visi renginiai ir įvykiai