Projektas “Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas”

Pasirašyta dotacijos sutartis ERASMUS+: Leonardo da Vinci projektui “Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas” įgyvendinti

Panevėžio pataisos namai pasirašė Dotacijos sutartį su Švietimo mainų paramos fondu Erasmus+: Leonardo da Vinci programos 1 pagrindinio veiksmo projektui įgyvendinti. Pagal šią sutartį Panevėžio pataisos namams (kartu su projekto partneriais) yra skirtas 17 790 EUR finansavimas projekto „Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas“ veikloms vykdyti. Projektas įgyvendinimo laikotarpis – vieneri metai (iki 2015 m. gegužės 31 d.). Projektą įgyvendins į nacionalinį konsorciumą susijungusios nuteistųjų profesinį mokymą organizuojančios ar vykdančios institucijos: Panevėžio pataisos namai (projekto koordinatorius), VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras. Projektas inicijuotas siekiant suvienyti nuteistųjų profesinio mokymo srityje dirbančių organizacijų pastangas bendram tikslui – optimizuoti nuteistųjų profesinio mokymo procesą Panevėžio pataisos namuose.

Projekto tikslas – tobulinti nuteistųjų profesinio mokymo srityje dirbančių specialistų kvalifikaciją, siekiant didinti nuteistųjų motyvaciją nuolatiniam mokymuisi ir skatinti jų verslumą.

Projekto tikslui pasiekti keliami šie uždaviniai:

1. Išsiaiškinti, kokiais metodais užtikrinamas švietimo prieinamumas užsienio šalių įkalinimo įstaigose.

2. Susipažinti su mokymų pasiūlos įvairove įkalinimo įstaigose, akcentuojant bendrųjų gebėjimų ir profesinių įgūdžių ugdymo svarbą verslumui.

3. Išsiaiškinti, kokie mokymosi motyvacijos didinimo būdai taikomi dirbant su tautinėmis mažumomis ir jauno amžiaus (16-29 metų) nuteistaisiais.

4. Įgyti žinių, kaip sukurti palankią mokymosi aplinką laisvės atėmimo bausmę atliekantiems užsieniečiams.

5. Susipažinti, kaip organizuojamos ir vykdomos mokymo paslaugos trumpas bausmes atliekantiems nuteistiesiems.

6. Įvertinti užsienio šalių patirtį organizuojant ir vykdant nuteistųjų mokymą bei ieškoti galimybių šią patirtį pritaikyti Lietuvos bausmių vykdymo sistemoje.

Projekto vykdymo laikotarpiu numatomi trys Lietuvos partnerių dirbančiųjų vizitai į bausmių vykdymo institucijas užsienyje. Projektui įgyvendinti pasirinktos trys užsienio partnerių institucijos, kurios organizuos projekto dalyvių mokymo vizitus savo šalyse:

– Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH (Vokietijoje);

– Penitenciarul Arad (Rumunijoje);

– Unione degli Assessorati alle Politiche Socio-Sanitarie del Lavoro (Italijoje).

Tikimasi, kad projekto metu išaugusi personalo kvalifikacija leis ne tik patobulinti Panevėžio pataisos namuose vykdomo profesinio mokymo kokybę, bet ir sudarys prielaidas išplėsti nuteistiesiems siūlomų mokymų paslaugų spektrą taip, kad šios paslaugos geriausiai atitiktų kiekvieno nuteistojo individualius poreikius ir galimybes. Tokiu būdu padidės nuteistųjų motyvacija mokytis bei įgyti reikalingų profesinių žinių ir įgūdžių, padėsiančių įsilieti į darbo rinką ar sukurti verslą ir tokiu būdu sėkmingai integruotis į visuomenę, atlikus bausmę.

 

Darbo stebėjimo vizitas Rumunijoje


2014 m. spalio 27-31 d. įvyko projekto „Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas” (toliau – Projektas) dalyvių vizitas į Arad kalėjimą Rumunijoje. Vizito metu lankytasi Arad vyrų kalėjime, kuriame šiuo metu bausmę atlieka apie 1000 nuteistųjų, ir senajame Arad kalėjimo moterų padalinyje, kuriame kalinama apie 150 nuteistų moterų.

Šeši projektą įgyvendinančių institucijų dirbantieji vizito metu susipažino su Rumunijos nuteistųjų ugdymo sistema ir įvairių švietimo veiklų (bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, neformalaus ugdymo) prieinamumu bausmę atliekantiems asmenims. Susipažinta su mokymo paslaugų pasiūla įkalinimo įstaigose, švietimo kalėjimuose teisine baze ir procedūromis. Stebėta, kaip atliekamas nuteistojo ugdymo poreikių įvertinimas, kokia informacija yra analizuojama ir vertinama nuteistojo asmens bylos ugdymo ir psichologinei dalims sudaryti, kokie duomenys kaupiami specializuotoje elektroninėje kiekvieno nuteistojo byloje ir kaip jie panaudojami nuteistojo mokymo ir jo pažangos vertinimo procese. Ypatingas dėmesys atkreiptas į individualių mokymo planų sudarymą pažeidžiamoms nutiestųjų grupėms – moterims, užsieniečiams, tautinėms mažumoms, jauno amžiaus nuteistiesiems.

Vizito metu stebėta, kaip vykdoma specializuota edukacinė programa karantine laikomiems nuteistiesiems. Specialaus kurso metu nuteistiesiems suprantamais būdais yra pristatomos bausmės atlikimo sąlygos ir tvarka (demonstruojami filmukai, vaizdo klipai ir pan.), taip pat atliekamas detalus nuteistųjų supažindinimas su ugdymo proceso galimybėmis kalėjime (pristatomos visos vykdomos programos, aiškinama jų nauda ir t.t.) bei motyvavimas dalyvauti šiame procese. Akcentuotos užsieniečių teisės gauti informaciją apie bausmių vykdymo sąlygas bei švietimo prieinamumą – karantino programa Arad kalėjime vykdoma ir užsienio, t.y. anglų, vokiečių, vengrų ir prancūzų kalbomis.

Apsilankymo Arad kalėjime metu taip pat stebėta, kaip vykdomos bendrųjų įgūdžių lavinimo programos – raštingumo programa, rumunų kalbos mokymo programa užsieniečiams ir kt. Akcentuotina, kad raštingumo mokoma ne tik vidurinėje mokykloje, bet vykdoma ir specializuota – trumpesnė (10 savaičių trukmės) ir intensyvesnė raštingumo mokymo programa, kurią tikslinga taikyti neraštingiems trumpas bausmes atliekantiems nuteistiesiems. Stebėta, kaip kalėjime vykdomi sporto-rekreaciniai užsiėmimai, profesinio mokymo (dailidžių rengimo) ir profesinių įgūdžių lavinimo darbo vietose (siuvimo įmonėje) veiklos. Nustebino ir itin platus neformalaus švietimo veiklų integravimas į nuteistųjų mokymo procesą – stebėta, kaip vykdoma meninio ugdymo (dailės) programa, teatro programa (dramos užsiėmimai), kaip skatinama nuteistųjų kūrybinė-publicistinė veikla (vietos laikraščio leidyba), kokiu būdu dailiųjų amatų būrelio veikla integruojama su nuteistųjų pilietiniu ugdymu ir t.t.

Vizito dalyviams sudaryta ir projekto programoje nenumatyta, išskirtinė galimybė – stebėti miesto lėlių teatre Helouvyno proga parodytą nuteistųjų sukurtą ir pastatytą spektaklį, skirtą našlaičiams ir vargingai gyvenančių šeimų vaikams. Toks renginys – tai ne tik nuteistųjų kūrybiškumo (per spektakliui reikalingų kostiumų kūrimą ir gamybą, scenarijaus kūrimą, pastatymą, vaidmenų atlikimą ir t.t.) ugdymas, bet ir jų integracijos į visuomenę skatinimas, suteikiant nuteistiesiems galimybę prisidėti prie visuomenės gerovės kūrimo.

Nuteistųjų profesinio mokymo srityje dirbančių specialistų apsilankymas Arad kalėjime leido projekto dalyviams įgyti platesnį supratimą apie nuteistųjų ugdymo sistemą Rumunijoje ir nuteisiems siūlomų mokymo veiklų įvairovę, geriau suvokti ryšį tarp įvairių švietimo sektorių ir kitų suinteresuotų šalių, t.y. įkalinimo įstaigų ir mokymo paslaugų teikėjų, įvairių visuomeninių organizacijų ir t.t. Darbo stebėjimas tarptautinėje erdvėje leido geriau suvokti egzistuojančią socialinę, lingvistinę ir kultūrinę įvairovę, ir tokiu būdu pagerinti gebėjimus dirbti su specifinėmis nuteistųjų grupėmis (tautinėmis mažumomis, užsieniečiais, jauno amžiaus nuteistaisiais ir kt.) bei geriau tenkinti labiau pažeidžiamų nuteistųjų grupių poreikius. Pagerėjo projekte dalyvavusio personalo organizaciniai gebėjimai – patirtis tarptautinėje erdvėje atveria galimybes teikti pasiūlymus organizacijų veiklai tobulinti bei priimti sprendimus situacijai organizacijose keisti, naujoms darbo formoms ir metodams atrasti bei pritaikyti. Projekto dalyviai įgijo tarpkultūrinio bendravimo patirties, pagerino anglų kalbos mokėjimą, užmezgė ryšius su panašią veiklą vykdančiais užsienio kolegomis. Tikėtina, kad pagerinta profesinė kompetencija bei įgyta tarpkultūrinė patirtis ne tik padidins personalo motyvaciją dirbti, bet ir paskatins inicijuoti bei dalyvauti Europos Sąjungos finansuojamuose projektuose ateityje.

 

Projektą „Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas” įgyvendina į nacionalinį konsorciumą susijungusios nuteistųjų profesinį mokymą organizuojančios ar vykdančios institucijos: Panevėžio pataisos namai (projekto koordinatorius), VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras, VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, Panevėžio suaugusiųjų mokymo centras. Projekto tikslas – tobulinti nuteistųjų profesinio mokymo srityje dirbančių specialistų kvalifikaciją, siekiant didinti nuteistųjų motyvaciją nuolatiniam mokymuisi ir skatinti jų verslumą.

 

Projektui „Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas” įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Projekto veikla yra finansuojama iš Erasmus+: Leonardo da Vinci programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.

 

Darbo stebėjimo vizitas Vokietijoje

2014 m. gruodžio 8-12 d. organizuotas antrasis Panevėžio pataisos namų koordinuojamo projekto „Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas“ mokomasis (darbo stebėjimo) vizitas užsienio institucijose. Šį kartą projektą  įgyvendinančių organizacijų (Panevėžio pataisos namų, VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centro, VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centro ir Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro) darbuotojų delegacija lankėsi Vokietijoje, Leipcigo mieste. Vizito metu apsilankyta priimančioje organizacijoje Wisamar Bildungsgesellschaft gemeinnuetzige GmbH, Caritas konsultacijų ir pagalbos centre nuteistiesiems ir jų šeimoms, Saksonijos federalinėje žemėje veikiančioje nepilnamečių įkalinimo įstaigoje JSA Regis Breitingen ir Saksonijos-Anhalto federalinėje žemėje veikiančioje suaugusių vyrų įkalinimo įstaigoje JVA Burg. Vizito dalyviai turėjo galimybę stebėti, kaip organizuojamas ir vykdomas nuteistųjų švietimo bei mokymo (bendrojo lavinimo, profesinio mokymo, mokymo darbo vietose, neformalaus ugdymo bei konsultavimo) procesas Vokietijos įkalinimo įstaigose.

Vizito metu susipažinta su Carito vykdoma nuteistųjų socialinio švietimo ir konsultavimo veikla tiek įkalinimo metu, tiek nuteistajam atlikus bausmę. Nustebino tiek platus savanorių įtraukimas į Carito vykdomą nuteistųjų švietimo bei konsultavimo veiklą, tiek jų atliekamų funkcijų įvairovė – nuo kontaktų su nuteistuoju užmezgimo ir bendravimo su juo raštu iki nuteistojo lankymo ir konsultavimo įkalinimo įstaigoje bei lydėjimo į įvairias organizacijas už kalėjimo ribų (tokią teisę nuteistieji gali įgyti prieš bausmei pasibaigiant). Akcentuotinas ir Carito vykdomos veiklos tęstinumas nuteistajam išėjus į laisvę – pagalba, konsultavimas ir įvairios socialinės paslaugos jam gali būti teikiamos net iki 1,5-2 metų po paleidimo (priklausomai nuo nuteistojo gebėjimo reintegruotis į visuomenę).

Aplankytose įkalinimo įstaigose stebėtos nuteistiesiems organizuojamos švietimo ir mokymo veiklos. Lankytasi kalėjimuose veikiančiose bendrojo lavinimo mokyklose, stebėta veikla profesinio mokymo dirbtuvėse (metalo apdirbimo, logistikos ir sandėliavimo, suvirinimo, aplinkotvarkos, medžio apdirbimo). Pažymėtina, jog JVA Burg kalėjime vykdomų profesinio orientavimo kursų medžio apdirbėjams ir metalo apdirbėjams metu nuteistieji ne tik supažindinami su būsima profesija, bet ir gali šią profesiją išbandyti praktiškai.

Vokietijos įkalinimo įstaigose itin akcentuojamas profesinių įgūdžių lavinimas darbo vietose. Pabrėžiama, jog dirbdami įkalinimo įstaigoje veikiančiose įmonėse nuteistieji gali įgyti darbo rinkoje reikalingų įgūdžių (nors pažymėjimų apie įgytą profesiją ir negauna). Stebėta, kaip vyksta darbo bei mokymo procesas šiuose darbo baruose: siuvimo-sukirpimo, medžio apdirbimo, metalo apdirbimo, elektros prietaisų surinkimo, pakavimo ir kt.

Itin sudomino JVA Burg įkalinimo įstaigoje stebėtas darbo terapijos kursas, taikomas nemotyvuotiems ar negebantiems dirbti nuteistiesiems. Kursą sudarančių trijų etapų metu  nuteistieji palaipsniui, nuo pačių primityviausių darbų (drožinėjimo, pjaustymo, įvairių suvenyrų, rankdarbių gamybos) pereidami prie sudėtingesnių operacijų, išmokomi susikoncentruoti ir dirbti našiai bei produktyviai.

Vizito metu susipažinta ir su įkalinimo įstaigose vykdomomis labiau pažeidžiamų nuteistųjų grupėms skirtomis mokymo programomis – tai mokymo programa neraštingiems nuteistiesiems, vokiečių kalbos mokymo programa rusakalbiams (dažniausiai taikoma iš buvusių soc. lagerio šalių atvykusiems užsieniečiams), matematikos ir vokiečių kalbos kursai kasdieniam gyvenimui ir profesinei veiklai. Įdomu tai, jog kompiuterių kursų metu nepilnamečiams nuteistiesiems leidžiama naudotis internetu, jei to reikalauja mokymo tikslai.

Nustebino nepilnamečių įkalinimo įstaigose taikomų įvairių neformaliojo ugdymo užsiėmimų gausa – organizuojami piešimo, fotografijos, keramikos, skulptūros, teatro, skaitymo, mokymo groti gitara ir būgnais užsiėmimai, veikia filmų kūrimo ir laikraščio leidimo būreliai. Itin didelis dėmesys skiriamas grupinei sportinei veiklai – organizuojamos futbolo, bėgimo, dviračių sporto treniruotės, veikia šachmatų, kortų būreliai. Itin neįprasta pasirodė tai, kad dviračių sporto užsiėmimuose dalyvaujantiems nuteistiesiems trenerio prižiūrimiems yra leidžiama treniruotis už įkalinimo įstaigos ribų. Meno pakraipos ir sporto užsiėmimus lankantys nuteistieji skatinami dalyvauti ir įvairiuose renginiuose įgytiems įgūdžiams pademonstruoti. Vieni iš įdomesnių paminėtų renginių – tai „tėvų drama“ (nuteistųjų pastatytas spektaklis, kurio stebėti leidžiama atvykti nuteistųjų sutuoktinėms ir vaikams) bei pusės maratono distancijos bėgimo varžybos kalėjimo perimetru tvoros viduje, kuriose kasmet jėgas išbando ne tik kalėjime besitreniruojančių bėgikų grupė, bet ir kitų Vokietijos nepilnamečių kalėjimų nuteistųjų bėgimo komandos.

Vizito metu susipažinta su lankytose federalinėse žemėse taikomomis nuteistųjų motyvavimo mokytis priemonėmis, profesinio mokymo veiklų finansavimo sąlygomis.

Vizitas leido pakankamai detaliai susipažinti su aplankytų įkalinimo įstaigų bei jų socialinių partnerių turima mokymo veiklų nuteistiesiems organizavimo patirtimi, dalyviai įgijo profesinėje srityje reikalingų žinių ir įgūdžių, patobulino komunikacinius, kalbinius, analitinius gebėjimus. Įgyta ir įdomios kultūrinės patirties – aplankyti Leipcigo ir Drezdeno miestų įdomiausi istoriniai objektai, susipažinta su Kalėdų šventimo tradicijomis Vokietijoje, lankantis miestų centruose šurmuliuojančiose Kalėdų mugėse. Tikimasi, kad vizito dalyvių įgyta patirtis ir žinios bei padidėjęs pasiryžimas ir motyvacija šią patirtį pritaikyti darbinėje veikloje turės ilgalaikės teigiamos įtakos projektą vykdančioms organizacijoms tiek mokymo paslaugų organizavimo ir teikimo nuteistiesiems, tiek ir organizacijų tarptautiškumo plėtros srityse.

 

Projektui „Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas” įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Projekto veikla yra finansuojama iš Erasmus+: Leonardo da Vinci programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.

 

Darbo stebėjimo vizitas Italijos įkalinimo įstaigose

2015 m. kovo 30 – balandžio 3 d. įvyko projekto „Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas” dalyvių mokomasis vizitas Italijoje. Projektą įgyvendina Panevėžio pataisos namai kartu su partnerių institucijomis – VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centru, VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centru ir Panevėžio suaugusiųjų mokymo centru. Projekto tikslas – tobulinti nuteistųjų profesinio mokymo srityje dirbančių specialistų kvalifikaciją, siekiant didinti nuteistųjų motyvaciją nuolatiniam mokymuisi ir skatinti jų verslumą.

Vizito Italijoje dalyviai lankėsi Palermo mieste įsikūrusiose suaugusių vyrų įkalinimo įstaigoje „Ucciardone“, nepilnamečių pataisos įstaigoje „Malaspina“ ir nuteistų moterų profesinį mokymą org

anizuojančioje asociacijoje „Euro“. Stebėta nuteistiesiems organizuojamo bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo, formaliojo ir neformaliojo ugdymo veiklų įvairovė, Europos Sąjungos projektų lėšomis organizuojamos švietimo veiklos nuteistiesiems, įkalinimo įstaigose besilankančių savanorių vykdoma veikla. Nustebino pataisos įstaigų turimos galimybės įgyvendinti daržininkystės ir sodininkystės programas – šiai veiklai skiriami nemaži dirbamos žemės plotai įkalinimo įstaigų teritorijose, nuimamą derlių pasidalija šiose programose dalyvaujantys nuteistieji. Sužavėjo ir vizito dalyviams pristatytas netradicinis požiūris į nepilnamečių nuteistųjų ugdymą – be įprastinių bendrojo lavinimo ir profesinio mokymo programų jiems stengiamasi pasiūlyti ir netradicinių, įdomesnių, skatinančių jauno amžiaus nuteistųjų smalsumą ir siekį išmokti įdomesnio amato. Pavyzdžiui, „Malaspina“ pataisos įstaigos nuteistieji turi galimybę mokytis gelbėtojo amato, o vasaros laikotarpiu jiems suteikiama galimybė padirbėti gelbėtojais miesto pliaže. Kiti mokosi nardytojo profesijos pataisos įstaigoje esančiame baseine – traukia į vandenį panardintus archeologinius radinius, dar kiti pareigūnų prižiūrimi už pataisos įstaigos ribų mokomi laivo valdymo įgūdžių. Atkreiptas dėmesys, jog lankytose pataisos įstaigose taip pat itin skatinamos įvairios sporto veiklos.

Projekto vizitas suteikė Panevėžio pataisos namų ir kitų jame dalyvavusių organizacijų dirbantiesiems galimybę susipažinti su Italijos nuteistųjų švietimo sistema, apžvelgti pataisos įstaigose siūlomų švietimo, mokymo ir kitų nuteistųjų užimtumo veiklų įvairovę, leido pasisemti naujų minčių ir idėjų nuteistųjų neformaliojo mokymo paslaugų asortimentui plėsti.

 

Projektui „Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas” įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Projekto veikla yra finansuojama iš Erasmus+: Leonardo da Vinci programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.

 

Įvyko projekto „Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas“ baigiamasis seminaras

 

            2015 m. gegužės 22 d. įvyko Panevėžio pataisos namų įgyvendinamo projekto  „Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas“ baigiamasis seminaras projekto rezultatams aptarti ir pasidalinti įgyta gerąja patirtimi. Seminaro metu pristatyti projekto tikslai, uždaviniai ir pagrindinės veiklos. Projekto dalyviai pristatė darbo stebėjimo vizitų į Rumunijos, Vokietijos ir Italijos įkalinimo įstaigas rezultatus – vizitų metu stebėtas nuteistųjų švietimo ir mokymo veiklas įkalinimo įstaigose, identifikuotus nuteistųjų švietimo ir mokymo proceso skirtumus Europos šalyse. Diskutuota dėl pozityvios užsienio įkalinimo įstaigų veiklos praktikos pritaikymo Lietuvoje galimybių. Galimybę plačiau apžvelgti nuteistųjų profesinio mokymo procesą Lietuvoje ir geriau įvertinti nuteistųjų švietimo ir mokymo bei viso resocializacijos proceso svarbą klausytojams suteikė Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Resocializacijos skyriaus viršininkas Gintautas Klimavičius, seminaro metu perskaitęs pranešimą „Profesinio mokymo paslaugų pasiūla įkalinimo įstaigose: dabartis ir perspektyvos“.

Seminare dalyvavo Panevėžio pataisos namų, Viešosios įstaigos Panevėžio profesinio rengimo centro, Viešosios įstaigos Panevėžio darbo rinkos mokymo centro, Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro, Panevėžio apygardos probacijos tarnybos ir Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos atstovai.

 

Projektui „Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas” įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Projekto veikla yra finansuojama iš Erasmus+: Leonardo da Vinci programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.

 

Rekomendacijos dėl nuteistųjų švietimo ir mokymo proceso optimizavimo

Susisteminus Projekto „Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas“ dalyvių žinias ir patirtį, įgytą darbo stebėjimo vizitų Rumunijos, Vokietijos ir Italijos įkalinimo įstaigose ir kitose švietimo (mokymo) paslaugas nuteistiesiems teikiančiose organizacijose metu, parengtos Rekomendacijos dėl nuteistųjų švietimo ir mokymo proceso optimizavimo.

            Rekomendacijose pateikta informacija apie švietimo sistemas lankytose šalyse, nuteistųjų švietimo proceso organizavimą, jo finansavimą, vizitų metu stebėtas nuteistųjų švietimo (mokymo) veiklas, identifikuotas specifines darbo su nuteistaisiais formas ir metodus, nuteistųjų motyvacijos mokytis stiprinimo priemones ir kt. Rekomendacijose taip pat užfiksuoti vizito dalyvius priėmusių užsienio pataisos įstaigų dirbančiųjų pastebėjimai dėl nuteistųjų ugdymo proceso privalumų ir trūkumų, pozityvios nuteistųjų švietimo praktikos ir pan. bei pačių vizitų dalyvių pastebėjimai, pasiūlymai. Rekomendacijose pateikta ir pagrindinė informacija apie vizito metu aplankytas institucijas (nuteistųjų laikymo sąlygas, dienotvarkę ir pan.), nes įkalinimo įstaigos specifika paprastai lemia ir nuteistųjų mokymo proceso organizavimo ypatumus (skirtumus). Kiekvieno šių Rekomendacijų poskyrio, kuriame aprašoma vizitų dalyvių įgyta patirtis, pabaigoje pateikiami pasiūlymai nuteistųjų švietimo ir mokymo procesui tobulinti, tačiau jie neturėtų būti skaitomi atskirai nuo darbo stebėjimo vizitų patirties aprašymo, nes yra neatskiriama vizitų metu įgytos patirties dalis. Pasiūlymai nuteistųjų švietimo ir mokymo procesui tobulinti suformuluoti labiau atsižvelgiant į institucijų, kuriose dirba ir įgytą patirtį gali pritaikyti Projekto dalyviai, specifiką, tačiau kitos nuteistųjų švietimą (mokymą) organizuojančios ar vykdančios institucijos, taip pat ir nuteistųjų švietimo politikos formavimo srityje veikiančios institucijos, gali pasinaudoti ir kita Rekomendacijose užfiksuota užsienio kolegų teigiama veiklos patirtimi, atsižvelgdamos į savo poreikius, turimus įgaliojimus ir galimybes.

            Su pirmiau minėtomis Rekomendacijomis galite susipažinti čia:

Rekomendacijos dėl nuteistųjų švietimo ir mokymo proceso optimizavimo

 

Projektui „Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas” įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Projekto veikla yra finansuojama iš Erasmus+: Leonardo da Vinci programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.

 

Sėkmingai įgyvendintas projektas „Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas”

Nuo 2014 m. birželio 1 d. iki 2015 m. gegužės 31 d. Panevėžio pataisos namai kartu su partneriais – VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centru, VŠĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centru ir Panevėžio suaugusiųjų mokymo centru – sėkmingai įgyvendino Švietimo mainų paramos fondo Erazmus + programos lėšomis finansuotą projektą „Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas”.

Įgyvendinus visas finansavimo sutartyje numatytas projekto veiklas, 2015 m. liepos 30 d. Švietimo mainų paramos fondui pateikta galutinė projekto įgyvendinimo ataskaita.

Projekto metu suorganizuoti trys darbo stebėjimo vizitai į partnerių institucijas užsienyje (Vokietijoje, Rumunijoje ir Italijoje), kurių metu vizito dalyviai (viso – 16) stebėjo įkalinimo įstaigų ir kitų organizacijų (visuomeninių, savanorių ir pan.) vykdomas nuteistųjų mokymo veiklas. Atsižvelgiant į vizitų dalyvių įgytas žinias (patirtį), parengtas projekto kognityvinis produktas – rekomendacijos dėl nuteistųjų švietimo ir mokymo proceso optimizavimo.

Projekte dalyvavusių institucijų specialistai patobulino profesinę kvalifikaciją (įgijo žinių ir patirties) nuteistųjų profesinio mokymo srityje. Be to, padidėjo dalyvių kultūrinis sąmoningumas, buvo pagerinti darbo tarpkultūrinėje aplinkoje gebėjimai, patobulinti kalbiniai, komunikaciniai, emociniai įgūdžiai. Įvairių mokymo veiklų stebėjimo užsienio organizacijose metu dalyviai susipažino, kokius metodus ir priemones taiko užsienio partneriai, organizuodami ir vykdydami nuteistųjų profesinį mokymą, taip pat ir įvairias kitas nuteistųjų ugdymui skirtas veiklas, ir kaip šios veiklos integruojamos tarpusavyje, pagerino analitinius gebėjimus lygindami nuteistųjų mokymo procesą užsienio šalyse ir Lietuvoje bei lavino kūrybiškumą generuodami idėjas perimtos patirties pritaikymui, dirbant su Panevėžio pataisos namų nuteistosiomis. Dalyviai turėjo galimybę įvertinti nuteistųjų profesiniam mokymui skatinti, jų mokymosi motyvacijai didinti naudojamus metodus ir priemones bei ieškoti pritaikymo savo darbe galimybių. Vizitų dalyviai taip pat pagerino praktines kompetencijas (planavimo, organizavimo), mokymosi mokytis

kompetenciją, užmezgė naudingų profesinių kontaktų.

Vizitų metu Panevėžio pataisos namai ir kitos siunčiančiosios organizacijos buvo pristatytos priimančioms organizacijoms, buvo užmegzti ryšiai su kitų Europos šalių pataisos įstaigomis, padėti pagrindai ateities bendradarbiavimui, tolimesniam dalyvavimui ir partnerystei įvairiuose ES lėšomis finansuojamuose projektuose – taigi, padidėjo organizacijų galimybės veikti tarptautiniame lygmenyje.

Individualių asmenų (nuteistųjų) lygmeniu šis projektas padėjo pagrindus efektyvesniam nuteistųjų mokymui organizuoti (profesinį mokymą sujungiant su įvairiomis kitomis formalaus ir neformalaus švietimo ir ugdymo formomis, siekiant išplėsti mokymo paslaugų spektrą, pasiūlyti besimokantiesiems kuo daugiau ir patrauklių mokymo programų (tarp jų ir verslumui ugdyti) ir tokiu būdu kiekvienam individualiam nuteistajam teikti kuo labiau jo interesus atitinkančias mokymo paslaugas) – tai reiškia, kad ilgainiui padidės nuteistųjų motyvacija dalyvauti mokymo veiklose ir tokiu būdu jie lengviau integruotis į visuomenę ir darbo rinką atlikę bausmę.

 

Projektui „Specialistų, dirbančių nuteistųjų profesinio mokymo srityje, kvalifikacijos tobulinimas” įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Projekto veikla yra finansuojama iš Erasmus+: Leonardo da Vinci programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Švietimo mainų paramos fondas ir Europos Komisija nėra atsakingi už pateikiamos informacijos turinį.

 

 

 

 

Informacija atnaujinta 2015 m. rugpjūčio 3 d. 10:54