„Creativity, The Connected Economy and Offenders“


 

Panevėžio pataisos namai įgyvendins naują strateginių partnerysčių projektą

      Panevėžio pataisos namai pasirašė sutartį projektui „Creativity, The Connected Economy and Offenders“ (vert. „Kūrybiškumas, sąryšiais pagrįsta ekonomika ir pažeidėjai“) įgyvendinti. Finansavimas projektui skirtas pagal Erazmus + programos antrąją pagrindinę veiklą – Strateginės partnerystės (KA2). Panevėžio pataisos namai dalyvauja projekte partnerio teisėmis. Projekto koordinatorius – Pictora Ltd, socialinę veiklą vykdanti organizacija iš Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (toliau – Jungtinė Karalystė). Projekte dalyvauja partneriai iš keturių Europos šalių: Anglijos, Lietuvos, Latvijos ir Portugalijos – darbo su socialinės rizikos grupėmis srityje veikiančios organizacijos. Projektas skirtas nuteistųjų socialiniam kapitalui vystyti, padėti jiems integruotis į visuomenę ir darbo rinką. Projekto partnerių pastangomis bus sukurta mokymo medžiaga (metodologija, priemonės ir t.t.), skirta padėti nuteistiesiems/buvusiems nuteistiesiems lavinti kūrybiškumą ir rasti naujų galimybių visuomenėje ir darbo rinkoje. Panevėžio pataisos namams bus skirtas 11400 EUR finansavimas projekto veikloms įgyvendinti.

 

Projektui „Creativity, The Connected Economy and Offenders” įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija nėra atsakinga už pateikiamos informacijos turinį.

 

 

Jungtinėje Karalystėje ieškota naujų priemonių nuteistųjų kūrybiškumui ugdyti

 

    2015 m. gruodžio 1-7 d. dvi Panevėžio pataisos namų pareigūnės dalyvavo projekto „Creativity, The Connected Economy and Offenders“ (vert. „Kūrybiškumas, sąryšiais pagrįsta ekonomika ir pažeidėjai“) partnerių susitikime-mokymuose Didžiojoje Britanijoje. Susitikimo metu kartu su Latvijos, Portugalijos ir Didžiosios Britanijos partneriais aptarti nuteistųjų kūrybiškumo ugdymo programos, kurią ketinama parengti projekto metu, pagrindiniai aspektai, praktiškai išbandytos ir kai kurios kūrybiškumui ugdyti skirtos veiklos (pratimai, interaktyvūs žaidimai ir kt.). Susitarta ir dėl kiek kitokios, netradicinės kūrybiškumo koncepcijos – projekte kūrybiškumo ugdymas neapsiribos meninių gebėjimų lavinimu, tačiau bus suprantamas plačiau, t.y. kaip gebėjimas savarankiškai, nestereotipiškai mąstyti, kelti naujas idėjas, greitai orientuotis naujose situacijose, spręsti problemas. Siekiant, kad projekto metu kuriama programa kuo geriau tenkintų nuteistųjų poreikius, lankytasi ir dviejose įkalinimo įstaigose (suaugusių vyrų kalėjime HMP The Mount ir jauno amžiaus nuteistųjų įkalinimo įstaigoje HM YOI Aylesbury), kuriose ne tik susipažinta su nuteistųjų ugdymo galimybėmis, bet programos kūrimo klausimais diskutuota ir su pačiais nuteistaisiais. Į nuteistųjų išsakytas mintis ir idėjas atsižvelgta, planuojant programos priemones. Į programos kūrimo procesą įtraukti ir buvę nuteistieji bei kiti socialinės rizikos grupėms priklausę asmenys, šiuo metu jau sėkmingai integravęsi į vietos bendruomenę – į jų nuomonę taip pat atsižvelgta, sprendžiant dėl atskirų programos veiklų tikslingumo.

   Tikimasi, kad projekto metu sukurta mokymo programa bus nauja efektyvi priemonė, skirta padėti nuteistiesiems/buvusiems nuteistiesiems ugdyti kūrybiškumą ir rasti naujų galimybių visuomenėje ir darbo rinkoje.

 

    Projektui „Creativity, The Connected Economy and Offenders” įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija nėra atsakinga už pateikiamos informacijos turinį.

 

Sukurtos naujos priemonės nuteistųjų kūrybiškumui ugdyti

 

     2016 m. pavasarį-vasarą Panevėžio pataisos namų vykdomo projekto „Creativity, The Connected Economy and Offenders“ tyrėjų komanda darbavosi iš peties – sukurtos dvi naujos, inovatyvios mokymo priemonės, skirtos nuteistųjų, buvusių nuteistųjų ar kitų socialinę atskirtį patiriančių asmenų kūrybiškumui ugdyti. Šios mokymo priemonės taps projekto partnerių kuriamos mokymo programos, skirtos padėti socialinės rizikos asmenims rasti naujų galimybių visuomenėje ir darbo rinkoje, dalimi.

    Lietuvos partnerių sukurta mokymo priemonė „Kūrybiškumo įžiebimas“ skirta padėti asmenims suvokti ir panaudoti savo kūrybiškumą. Mokymo dalyviai ne tik išgirs įkvepiančių sėkmės istorijų, pasakojančių, kaip paprasti žmonės, turėdami gerą idėją ir suradę kūrybinių kelių jai realizuoti, sukūrė sėkmingą verslą. Besimokantiesiems taip pat teks išbandyti eilę skirtingo sudėtingumo pratimų/žaidimų, padėsiančių jiems rasti savyje kūrybiškumo ir nukreipti jį įvairiomis kryptimis, taip pat ugdyti pasitikėjimą savo jėgomis bei nugalėti „išmoktą bejėgiškumą“.

     Mokymo priemonės “Kūrybiškumo laboratorija” idėja – suburti individų grupę, kuri, besidalydama kūrybinėmis ar verslo idėjomis, problemomis ar iššūkiais, padėtų grupės nariams rasti jų iškeltų problemų įveikimo būdus. Mokymo priemonę sudaro ne tik “Kūrybiškumo laboratorijos” užsiėmimo organizavimo metodika, bet ir praktiniai pratimai bei priemonės, padėsiančios individams išmokti analizuoti problemas ir generuoti galimus jų sprendimo būdus. Be to, mokymų dalyviai išmoks nugalėti kūrybiškumo kliūtis ir suvoks bendradarbiavimo naudą, ieškant geriausių sprendimų.

    Projekto partnerių sukurtos mokymo priemonės bus išbandytos su nuteistųjų, buvusių nuteistųjų ar kitų socialinės rizikos asmenų grupėmis Lietuvoje, Latvijoje, Portugalijoje ir Junginėje Karalystėje. Programos testavimas Panevėžio pataisos namuose numatomas 2016 m. rugsėjį.

 

 

    Projektui „Creativity, The Connected Economy and Offenders” įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija nėra atsakinga už pateikiamos informacijos turinį.

 

Dalyvauta projekto partnerių susitikime – konferencijoje Rygoje

 

2016 m. lapkričio 13-16 d. Panevėžio pataisos namų dirbantieji dalyvavo projekto „Creativity, the Connected Economy and Offenders“ (Nr. 2015-1-UK01-KA204-013755) partnerių susitikime – konferencijoje Rygoje (Latvija).

Partnerių susitikimo metu apžvelgti projekto įgyvendinimo rezultatai partnerių šalyse, pristatyti partnerių šalyse sukurti mokymo įrankiai, aptarti įrankių testavimo rezultatai. Projekto koordinuojanti organizacija pristatė partneriams projekto tarpinės ataskaitos rezultatus, aptarė projekto biudžeto valdymo klausimus. Vyko diskusijos/svarstymai dėl projekto intelektinio produkto – mokymo programos galutinės struktūros, projekto intelektinio produkto – studijos „Išmoktos pamokos“ struktūros ir turinio. Aptartos tolesnės projekto veiklos, pasidalinta atsakomybe už vykdytinas veiklas, nustatyti atskirų užduočių vykdymo terminai.

Vizito metu taip pat lankytasi Olaine kalėjimo reabilitacijos centre, susipažinta su centro veikla, diskutuota su centro vadovybe ir darbuotojais apie centre ketinamas vykdyti programas „Atlantis“ ir „Pathfinder“, diegiamą dinaminę apsaugą. Taip pat apsilankyta Latvijos partnerių – Resocialijos ir integracijos asociacijos – organizacijos-narės „Nova vita“ reabilitacijos centruose „Peternieki“ (Olaine rajone) ir „Betliejaus labdaros namai“ (Rygoje), susipažinta su šių centrų veikla, centre gyvenančių asmenų užimtumo priemonėmis, susitikta su centruose gyvenančiais asmenimis, diskutuota apie centruose vykdomų programų naudą ir iššūkius, padedant priklausomiems asmenims atsisakyti priklausomybės. Vizito dalyviai taip pat turėjo galimybę apžiūrėti parodą „Opportunity Inspiration“, kurioje profesionalių menininkų sukurti darbai eksponuojami šalia nuteistųjų kūrybinių darbų.

Vizito metu taip pat dalyvauta projekto sklaidos renginyje – konferencijoje. Panevėžio pataisos namų atstovė Loreta Skrickienė konferencijoje pristatė pranešimą „Nuteistųjų švietimas ir mokymas Panevėžio pataisos namuose“, o Karolia Arelytė pristatė pranešimą apie Panevėžio pataisos namų sukurtus projekto įrankius „Kūrybiškumo įžiebimas“ ir „Kūrybiškumo laboratorija“. Su konferencijos dalyviais ir svečiais dalintasi mintimis apie socialinės rizikos grupėms priskiriamų asmenų švietimo ir mokymo bei kūrybiškumo ugdymo svarbą.

     Kitas partnerių susitikimas bei konferencijas numatomas 2017 m. kovo mėn. Lietuvoje.

 

 

  Projektui „Creativity, The Connected Economy and Offenders” įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija nėra atsakinga už pateikiamos informacijos turinį.

 

 

Pataisos įstaigoms pristatyta nauja nuteistųjų mokymo programa

 

     2017 m. kovo 28-30 dienomis Panevėžio pataisos namuose vyko Erazmus+ programos strateginių partnerysčių projekto „Creativity, The Connected Economy and Offenders“ (vert. „Kūrybiškumas, sąryšiais pagrįsta ekonomika ir pažeidėjai“) partnerių susitikimas. Vienas iš susitikimo tikslų – Lietuvos bausmių vykdymo sistemos įstaigoms pristatyti projekto metu sukurtą mokymo programą, skirtą padėti nuteistiesiems/buvusiems nuteistiesiems lavinti kūrybiškumą ir rasti naujų galimybių visuomenėje ir darbo rinkoje. 2017 m. kovo 29 d. pataisos įstaigų atstovai susirinko į konferenciją, kurios metu projekto partneriai iš Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Latvijos ir Portugalijos pristatė partnerystės metu sukurtą mokymo programą bei jos testavimo partnerių šalyse rezultatus, dalinosi projekto metu įgyta gerąja patirtimi. Kai kurie mokymo programos įrankiai buvo praktiškai išbandyti su konferencijos dalyviais. Konferencijos dalyviai turėjo galimybę įvertinti naujos mokymo programos naudą ir poreikį/galimybes ją taikyti bausmių vykdymo sistemoje. Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos konferencijos metu pristatė nuteistųjų socialinės reabilitacijos Lietuvoje dabartį ir perspektyvas.

     Artimiausiu metu numatomas mokymo programos vertimas į lietuvių kalbą. Panevėžio pataisos namai ketina pasidalinti mokymo programa, taip pat organizuoti programos mokymus visų bausmių vykdymo sistemos įstaigų, pageidausiančių taikyti programą, darbuotojams.

 

     Projektui „Creativity, The Connected Economy and Offenders” įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija nėra atsakinga už pateikiamos informacijos turinį.

 


 

Konferencijos metu projekto partnerių skaityti pranešimai:

 

 • Panevėžio pataisos namų patirties vykdant erasmus+ programos finasuojamus projektus pristatymas

 •  
   

  Panevėžio pataisos namai dalyvavo projekto partnerių susitikime ir konferencijoje Lisabonoje

   

       2017 m. gegužės 24-25 d. Panevėžio pataisos namai dalyvavo projekto „Creativity, The Connected Economy and Offenders“ partnerių susitikime ir konferencijoje Lisabonoje (Portugalija). Partnerių susitikimo metu aptarti projekto įgyvendinimo klausimai partnerių šalyse, analizuotos projekto įgyvendinimo metu iškilusios problemos, aptartas projekto veiklos viešinimas, rengtasi baigiamajai projekto konferencijai, vyksiančiai 2017 m. liepos mėn. Londone (Jungtinė Karalystė).

       Partnerių susitikimo metu įvyko ir projekto sklaidos renginys – konferencija, kurios metu Panevėžio pataisos namai pristatė konferencijos dalyviams informaciją apie įstaigos veiklą bei Panevėžio pataisos namų sukurtus projekto intelektinius produktus: mokymo programos įrankius “Kūrybiškumo įžiebimas” ir “Kūrybiškumo laboratorija”. Su auditorija diskutuota darbo su pažeidžiamomis grupėmis problematikos, kūrybiškumo ir socialinio kapitalo ugdymo svarbos, siekiant nuteistiesiems reintegruotis į visuomenę, klausimais.

       Vizito Portugalijoje metu projekto partneriams sudaryta galimybė apsilankyti Leiros kalėjime, kuriame bausmę atlieka jauno amžiaus (16-25 metų) nuteistieji, susipažinti su nuteistųjų bausmės vykdymo sąlygomis, jiems taikomomis socialinės reabilitacijos, švietimo, darbo ir kitomis pozityvaus užimtumo priemonėmis. Netikėtumo įspūdį paliko tiek didžiulė (apie 90 ha) įkalinimo įstaigos teritorija, kurioje auginami alyvmedžiai, vynuogės, javai ir kita žemės ūkio produkcija, tiek kalėjime veikianti senovinė vyno darykla, kurioje nuteistieji mokomi tradicinio vyno gamybos būdo, kai sunokusios vynuogės mindomos kojomis, spaudžiant iš jų sultis vynui.

       Projektas „Creativity, The Connected Economy and Offenders“ (vert. „Kūrybiškumas, sąryšiais pagrįsta ekonomika ir pažeidėjai“) įgyvendinamas pagal Erazmus + programos antrąją pagrindinę veiklą – Strateginės partnerystės (KA2). Projekte dalyvauja partneriai iš keturių Europos šalių: Jungtinės Karalystės, Lietuvos, Latvijos ir Portugalijos – darbo su socialinės rizikos grupėmis srityje veikiančios organizacijos.

   

       Projektui „Creativity, The Connected Economy and Offenders” įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija nėra atsakinga už pateikiamos informacijos turinį.

   

   

   

  Projekto baigiamojoje konferencijoje pristatyta projekto nauda Europos bausmių vykdymo įstaigoms

   

       2017 m. liepos 3-4 d. l.e. Panevėžio pataisos namų direktoriaus pavaduotojo pareigas Loreta Skrickienė ir Psichologinės grupės vyresnioji specialistė Karolina Arelytė dalyvavo projekto „Creativity, The Connected Economy and Offenders“ partnerių susitikime ir baigiamojoje projekto konferencijoje. Partnerių susitikimo metu susitiko ir projekto vykdymo klausimus aptarė projekto partneriai iš Jungtinės Karalystės (Pictora Ltd), Lietuvos (Panevėžio pataisos namai), Latvijos (Resocializacijas un Integracijas Asociacija) ir Portugalijos (Associacao Humanidades). 2017 m. liepos 4 d. Britų bibliotekoje vykusioje konferencijoje Panevėžio pataisos namai pristatė projekto naudą įkalinimo įstaigai ir Lietuvos bausmių vykdymo sistemai, taip pat su konferencijos dalyviais išbandė projekto metu sukurtus intelektinius produktus. Baigiamojo sklaidos renginio metu taip pat akcentuota kūrybiškumo svarba nuteistųjų resocializacijos procese – tiek atliekant bausmę įkalinimo įstaigoje ir rengiantis grįžti į visuomenę, tiek po paleidimo į laisvę. Kūrybiškumas plačiausia prasme – kaip gebėjimas generuoti, plėtoti ir įgyvendinti idėjas bei ieškoti įvairių problemų sprendimo būdų– pripažintas vienu svarbiausių, todėl ugdytinų, nuteistojo gebėjimų, siekiant sėkmingai sugrįžti į visuomenę.

   

       Projektui „Creativity, The Connected Economy and Offenders” įgyvendinti finansinę paramą suteikė Europos Sąjunga. Šis straipsnis atspindi tik autoriaus požiūrį, todėl Europos Komisija nėra atsakinga už pateikiamos informacijos turinį.

   


   

   

  Projekto metu sukurta Nuteistųjų kūrybiškumo įgūdžių lavinimo programa

   

  Programa

  1 priedas

  2 priedas

  3 priedas

  4 priedas

   

   

  Projekto naujienlaiškiai

Informacija atnaujinta 2018 m. spalio 18 d. 16:17

Svarbiausia informacija apie COVID-19

Pusiaukelės namai

Ko tikėtis atėjus į pasimatymą?

Naujienlaiškis

Įveskite el. pašto adresą ir gaukite naujienas pirmieji
RSS naujienos